เกร็ดความรู้

อ่ๅนบทความนี้จบ คุณจะฉลๅด เรื่อง “การใช้เงิน” มีเงินแต่บริหารไม่เป็นสุดท้ายก็จะอยู่กับเราไม่นาน

1. มองให้เป็นโอกาส

ในเมื่ออยู่บ้าน อะไรที่เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ อาทิ การ ข า ย ข อ งออนไลน์ การทำอาหาร

หรืออื่น ๆที่แปรเปลี่ยนเป็นเงิ นก็ควรงัดมันออกมา ไม่แน่ในอนาคตอาจเป็น อาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับงานประจำก็ได้นะ

2. มีทองนับเป็นพี่

เฉพาะในช่วงนี้หากสภาพการเงิน ไม่คล่องจริง ๆ การนำท องไปฝากหรือจำนำไว้ เน้นย้ำ เราไม่อย ากให้

ข าย เพราะด อ กเบี้ ยที่จำนำไม่ว่าจะเป็น โรงรับจำนำรัฐ

หรือเอกชน ไม่ได้สูงเลย บางแห่งยืดอายุการต่อด อ กได้ย าว ฉะนั้นการมีทองติดไว้ยังไงก็อุ่นใจทุกสถานการณ์แม้วิกฤต

3. ประกันชีวิตระยะย าว จะทำให้ทุกคนฉุกคิดหลังจากนี้

เพื่อคุ้มครองสุ ขภาพตัวเองกันให้จ้าละหวั่น ฉะนั้นจะดีกว่าไหมหากไม่ต้องรอ ไ ว รั ส ส า ย พั น ธุ์ ใ ห ม่เกิ ดขึ้นอีก

โดยเจี ยดเงิ น ในแต่ละเดือนเก็บหอมรอมริบทำประกันชีวิตให้กับตัวเองสั กก ร ม ธร รม์

4. จากนี้ทุกเดือน การวางแผนการใช้เงินจะสำคัญ

เพราะในปัจจุบันเราเองมักใช้เงิ นเกินตัว ของมันต้องมีหรืออะไรก็แล้วแต่ วันนี้หากไม่มีใช้ก็ต้องผ่อนถ่ายออกไป

เราเชื่ อว่าการจดบันทึก จะช่วยเตื อนสติให้เราเห็นภาพแทนที่จะหยิบใช้ ๆ

จนหมดไป ฉะนั้นหากเราวางแผนการเงินในแต่ละเดือนอย่ างรัดกุมในอนาคต

เราก็สามารถผ่านปัญหาเรื่องการเงินไปได้ โดยไม่ต้องกังวลหรือรอมาตรการ เ ยี ย วย าด้วยซ้ำ

5. เงินออมสำคัญ

หากคุณมีเงิ นออมที่เพียงพอ คงไม่สามารถกัดกินสุ ขภาพใจคุณได้มองในแง่ดีได้พักผ่อนและกลับมาดูแลตัวเอง

ในทางกลับกันหากไม่มีเงิ นออมคราวนี้ จะเห็นผลชัดเจนว่าการวางแผนการออมเงิ นในชีวิตสำคัญมากแค่ไหน

หากเมื่อรู้จักหาเงินแล้ว ได้เงินมา แต่ไม่มีปัญญาที่จะ บริหารเงิน เงินนั้นก็จะอยู่กับเราได้ไม่นาน

สุดท้ายก็ต้องดิ้ น ร นหาอย่ างย ากลำบ ากเช่นเคย..

 

ขอบคุณ : c h i l l j u n g l o e i