ข้อคิด

(เขียนได้ดีมาก) คนเราตอนมีชีวิตอยู่ มีเงินก็ไม่ใช้..ไม่ใช่แค่รู้จักหา แต่จงดูแลตัวเองด้วย

คนเราตอนมีชีวิตอยู่ มีเงินก็ไม่ใช้ สิ้นใจแล้วก็ยังใช้เงินไม่หมด หวางจวินเหย า นักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่ ในเจ้อเจีย งเสี ยชีวิตในขณะ

ที่อายุยังไม่มาก เหลือเงินฝากไว้ให้ภรรย า 1,900,000,000 และภรรย าได้แต่งงานใหม่ กับคนขับรถของคุณหวาง

ในสมัย ที่คุณหวางยังมีชีวิตอยู่ในขณะ ที่คนขับรถคนนั้นใช้ชีวิตอย่ าง มีความสุขเขาก็คิดว่า แต่ก่อน “เรานึกว่าเรา เป็นคนทำงานให้

เจ้านาย ตอนนี้เราเพิ่งเข้าใจแล้วว่า เจ้านายทำงานให้เรามาตลอด”

ความจริงที่โ ห ดร้ ๅ ย นี้เป็นตัวแสดงว่า มีชีวิตที่ยืนย าว สำคัญ กว่าความรวยความหล่อ ขอให้ทุกคน

หมั่นออกกำลังกาย ระวัง สุขภาพใครเป็นฝ่าย ทำงานให้ใครนั้น

พูดย ากโทรศัพท์ที่ทันสมัย 1 เครื่อง 70% ของฟั งก์ชั่นในโทรศัพท์นั้น ไม่มีประโยชน์

รถหรูๆ 1 คัน 70% ของความเร็วนั้นเหลือใช้ บ้านหรูๆ 1 หลัง 70% ของพื้นที่นั้นว่างเปล่า

ในมหาวิทย าลัยสักแห่ง 70% ของศ าส ต ร าจ ารย์ เป็นพวกไ ร้สาระ

กิจกร รมทางสังคมหลายอย่ าง 70% เป็นกิจกร รมที่น่าเบื่ อ

เสื้ อผ้าข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน 70% ไม่ได้ใช้ ไร้ประโยชน์

เงินที่หามาทั้งชีวิต 70% ก็ทิ้งไว้ให้ผู้อื่นใช้

สรุป…

ชีวิตที่เรียบง่าย ให้สนุกกับการใช้ชีวิต 30% ที่เป็นของคุณไม่เจ็ บปว ดแต่ก็ต้องบำรุง ไม่กระหายแต่ก็ต้องดื่มน้ำ

ว้าวุ่นแค่ไหน ก็ต้องปล่อยวาง มีเหตุมีผลแต่ก็ต้องยอมคน

มีอำนาจ แต่ก็ต้องรู้จักถ่อมตน ไม่เหนื่ อยแต่ก็ต้องพักผ่อนไม่รวย แต่ก็ต้องรู้จักพอเพียง ธุระยุ่งแค่ไหน ก็ต้องรู้จักพักผ่อน

หมั่นเตือนตน…

ชีวิตนี้สั้นนัก หากเวลาของคุณยังมีเหลือเฟือ ส่ งต่ อข้อความเหล่านี้

ต่อให้เพื่อนของคุณ ให้เพื่อนได้อ่ านบ้าง เพื่อจะได้ใส่ใจตัวเองบ้าง

ดังนั้น…

อย ากกิน..กิน อย ากเที่ยว..เที่ยว เรื่องกลุ้มอย่ าเก็บไว้ สุขสบายทุกเ พ ล า

เวลาที่ยังจับมือไหว ให้เชิญเพื่อนมาสังสร รค์ เวลาที่ยังกอดไหว ให้โอบกอดให้ชื่นใจ

ทำหน้าที่พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรย า พี่ น้อง

เพื่อนที่ดีต่อไป เวลาที่อยู่ด้วยกันอย่ าได้โ ก ร ธกันง่ายๆ

จงทำงานเพื่อให้ตัวเองใช้ ออกกำลังกายดูแลสุภาพตัวเอง ไม่ใช่มั วแต่ทำงานจนสุดท้ายกลายเป็นคนอื่นที่ได้ใช้เงินแทนเรา..