ข้อคิด

ความจริง 9 อย่างที่นำมาเตือนใจตน หากโ ค วิ ด ครั้งนี้อยู่ย าวกว่าครั้งที่ผ่านมา..สติจะทำให้เราอยู่รอดและปลอดภั ย

1. หากพอมี จงเก็บทุนไว้ให้มาก หากจะลงทุ นให้ดูผลตอบแทนระยะสั้น ไม่ต้องคิดหวังระยะย าวหรอก

2. หากไม่มีทุ น ให้ประหยัด งดรายจ่ายที่ไม่เกิ ดประโยชน์

งดท่องเที่ยว หาอะไรทำที่เกิ ดรา ยได้เพิ่มหรือทดแทน สิ่งที่เสี ยไป

3. ขวนขวายหาความรู้ให้มาก

ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถนัดไหม รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ ดีกว่าหายใจทิ้ งไปเฉยๆ

4. รั ฐวิส าหกิจ ยังมีความสุขได้ แต่หลายรั ฐวิส าหกิจก็กำลัง ต ๅ ย

และต ๅ ยไปแล้ว เพียงแต่ยังไม่ฝั ง

พวกคุณโด น d i s r u p t โดยไม่รู้ตัว อันที่มั่นใจว่าไม่ล้ มแน่

อันนั้นแหละ ที่จะล้ มก่อนเพื่อน ต่อไปหมดยุค m o n o p o l y แล้วล่ะ

5. เจ้าของกิจการ เน้นที่ต้นทุน อะไรเสี่ ยงอย่ าทำ

ต้นทุนสำคัญที่สุด มันคือความอยู่รอดของกิจการ

เรียนรู้เรื่องการเงิน และบัญชีเพิ่ม

ใครว่างช่างหัวมัน เพราะเวลาพั ง เขาไม่ได้มาช่วยเราหรอก

6. คิดว่าตื่นขึ้นมาคือ วันแรกของช่วงสุดท้าย ที่จะมีชีวิตอยู่

จงใช้ชีวิต ให้มีความสุขกับครอบครัว คนรัก จะดับตอนไหน ไม่มีใครรู้

7. ขา ยของที่ไม่จำ เป็นสำหรับชีวิตไปบ้าง อะไรที่พอมีกำไร

แนะนำให้ขา ย ตอนที่คนเขายังมีกำลังซื้ อ แล้วไม่ต้องริซื้อมาอีกนะ

8. อย่ าไปโ ล ภพวกทองหุ้ น นั่นคือ กับดั กที่จะทำให้ชีวิตจม

เมื่อมีเงินคิดสองอย่ าง ลงทุ นที่เกิ ด ด อ ก ผลมากกว่า 7%

หรือ เก็บในรูปแบบประกั นสะสมทรั พย์ เพราะถ้าเป็นอะไรไป มีหลักที่มั่นคงคอยช่วย

9. อย่ าชะล่าใจ เพียงแค่มันยังไม่ถึงคิวของคุณ แต่หากคุณไม่เตรียมรับมือ

ต่อให้พระเ จ้ าก็ช่วยคุณไม่ได้ และขอให้โชคดี

ครับทุกคน อย่ าลืมว่า เงินไม่ใช่ทุกสิ่ง แต่หากไม่มีเงิน ทุกสิ่งก็จบเช่นกัน

“ทุกคนเคยเสี ยใจ ทุกคนเคยร้ องไห้

ถ้าเราข้ามผ่านมาได้ เราจะเป็นคน ที่เข้มแข็งที่สุด..

ขอบคุณ : R a m e t – T a n a w a n g s r i