เกร็ดความรู้

10 ข้อที่ดีที่คนอยๅกรวย ต้องพึงปฏิบัติฝึกทำให้มากๆ เหมือนคนรวยเขาทำกัน จะได้มีอย่างเขาบ้าง

หลายคนบอกว่า “จงแสร้งทำจนกว่าจะทำได้จริงๆ”

ซึ่งภาษิตนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตได้ เช่น

การสร้างความมั่นใจในตนเอง การสร้างสรรค์แนวคิดในเชิ งบวก หรือการฝึกฝนทักษะต่างๆ

10 ข้อพึงปฏิบัติของคนรวย..ถ้าคุณอย ากรวยโปรดฟังทางนี้

1. พูดให้น้อยลง ฟังให้มากขึ้น

การรับฟังความต้องการของผู้อื่นก็เป็นปัจจัยสำคัญในธุรกิจเช่นกัน

คนส่วนใหญ่จะพูดในสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบและต้องการเปลี่ยน

เราทุกคนรู้ดีว่าการสื่ อ ส ารคือองค์ประกอบสำคัญขณะที่การฟังก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้น

2. ให้ความสำคัญกับเวลา

คุณควรลดเวลาการใช้โทรศัพท์ลงและทำกิ จ กร ร ม อย่างอื่นที่มีประโยชน์แทน เช่น

การพัฒนาตัวเอง การดูแลสุขภาพ การเป็นอาสาสมัคร หรือการสร้างเครือข่ าย เป็นต้น

3. อ่ านหนังสื อทุกวัน

คนรวยส่วนใหญ่จะเลือกการอ่ านหนังสื อ มากกว่าการดูโทรทัศน์

อันที่จริงคนรวยร้อยละ 88 จะอ่ านหนังสื อ อย่างน้อยวันละ 30 นาที

การอ่ าน ว ร ร ณ ก ร ร ม พัฒนาตนเองไปจนถึงข่ าวส ารบ้านเมืองจะช่วยเพิ่มพูนความรู้

ของคุณซึ่งจะทำให้คุณรู้จักเปิดใจกว้างมากขึ้น

4. อย่ าหยุดที่จะเรียนรู้

โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขณะที่ผลิตภัณฑ์ นวัต ก ร ร ม และเ ท คโ นโ ลยีใหม่ๆ ก็เกิ ดขึ้นเกือบทุกวัน

และถ้าคุณต้องการเป็นที่หนึ่งและประสบความสำเร็จก็ต้องใฝ่เรียนรู้เ ห ตุก ารณ์ทุกอย่างที่กำลังเกิ ดขึ้น

5. อยู่นอกออฟฟิศบ้าง

เช่น การพูดคุยกับลูกค้าหรือพบปะกับผู้เชี่ ยวช าญอื่นๆ

วิธีเหล่านี้จะช่วยเปลี่ยนมุมมองและเพิ่มพูนความรู้กับขย ายเครือข่ายของคุณ

6. จงฉลาดเลือกคบเพื่อน

แม้ว่าจะย ากแต่ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จก็ต้องประเมินมิตรภาพในปัจจุบันอีกครั้ง

ลองถามตัวเองว่าพวกเขาทำให้คุณเป็นคนดีหรือกำลังฉุดรั้งคุณอยู่

หากเป้าหมายของคุณคือการสร้างฐานะก็จงผูกมิตรกับคนที่สามารถช่วยเหลือคุณได้

7. มีอิสรภาพทางการเงิน

คนรวยจะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย พวกเขาจะไม่ล้างผลาญเงินแต่จะให้เงินทำงานแทนพวกเขา

รายได้ที่มาจากธุรกิจเสริม การลงทุน เงินปันผล หรืออสังหาริมทรัพย์คือแหล่งรายได้เสริมของคนรวย

แม้แต่การมีบั ญชีเงินฝากผลตอบแทนสูงก็สามารถทำให้คุณรวยขึ้นได้ด้วย

8. รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุด

การผลั กดันตัวเองจนเกินขี ดจำกัด การทำงานดึกๆ ดื่นๆ หรือนำงานกลับมาทำที่บ้านไม่ใช่สิ่งที่คนรวยทำ

คุณจำเป็นต้องแยกเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัวมิฉะนั้นคุณจะรู้สึกเหนื่ อยเกินไป หมดแร ง หรือหมดไฟในการทำงาน

9. ให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นอันดับแรก

คุณควรทำกิ จ ก ร ร ม ที่ทำให้คุณรู้สึกดีมีพลั งและผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นการยกน้ำหนักหรือเล่นเทนนิส

การใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณรักหรืออยู่ตามลำพั ง การอาบน้ำหรือฝึกสมาธิ เป็นต้น

10. จดบันทึก

ไม่สำคัญว่าจะเป็นสมุดบันทึกหรือแ อ ป พลิเ คชั่นในโทรศัพท์ คุณควรจดบันทึกรายการสิ่งที่ต้องทำ

เป้าหมายระยะย าวและระยะสั้น พย าย ามกระตุ้ นสมองให้ปลอดโปร่ง

เพื่อให้คุณมีพื้นที่เพิ่มในการจัดเก็บความคิดต่างๆ และคุณจะได้ไม่ลืมสิ่งที่สำคัญอื่นๆ ด้วย

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h