เกร็ดความรู้

10 วิธีหรือแนวคิดการใช้เงินอย่างมีอิสระ..ก่อนอายุ 45 ปี ชีวิตจะสุดแสนแฮปปี้

แนวคิดจากประสบการณ์ตรงวัย 45 ปี กับ 10 วิธีหรือแนวคิดการใช้เงินอย่างมีอิสระ..

1. เก็บเงินล้ าน บาทแรกให้ได้ แล้วล้านต่อไปจะง่าย คำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้วิธี

การบริหารเงินที่ถูกต้องจน มีล้านบาทแรกได้

แล้วล้านต่อไป ไม่ใช่เรื่องย ากมากนัก ประกอบกับเรามีทุ นล้านแรกเอาไปต่อยอด ความมั่งคั่ง

2. ล ดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย และเห็นผ ลจริง ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว สิ่งแรกทำเรื่อง

รี ไ ฟแน นซ์บ้าน เพื่อลด ด อ กเบี้ ย มันช่วยประหยัดไปปี ละแสนบาทเลยล่ะ

3. จงเก็บ เงินโบนั สไว้ให้ดี มันเป็นเงินก้อนที่เอาไปลงทุ นได้

ผมให้ร างวั ลตัวเองในแต่ละปีไม่เกิน 30 % ของเงินโบนั ส แล้วในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ น

4. ใช้บัตรเค รดิ ตเป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่าย ให้กับเรา อย่ าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบัต รเค รดิ ต

เพราะได้ส่วนลด คะแน นสะสม ได้เงินคืนกลับมา ดีกว่าการใช้เงินสด

5. ศึกษาหาความรู้ การเงิน ให้สม่ำเสมอ ความรู้หาได้จากหนั งสือ หรือเข้าอบรม เว็ บ บ อร์ด

แฟน เ พ จ ยูทูบ ความรู้มีมากม าย ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

6. เริ่มบันทึกการเติบโต ของทรัพย์สิน และร ายได้ทุกๆปี กำหนดแน วทางไปสู่เป้าหมาย ได้แก่

การเติบโตของร ายได้ การเติบโตของทรัพย์สิน

และผลตอบแทนจากการล งทุ น เพื่อให้บรรลุ อิสรภา พทางการเงิน

7. ออมเงินแบบอื่น นอกจากฝาก เงินธน าค าร การออมเงินทางเลือก ได้แ ก่

พันธบั ตรรั ฐบาล หุ้ นกู้ กองทุ นรวม และประกั นชีวิต เป็นต้น

8. ออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย อยู่ที่ควบคุม ความอย ากของตนเอง โดย ท ยอ ยซื้อของชิ้นใหญ่

อย่ าซื้อทีเดียวติดๆ  เพราะความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุด

ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่าไปซื้อมัน จำไว้!

9. จงเลือกทำงาน ที่ตนเองชอบและถนัด การหาจุดยืนที่เหมาะสมกับตัวเอง

มันช่วยทำให้เงินเดือนและตำแหน่ง เติบโตได้เร็ว

ที่สำคัญควรเลือกทำงาน กับเจ้านายฉล าดๆ จะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

10. หัดลงทุ นเพื่อให้ มีร ายได้เสริมอยู่เสมอ เช่น ลงทุ นในหุ้ น กองทุ นรวม ต ร าส าร ทุนทอ ง

คอนโด และขา ยของออ นไ ลน์ ก่อนลงทุ นต้องศึกษาให้รู้ก่อน และจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหน.

ขอบคุณ : t a m n a n n a