ข้อคิด

10 คุณสมบัติ ผู้หญิงที่ฉลาด ไม่อวดวิเศษ อ่อนน้อมถ่อมตน ดูได้ง่ายมากส่วนมากนิสั ยแบบนี้

สังคมทุกวันนี้ ดูย ากว่าใครรู้จริง หรือแ ก ล้ งทำ เป็นรู้ว่าใครเก่งจริง หรือแค่สร้างภาพหรือแม้กระทั่งว่าใครฉลาดหรือใครโ ง่

1. เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก

เพราะรู้ว่า เค้าจะฉล าดขึ้นได้ด้วยการฟังคนเก่งจะฟังเยอะเพราะการฟัง มักจะได้สิ่งใหม่ ๆ เข้าตัวอยู่เสมอและจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้น

มีประโยชน์ และสร้างสรรค์มากกว่าพูดในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์

2. ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถ

ของคนในทีมมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด ได้เสมอคนเก่งและฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตาม ในแนวทาง

และความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติ

3. มีความรู้หลายด้าน มากกว่าอาชีพ

ที่ทำและมักจะพัฒนา ตัวเองอยู่เสมอคนเก่งมักเป็น นักพัฒนาตนเอง

และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่ างมั่นคงแ ข็งแ ร ง

จะไม่ปล่อยให้สู ญเสี ยโอกาสโดยเฉพาะเวลา ที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

4. ไม่ใช้ S o c i a l M e d i a ตลอดเวลาแต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจ

คนเก่งมักจะเลือกเ ส พแต่ข้ อมู ลดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเอง เพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในการทำงาน

หรือการบริหารชีวิตและเป็นนักแ บ่ งปันเพื่อให้คนอื่นๆได้เ ส พข้ อมู ลดี ๆ ที่เขาคัดส ร รมา อย่ างดีแล้ว

5. อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง

หรือไม่จบจากสถาบัน มีชื่อเสี ยงแต่มีผลงานการั นติความสามารถเสมอในยุคนี้

ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองอาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดีแต่ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดี จะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

6. กลับมายิ้มได้ อย่ างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่ง เ ล วร้ า ย เข้ามาในชีวิตก็ตาม สู้ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้ มลงไม่มีใคร ไม่เคยผิ ด

พล าดหรือผิ ดหวัง เพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุ กข์ ตลอดเวลาแต่จะหาทางลุ กขึ้นสู้ ได้ทุกครั้ง ย ามเมื่อล้ มลง

7. ไม่อวดความสามารถ

คนเก่งและฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงามแต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเอง

อยู่เสมอและเมื่อถึงเวลาที่เกิ ดปัญหาเขาเหล่านั้นมักจะแสดงวิสั ยทัศน์

จนเราต้องตะลึ ง และทึ่งใน ความสามารถ

8. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ

มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโ ก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมอง

ของตนเองและทุกครั้ง ที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน

เพราะความสำเร็จนั้นเป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อนั่นคือหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

9.จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิต ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่อง

ที่ทำคนเก่งและฉลาดมักจะเลือกบริห าร เวลา ได้อย่ างสมดุลในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่

กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อนคลาย ให้กับตนเองอยู่เสมอ

10.ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่

เมื่อเค้าทำผิ ด พล าด แต่ให้โอกาสคำแนะนำและให้กำลังใจเสมอคนเก่งและฉลาดมัก

เป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้น

กระทำความผิ ดและพร้อมจะแนะนำชิ้ช่องทาง

ให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิ ด ของตนเอง ให้เกิ ดการยอมรับ และพัฒนาตนเอง

“คนฉลาด ย่อมไม่อวดวิเศ ษแม้แต่น้อย

อ่อนน้อมถ่อมตนเอง ย่อมมีอะไรที่ดีกว่าการอวดเ บ่ งเสมอ..”

 

ขอบคูณ : w a n s u k t h