12 อย่ๅงเตือนใจตน หากโ ค วิ ด ครั้งนี้อยู่ยๅวกว่าครั้งที่ผ่านมา

1. หากพอมี จงเก็บทุนไว้ให้มาก หากจะลงทุ นให้ดูผลตอบแทนระยะสั้น ไม่ต้องคิดหวังระยะย าวหรอก

2. หากไม่มีทุ น ให้ประหยัด งดรายจ่ายที่ไม่เกิ ดประโยชน์ งดท่องเที่ยว

หาอะไรทำที่เกิ ดรา ยได้เพิ่มหรือทดแทน สิ่งที่เสี ยไป

3. ขวนขวายหาความรู้ให้มาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถนัดไหม รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ ดีกว่าหายใจทิ้ งไปเฉยๆ

4. รั ฐวิส าหกิจ ยังมีความสุขได้ แต่หลายรั ฐวิส าหกิจก็กำลัง ต ๅ ย

และต ๅ ยไปแล้ว เพียงแต่ยังไม่ฝั งพวกคุณโด น d i s r u p t โดยไม่รู้ตัว อันที่มั่นใจว่าไม่ล้ มแน่

อันนั้นแหละ ที่จะล้ มก่อนเพื่อน ต่อไปหมดยุค m o n o p o l y แล้วล่ะ

5. เจ้าของกิจการ เน้นที่ต้นทุน อะไรเสี่ ยงอย่ าทำ

ต้นทุนสำคัญที่สุด มันคือความอยู่รอดของกิจการ

เรียนรู้เรื่องการเงิน และบัญชีเพิ่ม ใครว่างช่างหัวมัน เพราะเวลาพั ง เขาไม่ได้มาช่วยเราหรอก

6. คิดว่าตื่นขึ้นมาคือ วันแรกของช่วงสุดท้าย ที่จะมีชีวิตอยู่

จงใช้ชีวิต ให้มีความสุขกับครอบครัว คนรัก จะดับตอนไหน ไม่มีใครรู้

7. การศึกษาต่อไป มหาลัย ความสำคัญจะน้อยลงเรื่อยๆ คนเรียนน้อยลง

ปริญญาอาจไม่ช่วยเรื่อง ทำมาหากินได้

เรียนเก่งแต่ใช้ชีวิตไม่เก่ง มีถมเถไป ตอนนี้ความรู้นอกห้องเรียนสำคัญมากแล้ว

8. ข้าร าชการ คุณนั้นยังพอมีความมั่นคงจากรั ฐ

แต่หากรั ฐล้ มเ ห ล ว คนกลุ่มแรกๆ คือพวกคุณที่จะดับก่อน

เพราะถ้าคุณไม่เพิ่มทักษะ ในการทำมาหากินเลย

ไม่มีรั ฐ ใครจะเลี้ยงคุณได้ โดยเฉพาะคนที่เกษี ยณอายุ

9. ขา ยของที่ไม่จำ เป็นสำหรับชีวิตไปบ้าง อะไรที่พอมีกำไร

แนะนำให้ขา ย ตอนที่คนเขายังมีกำลังซื้ อ แล้วไม่ต้องริซื้อมาอีกนะ

10. อย่ าไปโ ล ภพวกทองหุ้ น นั่นคือ กับดั กที่จะทำให้ชีวิตจม

เมื่อมีเงินคิดสองอย่ าง ลงทุ นที่เกิ ด ด อ ก ผลมากกว่า 7%

หรือ เก็บในรูปแบบประกั นสะสมทรั พย์ เพราะถ้าเป็นอะไรไป มีหลักที่มั่นคงคอยช่วย

11. เอกชน ส่วนนึง ต า ยแน่ แต่จะมีส่วนรอดหากพากันปรับตัวทัน

ใครทำงานเอกชนวันนี้ ต้องปรับตัวเอง

รักงานที่ทำให้มาก และหาอะไรทำเพิ่มให้เยอะ มิเช่นนั้นจะแ ย่แน่

12. อย่ าชะล่าใจ เพียงแค่มันยังไม่ถึงคิวของคุณ แต่หากคุณไม่เตรียมรับมือ

ต่อให้พระเ จ้ าก็ช่วยคุณไม่ได้ และขอให้โชคดี ครับทุกคน อย่ าลืมว่า เงินไม่ใช่ทุกสิ่ง แต่หากไม่มีเงิน ทุกสิ่งก็จบเช่นกัน

“ทุกคนเคยเสี ยใจ ทุกคนเคยร้ องไห้

ถ้าเราข้ามผ่านมาได้

เราจะเป็นคน

ที่เข้มแข็งที่สุด..

ขอบคุณ : R a m e t – T a n a w a n g s r i