เกร็ดความรู้

ทำตัวเองให้หลงเริ่มไปบ้าง กับการออมเงินแปลกๆ โดยที่มีเงินเก็บแบบไม่รู้ตัว

การออมเงิน คือ การเก็บเงินส่วนหนึ่งของรายได้ที่เหลืออยู่ ในปัจจุบัน ไว้ใช้จ่ายในอนาคต

1. ก็ลองหั กเข้าบัญชี อัตโนมั ติ

เราจะมีความตั้งใจอย่ างเดียว มันคงไม่พอนะ อย่างแรกเลย ควรทำเรื่องวางแผนการเงิน ให้เป็นเรื่องอัตโนมัติไปซะ

โดยที่เราแทบไม่ต้องมานั่งป วดหั ว ว่าจะต้องออมเงินยังไง

วิธีคือ เข้าไปคุยกับธน าคาร แล้วขอจัดระบบโอ นเงิน อั ตโ นมั ติ เท่านี้เองก็จะไม่พล าด ไม่ลืมเก็บเงินแล้ว

2. ตั้งชื่อ ให้กับแต่ละบั ญชีของเรา

เมื่อเราเปิดบัญ ชีเงินฝาก ชื่อบั ญชีก็เป็นชื่อเรา บางทีมันก็ดูน่าเบื่ อไปนะ ยิ่งเรามีหลายบัญ

ชีก็ยิ่งสับสนไปกันใหญ่ ว่าแต่ละบั ญชีจะใช้ทำอะไร ยังไง และถ้าอย ากออมเงินให้ได้มากขึ้นนะ

ก็ให้เขียนไว้หน้าสมุดบัญ ชีว่า บัญชีนี้ ใช้สำหรับอะไรกัน ไม่ก็อาจจะตั้ง ชื่อให้แต่ละบัญ ชี อ าทิเช่น

หากเป็นบัญชีเก็บเงินไปเที่ยว ตั้งเป็น ทริ ปไปฝรั่ งเศ สไรงี้ เราจะสนุกไปด้วยและออมเงินได้ด้วยไง

3. เมื่อไหร่ที่ เงินเดือนขึ้น ก็ให้เก็บส่วนต่ าง

สมมุติปีนี้ ได้เงินเดือนเพิ่ม ขึ้น 2,000 ก็เก็บเงิน ตรงนี้ไว้ ในบัญชีเงินฝ ากเลย เพราะถ้าเราไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นที่ต้องใช้จ่าย

เราก็ออมเงินตรงนี้ไว้ ใช้ย ามเกษี ยณจะมั่นคง และไม่เป็นภาระคนอื่นด้วย

4. ลองเปลี่ยนจากค่าใช้จ่าย เป็นการออมดูสิ

ถ้าในแต่ละวัน เรามีการยกเลิ กค่าใช้จ่ายบางอย่ าง อาทิ การเปลี่ยนโป รมือถื อให้ถูก ย กเลิ กเคเบิ้ ลทีวีไรงี้

แน่นอนว่า เงินเหลืออยู่แล้ว และถ้าอย ากเก็บเงิน ให้ได้มากขึ้นก็ควรเอาเงินที่เหลือ

จากที่เราคอยลดรายจ่ายในแต่ละเดือน มาออม ก็จะได้เงินออมเพิ่มขึ้นได้ไม่ย ากนัก

2. ใช้เงินโบนั สมาออม

ไม่ว่าจะเป็นเงินโบนั ส หรือการที่เราได้เงินคืน จากที่ใด ๆ ถ้าหากอย ากเก็บเงินเนี่ย

การที่เราจะออมเงิน ส่วนเกิน ที่เราไม่ได้ใช้ ก็จะทำให้เราเอง ออมเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมนะ

6. ใส่กุญแ จ ล็อ กไว้ซะ

ถ้ามีเงินส่วนใดที่เราไม่ได้ใช้ และเราคิดว่าอย ากจะออมเงินขึ้นมานั้น ก็ให้นำเงิน ไปเก็บไว้ในที่ที่ นำออกมาย ากๆ

หน่อย เช่น เก็บไว้ในบัต ร เงินฝาก ที่จะทำให้เราถอนเงินออกมาไม่ได้ เว้นซะแต่จะจ่ายค่ าธร ร มเนี ยมเล็กน้อย

เหมาะกับการออมเงินไว้สำหรับก่อนเกษี ยณ และเราสามารถเก็บเงิน ส่วนที่เหลือ ไว้กับตัวได้ ฉุ กเฉิ นเมื่อไหร่ก็ใช้ได้

โดยมีขั้น ต่ำสัก 20,000 จะดีมาก ในทุกวันนี้ มีหลากหลายวิธีเลย ที่จะทำให้เก็ บเงินได้

แบบที่เรา ไม่ต้องทำตัวประหยัดจนเกินไป ประหยัดมากไปมันก็ไม่ดี ถ้าเราวางแผนการเงิน

ตัวเองให้ดี เราก็จะมีเงินเก็บ ไว้ใช้ตอนแก่ หรือตอนที่จำเป็นจริง และถ้าสามารถควบคุ มเงินได้

เราจะมีทั้งอิสระ มีทั้ง ความร่ำรวย แต่ถ้าปล่อยให้เงินเข้ามาควบคุ ม เรานี่แหละ จะย ากจนข้นแค้ น

การออมเริ่มจากสะสมเงินที่หัดจากรายได้ เพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆ โดย ไม่สนใจ เรื่องของ ผลตอบแทน ที่จะเพิ่มหรือลดลง

 

ขอบคุณ : m o n e y h u b