เกร็ดความรู้

7 คุณสมบัติของทีคนเก่งฉลาดจริงจริง ฉลาดน้อยพูดมาก ไม่ฉลาดพูดไม่หยุด สังเกตได้ไม่ยๅกเลย

สังคมทุกวันนี้ดู ย าก ว่าใครรู้จริง หรือแ กล้ งทำเป็นรู้ ว่าใครเก่งจริง หรือแค่สร้างภาพ

หรือแม้กระทั่งว่าใครฉลาด หรือใครโ ง่ มันมีปรัชญาที่ คล าส สิ คมาก คือ คนโ ง่มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแ ก ล้ งโ ง่

แต่คนเก่งจริงและฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 7 ประการดังนี้

1. เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก เพราะรู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง คนเก่ง จะฟังเยอะ

เพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ๆ เข้าตัวอยู่เสมอ จะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์และสร้างสรรค์ มากกว่าพูดในเ ชิ ง ล บ

2. มีความรู้หลายด้านมากกว่าอาชีพที่ทำ และมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเองและจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแร ง

จะไม่ปล่อยให้สู ญเสี ยโอกาสโดยเฉพาะ เวลาที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

3. กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่ง เ ล ว ร้ า ย เข้ามาในชีวิตก็ตาม

คนเก่งและฉลาดในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง ย ามเมื่อล้ มลง ไม่มีใครไม่เคยผิ ด พล าดหรือผิ ดหวัง

เพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุ กข์ตลอดเวลา แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง

4. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่เคยเสี ยเวลาภูมิใจกับความสามารถของตนเอง คนเก่งและฉลาด

มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อิโ ก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตนเอง

5. จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ มีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวและเต็มที่กับทุกเรื่อง

ที่ทำคนเก่งและฉลาดมักจะเลือกบริห ารเวลาได้อย่างสมดุล

6. ไม่ใช้ S o c i a l M e d i a ตลอดเวลา แต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดีๆ

ให้กับคนอื่นเสมอยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่ าว ส าร ตลอด 24 ชั่วโมง

คนเก่งมักจะเลือกเ ส พ แต่ข้ อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการบริหารชีวิต

7. ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถ ดึ ง ความสามารถของคนในทีมมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดได้เสมอคนเก่ง

และฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตามในแนวทางและความคิดของเขา

ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่มีคนให้เกี ยรติและนับถือ

จากความรู้ ความสามารถวิธีคิด และการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอกเสี ยงให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้ากว่า

“ฉลาดน้อย พูดมาก

ฉลาดมาก พูดน้อย

ไม่ฉลาด พูดไม่หยุด

ฉลาดสุดๆ หยุดแล้วฟัง..”

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h