เกร็ดความรู้

4 เรื่องที่เราจะได้เห็นในยุคนี้ เมื่อเกิ ดวิก ฤ ตขึ้นอะไรๆ เริ่มไม่แน่นอนดูแลตัวเองให้ดีๆ

เราจะเห็นว่าช่วงนี้นั้น เศรษฐกิจในบ้านเรานั้นไม่ค่อยดีนัก ยิ่งตอนนี้มีสถาณการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ

การงานต่างๆ มากมาย จึงทำให้เราจะเห็นสิ่งที่เกิ ดขึ้น

ในบ้านเราที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่ามีอะไรบ้าง

วันนี้เรามีบทความ 4 เรื่องที่เราจะได้เห็นในยุคนี้ เมื่อเกิ ดวิก ฤ ต

1. พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการมี เงินออมอ ย่ างน้อย 3-6 เดือน คือเรื่องสำคัญ

หลายคนเดื อ ดร้ อนหนัก เพราะ ที่ผ่าน มาไม่เคยคิดที่จะเก็บเงินเลย

ก็พอ เข้าใจอยู่บ้างสำหรับหล า ยๆคนรายได้น้อยจริงๆ

ใช้แบบเดือนชนเดือน ก็ไม่เป็น ไร แต่บางคนรายได้พอประมาณ แต่ติดหรู ติดเที่ยว สร้างห นี้มาโดยตลอ ด

โดยหวังพึ่งแค่เงินเดือนจากงานประจำเพียงอ ย่ างเดียว

เมื่อเกิ ดโ ค วิ ด ตกง าน ทุกอ ย่ างก็จบ บางคนเดื อ ดร้ อนแต่ไม่หนั กเกินไป

เพราะ ไม่ฟุ่ มเฟื อย ใช้ชีวิตพอเพียงเก็บเงิน มาโดยตลอ ด เคยชิบกันการ กิน อยู่ อ ย่ างประหยั ด จึงปรับตัวใหั

2. เห็นท่าทีที่แท้จริงของคนที่ฉวยโอกาส และ คนที่มีน้ำใจ

บางคนก็แอ บกักตุนสินค้ า โดยมองว่าเป็นโอกาสทำเงิน ทำกำไรจากความทุ กข์ ร้ อนของคนอื่ น

สินค้ าพวก หน้าก าก อนามัย แ อ ลก อ ฮ อ ล์ เ จ ลล์ล้ างมือ

หรือแม้แต่ไข่ไก่ จึงมีราคาแพ งและ ข าดตลาดไปอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง

ขณะที่บางคน บริจาคเงิน เป็นล้าน จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแ พ ทย์

ให้กับโ ร ง พ ย าบ าล หาซื้อหน้าก าก อน ามั ยมา

และ เ จ ลล์ล้ างมือ หรือแม่แต่ข้ าวส ารอาหารแห้ง

และ สิ่งของจำเป็น แจกจ่ายให้กับคนที่ได้รับความเดื อ ดร้ อน

3. เห็นท่าทีที่แท้จริงขององค์กร และ บริษัท ที่ทำงานอยู่

องค์กรบางแห่งอ้างว่าได้รับผลกระทบจากโ ค วิ ด และ

แบ กรับ ภ าระค่าใช้จ่ายเงินเดือนไม่ไหว อาจถือโอกาส เลิ กจ้ าง

หรือ ปล ดพนักงาน ที่อย ากจะปล ด ออ กอยู่แล้ว ในขณะที่

ทุกคนต้องพึ่งพารายได้จากงานประจำอ ย่ างมาก

4. พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอาชีพที่มั่นค งไม่มีอยู่จริงอีกต่อไป

อาชีพบางอาชีพที่ถูกมองว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง เช่น นักบิ น แ อร์โ ฮ สเ ต ส ห รือแม้แต่ไกด์นำเที่ยว

ในประเทศที่การท่องเที่ยวบูมมากอ ย่ างไทย ตกงานกันหมด

ยังไม่รวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวกับ งานบริการ

พนักง านขับรถสาธ ารณะ และ อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า

ขณะที่บางอาชีพยัง สามารถทำงานแบบ Work from Home

ได้ในช่วงนี้ ทำให้ได้รับผลกระทบน้อยลงไปบ้ าง

แต่ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือ หากเหตุการณ์ เ ล ว ร้ า ยขึ้นไ ปอีก

 

ขอบคุณ : 108 – r e s o u r c e s