รู้จักเก็บออมทีละน้อย วันหนึ่งย่อมกลายเป็นหลายร้อยได้.

การวางแผนทางการเงินไม่ใช่ทางลัด แต่จะเป็นตัวช่วยในการลดระยะเวลาในการเก็บออมเงิน เพื่อให้คุณเป็นวัยรุ่นสร้างตัวที่ประสบความสำเร็จ และช่วยลดข้อผิ ดพล าดได้

1. หารายได้ช่องทางอื่นบ้าง

ในยุคที่สื่อสังคม ออ นไ ลน์เป็นที่นิยมและคนไทยในปัจจุบันนิยมซื้อขายผ่านช่องทาง อ อนไ ลน์เป็นส่วนใหญ่แล้ว

การสร้างรายได้จากช่องทาง อ อนไ ลน์ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งย ากและใช้ต้นทุนต่ำกว่ายุคก่อน ๆ

เชื่ อว่าวัยรุ่นยุคใหม่ทุกคนต่างคุ้นเคย กับสื่ อ อ อนไลน์เป็นอย่ างดี

ซึ่งช่องทางนี้แหละที่จะเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำได้ บางคนสามารถหารายได้จาก การซื้อขาย

ของ อ อนไ ลน์ได้รายได้เท่ากับเงินเดือน

ประจำหรือมากกว่าได้เลยทีเดียว รวมถึงสามารถรับงานฟรีแลนซ์เพื่อสร้างรายได้เสริมได้อีกช่องทางหนึ่ง

เช่น งานกร าฟ ฟิ คดีไ ซน์เ น อร์ฟรีแลนซ์ งานเขียนฟรีแลนซ์ ฯ ล ฯ

2. แบ่งเงินไว้เก็บ

การวางแผนการเงิน เป็นเรื่องสำคัญ ขั้นนี้คือพื้นฐานในการเก็บออมเงินคือการวางแผนรายรับ

รายจ่ายให้ดีเชื่ อว่าหลายคนอาจมองข้ามการทำบัญชี รายจ่ายส่วนตัวเป็นวิธีที่จะช่วยให้เรา ระมัดระวังการใช้จ่ายได้มากขึ้น

ยกตัวอย่ างเช่น ได้เงินเดือนมาอันดับแรก ก็ทำการแยกบางส่วนไปไว้ในบัญชีเงินออม

อาจจะแบ่งมาประมาณ 15-20% ของรายได้ แล้วส่วนที่เหลือก็คือส่วนที่ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน

หรือกำหนดค่าใช้จ่ายต่อวันว่าวันนึงจะใช้จ่ายเท่าไหร่ เป็นต้น

3. ออมเงินไว้เผื่อฉุ กเฉิ น

เป็นเงินออมที่เก็บแยกออกมาจากข้อแรก นั่นก็คือเงินออมไว้เพื่อย าม ฉุ กเฉิ น

เชื่ อว่าหลายคนอาจมองข้ามการเก็บเงินไว้สำหรับใช้ในย ามฉุ กเฉิ นควรเก็บเงินไว้เพื่อใช้ในส่ว นนี้ประมาณ 5-10% จากรายได้ทั้งหมด

การมีเงินในส่วนนี้จะช่วยให้อุ่นใจเมื่อมีเหตุฉุ กเฉิ น เช่น ค่าซ่อมแซมบ้าน ค่ารักษาพย าบ าล

รวมถึงสำรองไว้เมื่อต้องโยกย้ ายงาน ฯ ล ฯ เก็บเงินส่วนนี้ ตั้งแต่เนิ่น ๆ เวลามีเหตุฉุ กเฉิ นจะได้ไม่เดือดร้ อนไปถึงเงินออมของเรา

4. กำหนดรายจ่าย

ค่าใช้จ่ายรายเดือ นทั้งหลายก็ต้องลิสต์ไว้ด้วย การเช็ ค ลิ สต์และแบ่งหมวดห มู่ค่าใช้จ่ายต่างๆ

จะช่วยให้เราระมัดระวังการใช้เงิน และกำหนดค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

-ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนบั ตรเครดิต ฯ ล ฯ

-ค่าใช้จ่ายในชีวิตปร ะจำวั น

-เงินออม

การที่เราลิ สต์ค่าใช้จ่ายอย่ างละเอียดนี้ถือเป็นการวางแผนทา ง

การเงินเบื้องต้นที่นำไปใช้ได้จริงและช่วยลดปัญห าทางการเงินต่างๆ ที่อาจตามมาได้เยอะเลยทีเดียว

ทั้งนี้หนี้สินในแต่ละเดือ นไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ต่ อเดือน

5. วางแผนการใช้เงิ น

ก่อนจะวางเป้าหมายการใช้เงิน เพื่อสร้างร ากฐ าน ควรวางลำดับเป้าหมายและกำหน ดระยะเวลาในการใช้เงินก่อนโดย

การวางแผนการใช้เงินด้วยช่วงอายุว่าช่วงอายุเท่าไหร่มีเป้าหมายจะมีอะไรเป็นของตัวเอง

เช่นช่วงอายุ 25 ปีเริ่มด าวน์รถใน ราคา 1 แสนบาท เป็นต้ น

6. การลงทุน

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่จะช่วยให้เงินงอกเงยแล ะสามารถสร้างความมั่นคงได้เลยทีเดียว

เริ่มลงทุนง่ายๆ ด้วยการเก็บเงิน 10-15% จาก รายได้ทั้งหมดต่อเดือนเพื่อนำมาต่อยอดลงทุน ซึ่งการลงทุนแต่ละประเภท

ก็มีความเสี่ ยงที่แ ต กต่างกันออกไปควรเช็คความพร้อมของตัวเองให้ดี.

“ฝนทีละหยดสักวันก็เต็มโอ่งได้

รู้จักเก็บออมทีละน้อย

วันหนึ่งย่อมกลายเป็นหลายร้อยได้..”

 

ขอบคุณ : j i n g j i n g n a