เกร็ดความรู้

10 การวางตัวที่ดี ที่คนอยู่เป็นชอบใช้ อ่อนน้อมที่สุด และให้เกียรติ คนอื่นที่สุด

1. มีคน 2 ประเภท ที่คุ้มค่ากับการเชื่อถือ นั่นคือคนที่ไม่เอ่ยยืมเงิน และคนที่ยืมแล้ว คืนตรงตามเวลา

2. อย่ าทำตัวสนิทกับใครเร็วไป อย่ าคิดว่าคุยถูกคอก็คือมิตรแท้ สหายจริง เพิ่งรู้จักกัน บางคนยังไม่ออกลายหรอก

3. เมื่อได้รับข้ อความ แชท อย่ าอ่ านแต่ไม่ตอบ แม้ไม่อย ากเ ส ว น าด้วย

แต่หากเปิ ดอ่ านแล้ว อาจจะส่งสติกเกอร์ หรือ อิโมชั่นไปก็ดี

การไม่ตอบข้อความ ไม่ใช่การแสดงถึงการถือไ พ่ เหนือกว่า ทำแบบนี้บ่อยๆ

สักวันอาจไม่มีใครแ ช ทหา หรือไม่อย ากคุยด้วยอีกเลย

4. สิ่งที่ไม่ควรพูดต่อหน้าคนอื่น ไม่ควรพูดลั บหลังคนอื่นเหมือนกัน

สิ่งไหนที่เราไม่ชอบให้คนอื่นทำ ก็อย่ าทำสิ่งนั้นกับคนอื่น นึกถึงใจเขาใจเราด้วย

5. เมื่อโ มโ ห อย่ าเอ่ยคำพูดที่ไม่ดี ใส่ฝ่ายตรงข้าม เพราะเมื่อส ง คร ามสงบ เรื่องจบไปแล้วแต่ แ ผ ล ไม่มีทางลบไปจากใจได้เลย

6. ให้เกี ยรติพนั กงานบริการที่คุณไปใช้บริการเขาเสมอคุณอย ากได้รับการบริการที่ดี

เขาก็อย ากเจอลูกค้าที่นิสั ยดี นึกถึงใจเขาใจเรา ถ้าคุณเลือกงานได้ คุณก็คงทำงานอย่ างอื่นแทนเหมือนกัน ใช่ไหม

7. เวลาทำผิ ด อย่ ๅคอยหาข้อแก้ตัว แถจนสีข้างถล อกผิ ด ก็คือผิ ด ยอมรับผิ ดแบบแมนๆ

เขาก็ให้อภั ยได้ง่าย ไม่ใช่มาพ าลใส่ แบบนี้มันน่าหมั่ น ใ ส้

8. เมื่อไปพักแรมกับคนอื่น ถ้ามีใครสักคนหนึ่งในห้องนอนหลับ

ก็จงรู้จักหยุดพูดคุยหัวเร าะเสี ยงดัง ถ้ามีเรื่องจะคุยกัน ก็ออกจากห้องพักไปคุยข้างนอกดีกว่า

9. ใช้คำว่า “ขอบคุณนะ” แทนคำว่า “ขอบคุณ” ถึงจะต่างกันเพียงแค่คำเดียว

แต่กับคนฟังรู้สึกได้ว่าแ ต ก ต่ างกันมากเลย

10. ต่อให้ใครยินดี ให้ยืมโทรศั พท์ ใช้แล้วจงรีบส่งคืน ถ้าใครเปิดรูปในโทรศัพท์ให้ดู

ดูรูปนั้นเสร็จก็ส่งคืน อย่ า เสี ย ม ารย าทเลื่อนดูรูปอื่นๆ มันเรื่องส่วนตัวของเขา

“บุคลที่น่าเคาร พยิ่ ง คือบุคคลที่อ่อนน้อม

ที่สุด และให้เกียรติ คนอื่นที่สุด..

และจงอย่าเสี ยเวลา ไปให้ความเคาร พ

นับถือ บุคลที่ไม่ ให้เกียรติคนอื่น

เพราะมันจะทำให้เรา เสื่ อมคุณค่าไปด้วย..”

 

ขอบคุณ : นุส นธิ์บุ คส์