เกร็ดความรู้

10 ข้อดีของการเป็นคนที่มีเก็บเงิน แล้วนานไปคุณจะรู้ค่าเมื่อวัยชราเข้ามาถึง

การออมเงิน อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้าม หรือไม่มีในความคิด เพราะเงินที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้

หรือใช้เงินเก่งจนไม่มีเงินเหลือเก็บก็เลย ไม่คิดเรื่องการออมเงินแต่หากศึกษาข้อดีของการมีเงินออม

อาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิดและเริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงินก็เป็นได้

เราได้ตัวอย่ างข้อดีของการมีเงินออม มีเงินเก็บข้อดีของการมีเงินออมนั้นมีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงิน

บางทีเหตุผลดีๆ สักข้ออาจจะเป็นแรงบันด าลใจให้คุณก็เป็นได้

1. เงินออมมีประโยชน์มากเวลาเกิ ดวิ ก ฤ ติ

เพราะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อดังนั้น

จึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุ กเฉิ น ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

2. เงินออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่เครี ยด หน้านิ่ว คิ้ ว ขม วด เพราะกลุ้ มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

8. เก็บเงินออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สิน ต่างๆ บ้าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเสี ยหาย

ตามวันเวลาดังนั้น ก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

4. มีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้เดือนหลักหมื่นที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย

เพราะตัวเองก็เ จ็ บ ป่ ว ย มีหลายโ ร ค หากมีเงินออม ก็จะไม่ลำบ ากลูกหลาน

แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดี ก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแย่งสมบัติ

6. เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้อข้าวของเครื่องใช้ ซื้อปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต

หากมีเงินออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

9. มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้

เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดื อดร้ อน ก็ต้องช่วยเหลือกัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

5. มีเงินออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่ อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่ อถือ ไม่มีความภูมิฐาน

โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

7. เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบๅกหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่ าง ต้องล้ มหาย ต ๅ ย จากเช่น พนักงานธนาคารสำนักพิมพ์ ดังนั้น

ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อย่างบรรดาหนุ่มสาวโรงงานหากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์

3. มีเงินออม จะทำอะไร ก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม

ไม่ต้องทำงานมากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

10. เงินออมมีส่วนช่วยประเทศชๅติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงินไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชๅติทางอ้ออม ฟังดูดีมาก จริงๆ

ข้อดีของการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะ

ยๅมแ ก่ชรๅจำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้ อย่าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

 

ขอบคุณ : s m i l e r o y y i m