เกร็ดความรู้

3 วิธีเปลี่ยนนิสั ยการออม แก้ปัญหาใช้เงินเดือนชนเดือน ลดหนี้สินมีเงินเก็บ.

เชื่อไหมว่า แค่เปลี่ยนวิธีคิดอย่างเดียว คุณก็จะกลายเป็นผู้ที่มีสุขภาพทางการเงินที่ดีได้

เพราะถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนทั ศ น ค ติ เปลี่ยนนิสั ยทางการเงิน คุณก็อาจยังใช้เงินแบบเดือนชนเดือน

บางเดือนหมุนเงินไม่ทัน เงินออมแห้ง ข อ ด หนี้ทำท่าจะพองตัวขึ้นเรื่อยๆ ลงทุนอะไรทำไมไม่รุ่งเอาซะเลย ยังไม่สายเกินไปหรอก ถ้าจะลุกขึ้นมาเปลี่ยน

1. ตั ดบัญชีออมเงิน อัตโนมั ติ

เริ่มต้น จากการเปิด “บัญชีการออม” แยกออกมา เช่น บัญชีออมทรัพย์ด อ กเบี้ ยสูง

บัญชีฝ ากประจำ บัญชีกองทุ นรวม โดยเปิดใช้บริการธน าค าร อ อ นไ ลน์

ตั้งคำสั่งซื้ออั ตโนมั ติ ให้โอ นเงินจากบัญชีเงินเดือน เข้าบัญชีการออมทุกสิ้นเดือนไปเลย

เราก็จะได้แค่ใช้เงินตามจำนวน ที่เหลืออยู่ในบัญชีเงินเดือนเท่านั้นไง

2. ฝากเงิน ไว้กับคนที่ไว้ใจได้

ถ้าเราคิดว่า การเก็บเงินไว้ที่ตัวเอง มันไม่ป ล อ ดภั ยเพราะชอบเพลิดเพลิน ใช้จ่ายง่าย ๆ จนกระทั่งเงินออมไม่เหลือ

ทางออกที่น่าสนใจนั่น คือ ให้คนใกล้ตัว มาช่วยดูแล เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง มันจะทำให้เราถอนเงินออกมาใช้จ่ายค่อนข้างย าก

เพราะก่อนจะถอน จะถูกตั้งคำถามมากมายว่า จะนำไปใช้จ่ายอะไร ทำให้เรามีสติ และทบทวนการใช้เงิน

3. วางแผน รายวันว่าจะใช้จ่ายอะไรบ้าง

วิธีนี้เราจะแยกร ายได้ไปทำหน้าที่ต่าง ๆ โดยจะแบ่ งออกเป็นกี่ประเภทก็ได้ ตามที่เราถนัด ข้อนี้ เราจะแบ่ งออกเป็น 3 ส่วน

คือ เงินออม กับค่าใช้จ่าย และก็อาจจะแยกย่อย เป็นหนี้สิ น การกิน การเดินทาง ฯลฯ แบ่ งเงินให้เรียบร้อยตั้งแต่วันที่เงินเดือนออก

หลายๆ คนอาจจะเริ่มงง ควรจะออมเงินวิธีไหนถึงจะดีที่ แนะนำว่ามันไม่มีวิธีการออมเงินที่ดีที่สุดหรอกนะ

เพราะแต่ละคน มักจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต่างกัน ฉะนั้น วิธีการออมเงิน ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะนำมาประยุ กต์

กับตนเองยังไงให้เหมาะสม กับสไ ตล์ของตัวเอง

 

ขอบคุณ : t a m n a n n a