เกร็ดความรู้

4 เคล็ดลับวิธีเด็ดกับแนวทางสะสางหนี้ ให้หมดเร็ว ทันใจคุณ ใครก็ทำได้

1. สำร วจพฤติกร ร ม และลดค่าใช้จ่ายที่เกินตัว

ให้สำร วจพฤติกร ร มการใช้จ่ายของตัวเองด้วยนะเพ ร าะแม้จะรู้ว่าเป็นหนี้แค่ไหน

แต่หากยังใช้จ่ายเท่าเดิมแบบเดิมไปตลอด แทนที่จะใช้หนี้เก่าหม ด กลับจะมีหนี้ใหม่เพิ่ม

ดังนั้น ลดรายจ่ายส่วนเกิน ที่ไม่จำเป็นไป ลองแบ่ งสัดส่วน ออกเป็นสามส่วน คือ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ดังต่อไปนี้

อดีต หนี้สินในอดีตให้แบ่ งเงิน 50 % ของรายได้ ไว้ใช้หนี้ ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเพื่อการดำรงชีวิต ให้แบ่ งไว้ 40

อนาคต เงินที่แบ่ งไว้สร้างความมั่งคั่ง ให้แบ่ งไว้ 10

2. ห ารายได้ทางอื่น ควบคู่ไปด้วย

เพราะการหารายได้อื่น ๆ เพิ่ม ก็จะช่วยให้เราปลดหนี้ได้ไว้ขึ้น อาจทำง านฟ รีแลนซ์

ในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ก็ได้ ไม่ก็ช่วงหลังเลิ กงานก็ได้ บางทีมันก็สามารถมีร ายได้เสริม

นอกเหนื อจากงานประจำที่ทำอยู่ พอรวม ๆ กันอาจช่วยให้ชำระห นี้หมดเร็วขึ้น

3. สำร วจดูว่า หนี้สินที่มี มากแค่ไหน

ต้องเริ่มจากสำร วจหนี้ ที่มีก่อน โดยแจกแจงหนี้ทั้งหมด ที่มีออกมาพร้อมกับ รายละเอี ยดการชำร ะ ด้วย

เพราะว่าเราจะได้เห็น ว่าเราเป็นหนี้อยู่ทั้งหมดแค่ไหน มีเจ้ าหนี้อยู่เท่าไหร่ ต้องชำ ร ะอะไรก่อน หรือหลัง รวมถึงอ่ านรายละเอียดให้

เข้าใจด้วย ยิ่งในส่วนของกรณี เกิดผิดนั ดชำร ะ อาจต้องมีค่าปรั บมีเงื่อนไขเพิ่มยังไง

เพื่อที่จะได้นำข้อมู ลพวกนี้ มาช่วยบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพไงล่ะ

4. ชำระ อันที่ด อ ก แพงสุด เป็นอันดับแรก

เมื่อเรารู้แล้วว่า เรามีรายการหนี้อยู่กี่อัน และกำหนดชำร ะตอนไหน ให้ไ ล่เรียง ชำระจากห นี้ที่มี ด อ ก แพงที่สุดก่อน

เพร าะถ้าไม่ทย อ ยชำร ะจากหนี้ก้อนนี้ เมื่อเวลาผ่านไปนานๆ ด อ ก เบี้ยก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไง ทีนี้การจะเคลียร์หนี้ให้หมด

ก็จะยิ่งย ากไปเรื่อยๆ แต่ถ้าหนี้แต่ละก้อน มี ด อ ก เบี้ยในอัตราที่พอ ๆ กัน

ให้เลือกชำร ะ ก้อนที่มียอดเงินน้อย ๆ เพื่อจะลดจำนวนเจ้าหนี้ลงไง

หยุดตัวเองเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนจะแก่ไปมากกว่านี้..

ฉลาดทำงาน ไม่จนทางกาย

ฉลาดทางใจ ทุ กข์กับใครไม่เป็น..

 

ขอบคุณ : m e o k a y n a