เกร็ดความรู้

ฝึกตนเองให้ได้ ด้วย 4 ข้อ ทำเป็นนิสั ย ชีวิตก็มีเงินใช้ มีเก็บไม่ขัดสน หากรู้ตนเอง

ทุกวันนี้ การบริหารเงินนั้น ไม่ใช่สิ่งที่บรรจุเป็นวิช าใช้สอนกันในโรงเรียนอ ย่ างแ พร่หล า ยนักแต่เป็นสิ่งที่ เกือบที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ และจัดการกับชีวิตของตนเองภายหลัง

โดยเฉพาะในสถานการณ์ ที่เศรษฐกิจกำลังย่ำแ ย่ และการวางแผน

การบริหารจัดการเงินนี่แหละจะช่วยให้คุณสามารถมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีได้ แม้ว่าเศรษฐกิจ จะย่ำแ ย่ ขนาดไหน

หล า ยคนคงสงสั ยว่า คนร ว ยนั้น เขามีนิสั ยอย่างไร ปฎิบัติตัวยังไงบ้างและเมื่อทำเป็นประจำแล้ว ชีวิตนี้มีเงินใช้ มีกิน

ในตอนแรกๆ ต้อง ใช้ความ พ ย าย าม พอสมควร แต่เชื่ อเถอะว่า ไม่ย ากเกินที่จะทำ เพราะเราทุกคนทำได้เสมอ

1. อ ย่ าหมุนเงิน สร้างห นี้ให้ตัวเองเพิ่ม

และเรานั้นต้องไม่สร้างห นี้ไม่หาเงิน จากแหล่งอื่นเพื่อมาหมุนไปเรื่อย เพราะมันจะไม่จบ

กล า ยเป็นว่าต้องดิ้ นรนไปเรื่อยๆ มาเพื่อหมุนไปตลอ ด

3. แบ่งเงินไว้ออม 10 เปอร์เซน

จากร ายได้ทั้งหมด นี่แหละคือนิสั ยต่างๆ ที่ทำให้ร ว ยแต่ถ้าใครไม่ค่อยใช้เงิน มาก ก็แบ่ งออมมากกว่า 10เปอร์เซน ก็ได้

2. คิดทุกครั้ง ก่อนใช้เงิน

เราจำเป็นต้องคิดก่อนว่า จำเป็นขนาดไหน คุ้มขนาดไหน เป็นของฟุ่ มเฟื อยไหม

อ ย่ าเห็นแก่ ความต้องการตัวเอง ระงั บกิเล สไว้บ้าง ไม่งั้นอนาคตจะลำบ ากแน่

4. จำกั ดการใช้เงิน

ข้อนี้สำคัญควรฝึกไว้ก็คือ การจำกั ดการใช้เงิน ของแต่ละเดือนหรืออาจจะจำกั ดว่าวันนี้ ใช้เงินได้แค่นี้ และอ ย่ าให้ในกระเป๋ามีเงิน มากกว่า

จำนวนที่กำหนดไว้นะ เพื่อไม่ให้ใช้เงินฟุ่มเฟือย เพราะถ้าลำบ ากจริงก็ยังมีเงินสำรองไว้ใช้ หากเราทำได้มันจะดีต่อตัวเธอ และครอบครัวเราแน่นอน

“คนคิดลบ จะมองหาข้อเสี ยของผู้อื่น

คนคิดบวก จะมองเห็นข้อดีของผู้อื่น

คนคิดลบจะมองเห็นแต่อุ ป ส ร รค

คนคิดบวกจะมองเห็นช่องทางและโอกาส

ชีวิตนั้นจะเป็นอย่างไร

อยู่ที่มุมมองและความคิดของคุณ..”

 

ขอบคุณ : 108 r e s o u r c e s