เกร็ดความรู้

7 แนวคิดเรียกเงิน ของคนที่เป็นเจ้าของกิจการ ลองฝึกลงมือทำอะไรสักอย่าง เถ้าแ ก่คนต่อไปอาจเป็นคุณ

กว่าที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย แต่ก็ไม่ได้ย าก ขอแค่มีความตั้งใจ

การที่ใครสักคนจะก้าวจากลู ก น้ อง ขึ้นเป็นเจ้าของกิจการนั้นต้องอาศั ยทักษ ะต่างๆ และมุมมองที่ค่อนข้างแตกต่าง และก ล้ าหาญมากกว่าคนทั่วไป ดังนี้

1. ทำสิ่งที่แตกต่าง

เถ้าแ ก่จะมีความกล้าในการลงมือทำสิ่งใหม่ๆ คิดและมองในมุมที่ต่างออ กไป

ไม่ทำอะไรซ้ำแบบเดิมที่มีคนเคยทำอยู่แล้ว เพราะมันเหนื่ อยเปล่า เถ้าแ ก่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำ เพราะไม่ต้องแข่งกับใคร

2. ชอบที่จะให้มากกว่ารับ

เมื่อจะเข้าทำงานที่ใหม่ คนที่มีนิสั ยเป็นลูก น้อ งจะถามว่า ฉันจะได้ เงิ น

เ ดือนเท่าไหร่ แต่ถ้าคนที่มีนิสั ยเถ้าแ ก่ จะบอ กก่อนเลยว่า ชิม ก่อนได้ ถ้าไม่ดีไม่ต้องจ่ายเงิน

3. มีความรับผิ ดชอบ

เถ้าแ ก่ทุกคน มักต้องดูแลรับผิ ดชอบตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยรู้จักบริหารการเงินและชีวิตให้สมดุลย์กัน

ผู้คนสมัยนี้เป็นเถ้า แ ก่กัน ย ากขึ้นเพราะเมื่อเรียนจบเริ่มมีงานทำ ปุ๊ บ ก็เป็น ห นี้ทันที

4. มองการณ์ไกล

คนส่วน มากไม่ค่อยมองอะไรให้กว้างไกล มักมองแต่เพียงตรงหน้า ณ วันนี้ ลูกจ้างรายวันส่วน มากได้รับเงินแค่ 300 บาทต่อวัน

ลูกจ้างประจำก็สนใจแต่เงินเดือนหลักหมื่น แต่ถ้าเป็นเถ้าแ ก่จะมองถึงผลตอบแทน

จากธุรกิจแบบรายปี เพื่อหาวิ ธีในการหาเงินหลักล้าน

5. หาเงินเก่ง ใช้เงินเป็น

เถ้าแ ก่ส่วนใหญ่จะมีนิสั ยชอบหาเงิน แม้เราจะเห็นว่าคน ร ว ยๆ ใช้เงินแบบไหนแต่ความจริงแล้ว

พวกเถ้าแ ก่หาเงินได้เก่งกว่านั้นหล า ยเท่า เขาจึงสามารถใช้เงินได้อย่ างไม่ขั ด ส น สิ่งสำคัญคือ

หากคบกับคนร ว ยอย่ าดูเพียงแค่เขาใช้เงินแบบไหน แต่ให้ดูว่าเขาหาเงินแบบไหนด้วย แล้วเราจะร ว ยได้ไม่ย า ก

6. ใช้เครื่องมือเป็น

การใช้เครื่องทุ่นแ รง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร ใช้เทคโนโลยี หรือใช้ลูก น้ องทำงาน

ต้องมีวิ ธีในการใช้งานสิ่งเหล่านี้ให้เป็นโดยไม่ต้องลงมือทำเองทุกอ ย่ า งเสมอไป เพราะถ้าเป็นเถ้าแ ก่ที่ทำทุก

อย่ า งเองทั้งหมดก็ไม่ต่างจากการเปลี่ยนที่ทำงาน คือจาก ก ร รม ก ร มาเป็น ก ร รม ก รอิสระที่เหนื่อยยิ่งกว่าเดิม

7. มีวิ ธีการพูดที่ทำให้ข า ย ข อ งได้

หากคุณไม่มีทักษะในการพูดเพื่อเจรจา ข ายของก็ย า กที่จะก้ าวขึ้นเป็นเถ้าแ ก่ได้

หรือคุณควรมีหุ้นส่วนหรือคนที่คุณสามารถใช้งานให้ทำหน้าที่แทนได้

เพราะการทำธุรกิจนั้นการติดต่อสื่ อ ส า รเป็นสิ่งจำเป็น การเสนอข ายของสามารถฝึกฝนได้

การฝึกที่จะข ายให้เก่งคือ การศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ข ายอย่ างลงลึก รู้กว้าง จะทำให้ข ายได้ง่ายขึ้น

ทั้งหมดนี้คือแนวคิดหลักของคนที่จะก้าวขึ้นเป็นเถ้าแ ก่ที่ประสบความสำเร็จในอ า ชี พ การ งานได้ทุกสิ่งทุกอ ย่ า งนั้น

สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ทั้งนั้น เพียงแค่มีความตั้งใจในสิ่งที่จะทำอ ย่ า งแท้จริง และชัดเจนในเป้าหมายของตัวเอง

ตร าบใดที่เราไม่ยอมแ พ้กับความล้ ม เ ห ลวที่เกิ ดขึ้น ยังคงมุ่งมั่นสู้ต่อไป โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จก็จะมีมากขึ้น

อย่างน้อยขอให้เราได้ลองลงมือทำอะไรสักอย่าง นั่นก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทำเงินให้เราแล้ว

ในทางตรงกันข้าม หากสิ่งที่เราทำมีเพียงคิดว่าอย ากจะรวยแต่ไม่ลงมือทำอะไรสักอย่ าง ความรวยก็จะไม่มีวันเกิ ดขึ้นกับเรา..

 

ขอบคุณ : k r u s t o r y