คำพูดเป็นเพียงลมปาก การกระทำต่างหากพิสูจน์คน..จงเป็นสิงโตที่นิ่ง อย่าเป็นสนัขที่เอาแต่เห่า

คนที่ประสบความสำเร็จ มักทำอะไรแ ต ก ต่างจากคนทั่วไปเสมอ พวกเขามีทัศนคติเชิ งบวก

มีความรับผิ ดชอบต่อความสำเร็จของธุรกิจและความร่ำรวยของตนได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งยังยินดีที่จะเสี ย สละผลประโยชน์ระยะสั้น เพื่อความผลประโยชน์ในระยะย าว

พวกเขาเป็นทั้งนักเรียนรู้และล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดแ ง่บวก คนที่ให้ความสำคัญ

กับการศึกษาและจรรย าบรรณที่ดีในการทำงานเหมือนกันอีกด้วย

จงเป็นสิงโต ที่เงียบ อย่าเป็นสุนัข ที่เห่าดัง..

อย า กทำอะไรให้สำเร็จ ทำเลยไม่ต้องพูด

เพราะคนที่เอาแต่พูดว่า จะทำโน่นทำนี่ให้สำเร็จ

มักได้แต่พูด แต่ไม่ได้ทำ..

ความสำเร็จพูดดังกว่าคุณและคำพูดของคุณ ไม่มีค่าอะไร

ถ้าคุณทำไม่สำเร็จ คุณเสี ยเวลาพูดมานานแค่ไหน

ถ้าเอาเวลานั้นไปทำ อย่างที่พูดคุณสำเร็จไปแล้ว

สิงโตจะ เงี ยบ เวลาจะ ล่ า เ หยื่ อ

เพราะมันคิดจะ ล่ า จริงๆ มันเก่ง แกร่งกล้าแค่ไหน

โลกจะรู้จาก การล่ า เ ห ยื่ อ ของมัน ไม่ใช่ เสี ยงขุ่ ของมัน

จงเป็นสิงโตที่เงียบ อย่าเป็นสุนั ขที่เ ห่ าดั ง อย า กทำอะไรให้สำเร็จ..

ทำโดยไม่ต้องพูด อย่าพูดแต่ไม่ได้ทำ

คำพูดเป็นแค่ ลมปาก การกระทำ ต่างหาก พิสูจน์ค่าของคน

การลงมือทำ ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู..

คำพูดดี มีคารม ต่างชมชื่น

เป็นเพียงยื่น ไมตรี ที่ดีให้

แค่พูดดี ทำไม่ดี มีเหนื่ อยใจ

ลมปากไม่ มีค่า ถ้าไม่ทำ

การกระทำ นำแต่ดี นี่ของแน่

ลงมือแท้ เห็นผลได้ ไม่พูดพร่ำ

พิสูจน์ค่า ว่าคนจริง ที่ได้ทำ

คิดดีนำ ย้ำคุณค่า กว่าคำคน..

 

ขอบคุณ : b i t c o r e t e c h