เกร็ดความรู้

11 แนวคิดคนเก่งเอาตัวรอดได้ ทุกสถานการณ์ คิดแบบนี้ ไม่ยึดติดความคิด เปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโต

1. สนใจใคร่รู้ตลอดเวลา อั ล เบิ ร์ต ไ อน์ส ไ ตน์ เคยพูดถึงตัวเองว่า

ผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไร ผมเป็นแค่คนอย ากรู้อย ากเห็นแค่นั้นเอง

2. มีวินัย ความมีวินัย หรือ ความสามารถในการควบคุมตัวเอง

ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของตัวเราที่คิดและกำหนด สิ่งดีๆ ไว้

3. ชอบอยู่กับตัวเอง คนที่ฉลาดจะมีความเป็นปัจเจกบุคคล

ซึ่งคาดเดาได้ว่าพวกเขาอาจใช้เวลาเหล่านั้นขบคิดคำถาม หรือบางเรื่องที่ตัวเองกำลังสนใจ

4. เอาใจใส่คนรอบข้าง ความรู้สึกของผู้อื่น และทำในสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการ

คือคนที่ฉลาดทางอารมณ์ขณะเดียวกัน ความฉลาดทางอารมณ์ยังหมายถึง

ความสนใจที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้คนใหม่ๆ แลพร้อมที่เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากคนที่คุยด้วย

5. เปิดกว้าง คนที่ฉลาดจะไม่ปิดกั้นตัวเอง เมื่อมีโอกาสหรือไอเดียใหม่ๆ เข้ามา

เขามักจะมองหาทางเลือกแล้วชั่งน้ำหนักเพื่อหาเหตุผลที่ดีที่สุด

คนเหล่านี้จะเกลี ยดการยอมรับอะไรง่ายๆ เขาจะหาคำตอบจนกว่าจะมีหลักฐานที่ยืนยันได้จริงๆ เท่านั้น

6. มีอารมณ์ขัน คนที่มีอารมณ์ขันส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ฉลาด

เขารู้จักแยกแยะ เรียบเรียงลำดับความคิดได้ดี

7. ใคร่ คร วญกับคำถามย ากๆ คนฉลาดมักจะมีคำถามเกี่ยวกับจักรวาลและความหมายของชีวิต

พวกเขามักจะกระวนกระวายกับเรื่องเหล่านี้

8. รู้ว่าตัวเองไม่รู้ ไม่กลั วที่จะพูดว่า ฉันไม่รู้ และพร้อมจะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ เพราะคนที่ไม่ฉลาด

จะประเมินความสามารถตัวเองสูงกว่าความเป็น จริง

9. เชื่อมโยงความคิดในเรื่องต่างๆ ได้ คนฉลาดจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น

เพราะว่าพวกเขาสามารถเชื่ อมโยงความคิดจากเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันได้

10. ผัดวันประกันพรุ่ง คนฉลาดจะผัดวันประกันพรุ่งจากงานที่ทำประจำวันหรือทำซ้ำๆ

ในเวลาที่เขาพบเป้าหมายหรือสิ่งที่สำคัญกว่า

และพร้อมจะหันหลังให้กับไอเดียพื้นๆ หรืออะไรที่คนอื่นๆ ก็สามารถเดาได้

11. ปรับตัวและยืดหยุ่น คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ

โดยไม่หวั่นไหวกับความไม่ชัดเจนหรือข้อจำกัดใดๆ

ไม่ยึ ดติดความคิด เปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโต อั พเ ด ทเ ว อร์ชั่น ของตนเองอยู่เสมอ

ไม่ต้องรับผิ ดชอบกับความรู้สึกใคร วางตัวเราให้เป็น

เรื่องสำคัญที่ต้องแคร์ รู้ค่าของตัวเอง เคารพในความคิดของตัวเอง..

 

ขอบคุณ : s i a m e d t a r o