ธรรมะ

5 พลั งบวกดึงดูดสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตฝึกคิดและค่อยๆ ปฏิบัติชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆ “ความสงบ คือความสุขที่แท้จริง”

เราทุกๆ คนนั้น ล้วนต้องแสวงหาสิ่งที่เรียกกันว่า ความสุข กันทั้งนั้น ใครจะไปชอบความทุ กข์ล่ะ ไม่มีหรอก

วันนี้เรามีวิธีง่ายๆในการทำสิ่งดีๆ ให้ชีวิตมาฝากกัน จะเป็นพลั งดีๆ นำสิ่งดีๆ ให้เข้ามาสู่ชีวิตของเราอย่ างน่าอัศจรรย์

1. พลั งของความกระตื อรื อร้น

เดินเหิ นเคลื่อนไหวร่างกายให้รวดเร็ว มีพลั งชีวิตที่เต็มเปี่ ยม

ทำอะไรให้ว่องไวมีความมั่นใจ พูดจาฉะฉาน ชัดถ้อยชัดคำ

ขยันขันแข็ง ทำงานเสร็จอย่ างรวดเร็ว งานมีคุณภาพดีเลิ ศ ให้บริก ารกับผู้อื่นด้วยความฉับไว และทำด้วยใจของเรา

2. พลั งของความกตั ญญูรู้คุณ

โดยกล่าวคำว่าขอบคุณบ่อยๆ ขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิด ที่ท่านเลี้ยงดูเรามา

ขอบคุณสามี ภรรย า บุ ตรธิดา ที่น่ารัก ขอบคุณลูกน้อง ที่ช่วยเหลือการงานเราอย่ างเต็มใจ

ขอบคุณเจ้านายที่ให้โอกาสได้ทำงาน

ขอบคุณธรรมช าติที่มอบสิ่งดีๆ ให้ ทำให้พบผู้คนบนโลกใบนี้

3. พลั งของความดี

ช่วยเหลือใครได้ก็จงช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อใครได้จงเอื้ อเฟื้ อ แต่อย่ าทำให้ตัวเองเดื อดร้ อนก็พอ

ทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดทำดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง

พูดถึงผู้อื่นในสิ่งที่ดีๆ แล้วผลแห่งความดีนั้นจะย้อนกลับมาเอง

3. พลั งของความสุข

ทำตัวเองให้มีความสุขไว้เสมอ เรื่องไม่ดีทั้งหลายทิ้งมันไป ยิ้มให้ตาเป็นประกาย อย่ าเอาความโ ก ร ธ ความเ ศ ร้ า

มาทำล า ย ความสุขในปัจจุบัน เลือกรับแต่เฉพาะเรื่องที่ดีๆ

อยู่ห่างคนคิดลบ ให้ฝึกคิดบวกและมองโลกในแ ง่ดีไว้นะ

4. พลั งของความรัก

ความเมตตา ให้ความรักและความเมตตากับคนอื่นๆ ไม่ว่าใครก็ตาม ให้รอยยิ้มอันแสนอบอุ่น

ให้ความจริงใจ ให้คำพูดอันไพเราะ ถ้ามีใครทำให้เราเสี ยใจ อภั ยเขาไปด้วยจิตเมตตา

ถ้าเขาทำผิ ด ก ฎแห่งกร ร ม ก็จะลงโท ษ เขาเอง เราจงอวยพรให้เขา มีชีวิตที่ดี และสวยงาม..

ถ้าคุณได้อ่ านข้อความนี้อยู่ แสดงว่าคุณกำลังโชคดี

กว่าคนอีกหลายล้ านคนบนโลกที่ไม่มีโอกาศได้เรียนหนังสื อ

โชคดีกว่าคนอีกหลายล้านคนบนโลก

ที่สามารถมองเห็นตัวหนังสื อ แต่ไม่สามารถอ่ านมันออก..

“ความสงบสุขในใจ”

เริ่มต้นเมื่อคุณเลือกที่จะไม่ยอมให้

ผู้คนหรือเหตุการณ์ต่างๆ

ควบคุมความรู้สึกและอารมณ์ของคุณ.

 

ขอบคุณ : l a m u n l a m a i