12 วิธีสู่การมีฐานะทางการเงินที่ดี เพื่ออนาคตของเราและลูก ทำวันนี้ให้ดีเพื่อสิ่งที่ดีๆ วันข้างหน้า

1. รู้จักจัดสรร รายได้

รายได้เมื่อรับมาแล้ว จัดสรรใช้จ่าย เหลือเก็บออมและลงทุน 10% – 30%

2. จดบันทึกรายรับ รายจ่าย

การบันทึกจะทำให้เรารู้ว่า เราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง และรายการใดที่สามารถ

ลดค่าใช้จ่ายลงได้เพื่อจะได้มีเงินเหลือแล้วนำไปออมเพิ่มได้

3. มีบัญชีสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น

บัญชีนี้ถือว่า สำคัญเผื่อไว้ ย าม ฉุ กเฉิ น ควรเตรียม 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน

4. รู้จักการป้องกันความเสี่ ย ง

อย่าใช้ชีวิตบนความประม าท เรื่องการป้องกันความ เสี่ ย ง ก็ควรคำนึงถึง

ไม่ว่าจะเป็น ด้านปร ะ กันชีวิต ประ กัน สุ ข ภา พ ปร ะ กันภั ย

5. รู้จักการลงทุน เพิ่มความมั่งคั่ง

หากไม่รู้จักการลงทุน เพื่อนำเงินที่มีไปต่อยอดแล้ว ถือว่าเสี ยโอกาสด้านผลตอบแทนมากเลยทีเดียว

เพราะการฝากเงินธนาคาร ไม่ได้ให้ผลตอบแทนมากเท่าในอดีตที่ผ่านมา

6. เก็บออมสม่ำเสมอ

วินัยในการออมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อมีรายได้เข้ามา ควรเก็บออมก่อน ที่เหลือค่อยนำไปใช้จ่าย

7. มีเป้าหมายทางการเงิน

การตั้งเป้าหมายทางการเงิน จะทำให้เรารู้ว่าต้องเก็บเงินเท่าไหร่ ถึงจะสามารถมีเงินได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

8. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงิน

การที่เรามีความรู้ทางการเงิน จะช่วยให้เรามีระบบการจัดการเงินที่ดี มีการวางแผนการเงินที่ดี รวมถึงการติดตาม

ข่ าว ส าร เกี่ยวกับ การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ เพื่อให้เรารู้ทันสถานการณ์ทางการเงิน

9. มีช่องทางรายได้มากกว่า 1 ทาง

เมื่อรายจ่ายยังมีหลายทาง การมีรายได้ทางเดียว ถือว่ามีความเสี่ ยง

อีกอย่างหนึ่งเลยทีเดียว เพราะหากรายได้หลักนั้นเกิ ดมีปัญหาต้องสะดุด หยุดลง

โดยที่ไม่มีรายได้อีกทางรองรับ การหาช่องทางรายได้เพิ่ม ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน

10. ไม่สร้างหนี้ ที่ไม่จำเป็น

หนี้สิน มีเท่าที่จำเป็น เหมาะสม พิจารณาถึงความสามารถในการชำระ และการ ป ล ด ห นี้ทุกอย่างก่อนเกษี ยณ

11. หมั่นดูแลสุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย

การดูแลสุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย หมั่นออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ใส่ใจเรื่อง อ า ห า ร

การกินที่มีประโยชน์ เพื่อ สุ ข ภ าพ ที่ดี ก็จะมีผลกระทบต่อการทำงาน

12 . การวางแผนภาษี

เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อประหยัดเงินที่จ่ายภาษี

สามารถนำเงินที่ประหยัดภาษีมาเป็นเงินออมเพิ่มได้

 

ขอบคุณ : f i n n o m e n a