เกร็ดความรู้

7 อุปนิสั ยที่ต้องมี ถ้าอย ากประสบความสำเร็จ เร็วขึ้นตั้งหลักได้เร็วกว่าคนอื่นๆ

1. โ ป รโ ม ทตัวเองให้เป็นที่รู้จัก

อย่างแรกที่ต้องรู้เลยคือ ไม่มีงานไหนเดินเข้ามาหาเราโดยอั ตโ นมั ติ โดยเฉพาะมือใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่เส้นทางการทำงาน

การจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ว่าจ้างให้ทำงานสักจ๊ อ บ หนึ่งจึงเป็นเรื่องย ากไม่น้อย สิ่งสำคัญก็คือการสร้างโ ป รไ ฟล์

และโ ป รโ ม ทตัวเองให้คนอื่นรู้จักเราเพิ่มมากขึ้น

2. ตั้งสมาธิให้อยู่กับงาน

หากคุณเป็นฟรีแลนซ์ที่ทำงานที่บ้าน คุณควรจัดพื้นที่สำหรับทำงานและพักผ่อนแยกออกจากกันให้มากที่สุด

พย าย ามจัดวางข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานไว้ที่อื่น

เช่น โทรทัศน์, เ ก มส์ค อ นโ ซ ล เป็นต้น เพื่อทุ่มเทสมาธิไปที่การทำงานให้มากที่สุด

3. วางแผนการทำงานและลงมือทำงานทันที

หลังจากที่คุณได้มีการติดต่อพูดคุยกับลูกค้าเพื่อตกลงทำงาน และรับฟังความต้องการต่างๆ ของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

สิ่งสำคัญถัดไปก็คือการวางแผนการทำงานและกำหนดเวลาสิ้นสุด

เพื่อให้การทำงานเสร็จสิ้นตรงเวลาตามกำหนดที่ลูกค้าได้วางไว้

4. หมั่นติดตามผลการทำงาน

เมื่อคุณทำงานเสร็จ และทำการส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว

การสรุปผลการทำงานร่วมกับผู้ว่าจ้างก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่คุณไม่ควรละเลย

ซึ่งได้แ ก่การสอบถาม f e e d b a c k ต่างๆ จากผู้ว่าจ้างหลังจากทำชิ้นงานสำเร็จ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของงาน รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ

รวมถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนของงานที่เราทำ ซึ่งการติดตามผลการทำงานนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เรารู้ว่าเรามีเรื่องใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความเป็นมืออาชีพของเราอีกด้วย ซึ่งทำให้ลูกค้าประทับใจ

และกลับมาใช้บริการกับเราอีกหลายๆ ครั้ง

5. ใส่ใจในรายละเอียด

การที่ผู้ว่าจ้างจะเลือกใช้งานสักหนึ่งคน นอกจากการส่งมอบงานที่ตรงเวลาแล้ว

ผู้ว่าจ้างจะต้องมั่นใจว่าเมื่อเลือกจ้างคนนั้นแล้วจะได้ผลงานที่มีคุณภาพ

ตรงตามที่ได้คาดหวังไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แ พ้กัน ยิ่งไปกว่านั้นการส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูง

ไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างความน่าเชื่ อถือให้กับตัวคุณเอง

แต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสในการทำงานกับผู้ว่าจ้างรายใหม่ๆ อีกด้วย เนื่องจากการจ้างงานมักจะเกิ ด

จากการบอกต่อของผู้ว่าจ้างด้วยกันเอง ใครดีใครแ ย่รู้ทั่วถึงกันหมด ฉะนั้นการใส่ใจในรายละเอียด

จึงเป็นนิสั ยหนึ่งซึ่งถ้าคุณมี จะทำให้คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ได้อย่างแน่นอน

6. เรียกเก็บเงินอย่างมืออาชีพ

อย่าลืมออกใบแจ้ง ห นี้ให้กับลูกค้าหลังจากทำงานเสร็จสิ้นตามที่ได้รับมอบหมาย

และควรรู้ระบบการจ่ายเงินของบริษัทที่คุณทำงานให้ ซึ่งส่วนมากมักจะกำหนดไว้ว่าจะจ่ายภายใน 30, 60 วัน

หลังจากที่คุณส่งมอบงานและออกใบแจ้ง ห นี้ให้ (บางที่ออกใบแจ้ง ห นี้ให้แล้วจ่ายเงินเลยก็มี)

7. หมั่นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าที่แข็งแกร่งในระยะย าว คือกุญแจ ด อ กสำคัญที่สุดในการนำพาไปให้คุณ

สามารถประสบความสำเร็จได้ ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ทำงานได้มีคุณภาพดี ส่งงานตรงเวลา

แต่มนุษยสัมพันธ์แ ย่ ลูกค้าก็คงไม่อย ากจ้างงานคุณเท่าไหร่นัก

แต่เชื่ อเถอะว่าถ้าคุณมีนิสั ยเหล่านี้ครบทุกข้อ ในอนาคตเมื่อมองย้อนกลับมา คุณจะต้องขอบคุณตัวเองที่วันนี้คุณ

ได้ตัดสินใจสร้างนิสั ยใหม่ๆ และทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ในที่สุดอย่างแน่นอน

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h