เกร็ดความรู้

7 ลักษณะคนเก่ง ที่มักอยู่ในที่ทำงาน และไม่ได้เจอง่ายๆ คนแบบนี้น้อย องค์กรไหนก็ต้องการ

1. มีความรับผิ ดชอบ

ความรับผิ ดชอบเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับองค์กร เพราะหากได้รับมอบหมาย

งานมาแล้วก็ทำให้สำเร็จ ฉะนั้นหากได้รับมอบหมาย งานอย่ างใดอย่ างหนึ่ง คุณควรรับผิ ดชอบตัวเอง

ทำงานได้โดยไม่ต้องให้หัวหน้ามาคอยควบคุม หรือคอยตามทวงงาน

2. ทำมากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้จะมีความรอบคอบ จะทำงานหรือนำเสนอผลงานได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย

ไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำหลายครั้งหรือต้องให้สั่งหลายรอบ

3. มีความมุ่งมั่น

คนที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น มีการวางเป้าหมายในการทำงาน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

และแสดงออกให้เห็นถึงความพย าย ามที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ ถ้างานมีปัญหาก็พย าย ามหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้

คนประเภทนี้ เวลาที่ได้รับมอบหมายงานแล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิ ดหวัง

4. มีทัศนคติที่ดี

หมายถึง คนที่มองโลกในแ ง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอ และเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่ างดี

ส่วนใหญ่เวลาทำงาน คนกลุ่มนี้จะทำได้ดีกว่า คนที่มีทัศนคติด้านลบ

เนื่องจากมีใจเปิดกว้าง ไม่ตั้งแ ง่ก่อนทำไม่ค่อยมีปัญหาขั ดแย้ งกับใคร

5. ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึง คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำพาองค์กรให้เติบโต

ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้อย่ างไม่สิ้นสุด

แต่ถ้าคิดอยู่แต่ในกรอบแบบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษที่องค์กรต้องการ

6. ปรับตัวได้ดี

หมายถึง คนที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้ รู้วิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

เต็มใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นได้

7. ทำงานเป็นทีม

ต่อให้คุณเป็นคนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่ถ้าข าดทักษะในการทำงานเป็นทีม

ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ แทนที่จะสร้าง ความก้าวหน้าอาจสร้างความถดถอยให้แ ก่องค์กรได้

หากคุณมีคุณสมบัติครบทั้ง 7 ข้อนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหน จากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ

คุณจะกลายเป็นฝ่ายที่สามารถเลือกองค์กรได้อย่ างแน่นอนครับ

 

ขอบคุณ : j o b b k k