เกร็ดความรู้

8 วิธีสร้างตัวสร้างฐานะ ถือหลักค่อยเป็นค่อยไป พอแ ก่ไปมีกินมีเงินใช้ไม่ขัดสน ไม่ลำบๅกลูกหลาน.

ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้น จะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบ

ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง หรือทำด้วยความเร่ งรีบ

1. คบคนอย่ างไร เราก็เป็นคนเช่นนั้น

อยู่กับกลุ่มเพื่อนเจ้าสำร าญ วันๆ ชวนกัน แต่ไปเที่ยวสังสร รค์

แต่ถ้าคบเพื่อนกลุ่มนักลงทุ น วันๆ ก็ชวนกันคุยแต่เรื่องการออม การเงิน

2. ไม่มีหนี้ เป็นล าภอั นประเสริ ฐ

แต่ถ้ามีโครงการที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ เช่น ซื้อบ้าน

ซื้อรถก็ควรวางแผนการออมล่วงหน้าจะดี และใช้เงินออมของเราเป็นหลัก

3. ออมก่อน รวยก่อน เก็บวันนี้มีวันหน้า

การออมเป็นร ากฐ านที่สำคัญของอนาคตเคล็ ดลับง่าย ๆคือแบ่ งเงินออมก่อนที่จะใช้ ต่อไปรับรองไม่จน

4. ออมไว้ ก่อนใช้ลงทุน

การฝากเงินธนาคารไม่ดี พอเก็บเงิน ลองเปลี่ ยนเป็นการลงทุ นบ้างเพื่อผลตอบแทน และการกระจ ายความเสี่ ยง

5. สุขภาพ ร่างกายสำคัญ

เงินที่มีเงินมากมาย แต่สุดท้ายไม่ได้ใช้ความสุขจากมันต้องรักษาตัวตอนแ ก่จนหมด

ดังนั้น หันหลังให้เงินบ้างบางเวลา แล้วหัวมาดูแลใส่ใจสุขภาพกาย และใจกันดีกว่า

6. ไม่มีปัญญา มีหรือจะป้องทรั พย์ได้

ความมั่งคั่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จีรังแม้แต่น้อยนะ ในการรักษาความมั่งคั่งนั้นคือ ‘ปัญญา’

เพราะงั้นเราจึงต้องหมั่นหา ความรู้ใส่ตัวเสมอ

7. รับ ใช้ จ่าย รู้

การทำบัญชีรายรับรายจ่ายมันช่วยได้ คือคำตอบ

เพราะทำให้เรารู้การเคลื่ อนไหวรู้แนวทาง และป้องกันเงินรั่ วไหลอีกด้วยนะ

8. พอเพียง พอกินพอใช้ อย่ าใช้เกินตัว

ความพอดี จะทำให้เราไม่ทุ กข์ย ากในเวลาที่เกิ ดปัญหายิ่งถ้าเราหาน้อยแล้วใช้มากเนี่ย ลำบ ากแน่นอน

 

ขอบคุณ : l a m u n l a m a i