ข้อคิด

แนวคิด 30 แนวคิด ของพ่อรวยสอนลูก (ฉบับย่อ อ่านแล้วคุณจะมีกำลังใจทำมาหากิน สู้เพื่อวันใหม่ที่ดีกว่า)

1. คนจน เห็นแ ก่ตัว เรียกร้องเงินเดือน ตำแหน่ง สูง จากบริษัท

จนลืมคิดไปว่า พวกเขาทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อผู้อื่นหรือยัง ทุ่มเทมากพอหรือยัง

2. คนจน ส่วนมากมักคิดว่า ฉันทำไม่ได้ แต่คนรวยกลับคิดว่า ฉันต้องทำอย่ างไรดี

3. คนจนส่วนใหญ่ บอก คนรวยเห็นแ ก่ตัว ความจริงนั้น คนรวยเขามีน้ำใจก็เยอะนะ ขณะที่คนจนส่วนใหญ่ ก็เห็นแ ก่ตัว ก็มีมาก

4. คนจน เมื่อเจอของที่อย ากได้ จะพูดว่า เราไม่มีเงินซื้อหรอกแต่คนรวยจะ ตั้งคำถาม เราจะซื้อมันได้อย่ างไรนะ

5. พ่อจนสอนว่า การรักเงินนั้น เป็นบ่อเกิ ด ค ว า ม ชั่ ว ร้ า ย

แต่พ่อรวยนั้น สอนว่า การข าดเงิน เป็นบ่อเกิด แห่ง ค ว า ม ชั่ ว ร้ า ย

6. พ่อจน ชำร ะห นี้เป็นสิ่งแรก พ่อรวย ชำระห นี้ เป็นสิ่งสุดท้าย

7. พ่อจนบอก เรียนๆ เพื่อให้ได้เงินเดือนสูง ๆ นะลูก แต่พ่อรวยบอก เรียนเพื่อรู้วิธี ใช้เงินทำงานแทนเรานะลูก

8. พ่อจน สอนวิธีเขียนประวัติ ส่วนตัว เขียนยังไง ให้ได้งาน

แต่พ่อรวย สอนวิธีเขียนแผนธุรกิจ แบบใด จึงสร้างงาน

9. พ่อจน จะไม่พูดเรื่องเงินตอนกินข้าว ส่วนพ่อรวย ชอบคุยเรื่องเงิน เมื่อย ามกินข้าว

10. อย่ าให้อารมณ์ เป็นตัวกำหนด การกระทำของเรา ควรใช้สม อ งกำหนดการกระทำจะดีกว่า

11. การได้งานทำ คือการ แก้ปัญหาระยะสั้น ทุกคนรอเพียงวันเงินเดือนออก

ปล่อยให้เงินมีอำน าจเหนือชีวิต พวกเขาไม่เคยหยุดคิดเลยว่า มีวิธีใด ที่ได้เงินมากกว่านี้

12. ธุรกิจใดๆ แก้ปัญหา ผู้คนได้มากแค่ไหน ธุรกิจนั้น ก็ยิ่งร่ำรวย

13. ถังแต ก เรื่องเช่นนี้ มันเป็นเรื่อง “ ชั่ ว ค ราว” แต่ความจนนั้น มัน “ถาวร”

14. พ่อจนสอนว่า คนรวย ควรเสี ยภ าษีมาก ๆ เพื่อช่วยคนที่เขาไม่มี

แต่พ่อรวยสอนว่า ภ าษีนั้นให้ร างวั ลคนขิ้เกี ย จ ทำโท ษคนขยัน

15. พ่อจนบอก พ่อไม่รวยเพราะพ่อมีลูกไงล่ะ ในทางกลับกันพ่อรวยบอก พ่อต้องรวย ก็เพราะว่าพ่อมีลูก

16. พ่อจนบอก เรื่องเงินทอง ต้องปล อ ดภั ยไว้เสมอ แต่พ่อรวยบอก ต้องรู้จัก วิธีจั ดการกับความเสี่ ยง ที่กำลังจะเกิ ดขึ้น

17. พ่อจน ประหยัดทุกบาทเพื่อสะสมเงิน แต่ว่าพ่อรวย ใช้ทุกบาททุกสตางค์ เพื่อการลงทุ น ให้เงินงอกเงย

18. พ่อจนบอกว่า บ้านเป็นการลงทุ น เป็นทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุด

แต่พ่อรวยกลับบอกว่า บ้านไม่ใช่การลงทุ น แต่มันคือหนี้สินที่ใหญ่ที่สุดไงล่ะ

19. พ่อจนบอก ชาตินี้ไม่มีวันรวยหรอก พ่อรวยบอก คนรวย เขาไม่คิดเช่นนี้นะ

20. พ่อจนบอก เงินไม่สำคัญหรอกลูก พ่อรวยบอกเงิน มันคืออำน าจ

21. พ่อจนบอก พ่อไม่ทำงานเพื่อเงิน พ่อรวยบอก เงินนั้น มันต้องทำงานให้พ่อ

22. ชีวิตมี สองทางเลือก อย่างแรก เดินตามฝันสู่ เจ้าของธุรกิจ อย่างที่สองดับฝัน กลับไปทำงานประจำ

23. พ่อจนสอนว่า ลูกจงตั้งใจเรียนนะจะได้ทำงานบริษัทที่มั่นคง

แต่ว่า พ่อรวย สอนว่า ลูกจงตั้งใจเรียนนะ จะได้ซื้อบริษัทที่มั่นคงได้ในอนาคต

24. การจับจ่ายการใช้เงินของตัวเอง จะสะท้อนให้เห็นตัวตนว่าเราเป็นคนรวย คนชั้นกลาง หรือคนจน กันแน่

25. หากเธออย ากทำงานเพื่อเงิน ไปเรียนเอาที่โรงเรียนก็ได้

แต่หากอย ากให้เงินทำงานแทน จะต้องเรียนรู้จากชีวิตจริงของเราเอง

26. การเรียนรู้วิธีใช้เงิน ทำงานให้เรา ควรต้องเรียนรู้กันตลอด ไม่มีหมดสิ้น

27. กระแ สเงินสด เป็นเรื่องราวที่บอกเล่า ถึงวิธีจัดการกับเงิน สำหรับแต่ละคน

28. คนรวย ให้ความสำคัญกับทรัพย์สิน แต่สำหรับคนทั่วไปสนใจแต่ร ายได้ในแต่ละเดือน

29. ทรัพย์สิน เป็นอะไรก็ตาม ที่ทำให้เงินเข้ากระเป๋า แต่หนี้สิน คือ สิ่งที่ทำให้เงิน ไปจากเรา

30. โรงเรียน มีไว้ผลิตลูกจ้ างชั้นดี มิได้มีไว้ผลิต นายจ้ างชั้นเยี่ยม

 

ขอขอบคุณ s t o c k 2 m o r r o w