เกร็ดความรู้

6 นิสั ยสร้าง เงินที่มีลดลงอย่างรวดเร็ว สุดท้ายเป็นหนี้แบบไม่รู้ตัว อนาคตลำบๅก เพราะตัวเอง.

การเป็นหนี้ ชีวิตมันเครี ย ดวิตกกังวล หลายคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีพฤติกร ร ม การใช้เงินที่ฟุ่มเฟือย สร้างหนี้

1. ใช้บัต รเครดิ ตไม่เป็น

ที่จริงแล้วใช้บั ตรเค รดิตเพื่อให้เกิ ดประโยชน์ได้ เช่น การสะสมแต้ มไปแลกกับส่วนล ดต่างๆ

แต่คนที่มักมีพฤติกร ร ม การสร้างหนี้ผ่านบั ตร แก้ไขโดยไม่ให้จ่ ายผ่านบัต รมากเกินไป

เลือกบั ตรเค รดิตและโปรที่เหมาะกับการใช้จ่ายของเรา

2. ใช้จ่ายไป แล้วไม่จดบันทึก

ไม่วางแผนอะไรเลย ใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วย เปลี่ยนพฤติกร ร ม การใช้จ่ายของบุคคล

ให้สมดุล ช่วยให้คุณทราบพฤติก ร รม การใช้จ่ายของตัวเอง

ช่วยหาจุดด้ อ ยของการใช้เงิน อีกทั้งยังมีประโยชน์

แ ก่คนที่มีปัญหาทางการเงิน ลอง ทำบันทึก รายจ่าย ทุกรายการในแต่ละวัน

จัดทำเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายปี เพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อ

3. คนที่ใช้ชีวิตหรูหรา เกินไป

คนไม่รู้จักประมาณตน การใช้ชีวิตแบบนี้ เสมือนเป็นกับดั กที่ทำให้ชีวิตอยู่บนกองห นี้ ลดความสบาย ใช้จ่ายให้น้อยลง

ในระดับที่เหมาะสม ตามความกำลัง เช่น ลดการกินอาหารนอกบ้าน ซื้อเสื้อผ้า ราค าแพ งให้น้อยลง

จัดลำดับความสำคัญทางการเงิน เพื่อเตรียมเงินสำรองไว้ใช้จ่ายไปกับสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็น

4. ความต้องการ ในวัยเด็ ก

คนที่มีปัญหายุ่งย าก ในเรื่องเงิน บางคนมีสาเหตุมาจากประสบการณ์วัยเด็ กที่ไม่สมหวังกับอะไรเท่าไหร่

ส่งผล ต่อจิตใจให้อย ากหลุ ดพ้ นจากสภาพความย ากจน

เหตุการณ์ในอดีตเหล่านั้น สามารถสร้างแร งกระตุ้ นให้เกิ ดความอย าก

ได้อย่างไม่มีขอบเขต ทำให้ใช้จ่ายเกินตัว

5. มีเพื่อนที่ฟุ้งเฟ้อ เราก็เป็นไปกับด้วย

เราต้องคบกับเพื่อนที่มีแนวคิดดี ๆ สร้างสรรค์ทั้งการทำงาน

การทำเงิน เก็บออมและลงทุ น มุ่งสร้างเนื้ อสร้างตัว

เพราะเพื่อนมีอิ ทธิพล ในการบ่มเพาะนิสั ยการเงิน เราก็ควรปฏิเสธบ้างเมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยว

กินอาหารนอกบ้าน เพราะนี่มันกลายเป็นรายจ่ายก้อนโต

6. ไม่ออมเงิน สักที

เราต้องออมเงินได้แล้ว จัดสรรเงินเพื่อการใช้จ่าย ช่วยให้มีสภาพคล่องมีเงินใช้เพียงพอในอนาคต

ส่วนหนึ่งเนี่ย เป็นเงินออมซึ่งเป็นเงินเก็บไว้ใช้ย ามเกษี ยณ

อีกส่วนเป็นเงินเผื่อเวลาฉุ กเฉิ น สำรองเงินไว้อย่างน้อย 3- 6 เดือน

การเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ไม่ใช่เรื่องย ากอีกต่อไป เพียงปรับนิสั ยใช้เงินที่เกินตัวลงบ้าง ห นี้สินมากมายก็ไม่ตามมา..

 

ขอบคุณ : t a m n a n n a