เกร็ดความรู้

จริงหรือไม่ 16 เหตุผล ที่ทำให้เราไม่มีเงินเก็บ แม้มีรายได้เข้ามากมาย สุดท้ายลำบๅกตอนแก่

แม้ว่าเรา จะรู้ว่าการออมเงินนั้นมีความสำคัญอย่างมากเผื่อไว้ใช้ในกรณี ฉุกเ ฉิ นเจ็ บป่ วย หรือมีเหตุ

ให้ต้องใช้เงินด่วนแต่บางคนก็ยังเก็บเงินไม่ได้อยู่ดี ซึ่งมีหลายสาเหตุที่ทำให้ การออมเงิน

ไม่ประสบความสำเร็จ บางทีเราก็มองข้ามไป ตัวอย่างสาเหตุที่ทำให้การออมเงินไม่ได้ผล

1. ข าดระเบียบวินัยในชีวิต

ข าดระเบียบวินัยในการใช้เงิน หากก่อเกิ ดเป็นนิสั ยที่ไม่ดีแล้ว ก็ย าก จะแก้ไข และส่งผล ให้ออมเงิน

ไม่ได้เลย มีเงินเมื่อไหร่ ก็จะใช้จนหมด

2. ข าดการวางแผน

การเงิน เงินเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการดำรงชีพ ของคนเรา การวางแผน เพื่อให้มีเงิน ไว้ใช้จ่าย ทั้งในขณะที่ยัง

ทำงานอยู่ หรือแ ก่ ช ร า เป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องวางแผน

เพราะไม่มีใครช่วยเหลือใครได้ แต่ละคนต้องวางแผน และทำตามแผนที่ตัวเองวางไว้ให้่ได้

3. ไม่รู้จักแ บ่ งเงิน ไว้ใช้จ่ายให้เป็นสัดส่วน

เช่นรายจ่ายส่วนตัวเงินเก็บเงินลงทุน เงินไว้ใช้ ย ามฉุ กเฉิ น ต้องฝึกจัดแบ่งเงินและมีวินัยการเงิน

4. ไม่รู้รายจ่ายที่แท้จริงในแต่ละเดือนแต่ละวัน

จึงประมาณเอาเองว่าเท่านั้นเท่านี้ก็คงจะพอ คนส่วนใหญ่มักจะประมาณ รายจ่ายไว้มากกว่าปกติ เพ ราะ

กลั วเงินจะไม่พอใช้ แต่หากรู้รายจ่ายที่แท้จริงก็จะมีโอกาส เหลือเงินเก็บ เป็นเงินออมได้

5. ทนสิ่ง ยั่ วยุ ไม่ไหว

ในโลกทุกวันนี้ มีสิ่งยั่วยุ ให้ใช้เงิน มากมาย หากทนไม่ไหวก็จะต้องเสียเงินกับสิ่งเหล่านั้น เช่นเสื้ อผ้าใหม่ๆ

โทรศัพท์รุ่นใหม่ รถรุ่นใหม่หรือแม้แต่ของใช้เล็กๆ น้อยๆ เสื้ อผ้า เครื่องดื่ม อาหาร สถานที่ท่องเที่ยวสิ่ง

ต่างๆ เหล่านี้มีอยู่มากมายหากทนไม่ไหวก็จะมีรายจ่ายตามมาไม่น้อย

6. ความประมาทคิดว่ายังหาเงินได้อยู่เรื่อยๆ

มั่นใจในความเก่งของตัวเอง แต่งานหรืออาชีพใดๆ ก็ตาม ก็มีวันขึ้นหรือได้รับความนิยมและเสื่ อมความนิยม

วิธีหาเงินในปัจจุบันจึงอาจใช้ไม่ได้ในอนาคตทำให้ในอนาคตไม่สามารถหาเงิน ได้เหมือนในปัจจุบันอีกแล้ว

7. ไม่มีการจดบันทึกการใช้จ่ายประจำวัน ประจำเดือน

จึงไม่รู้ว่ามีรายจ่ายอะไรบ้าง ได้จ่ายอะไรไปบ้าง มากน้อยเพียงใด จ่ายในเรื่องที่จำเป็น หรือไม่จำเป็น ก็ย าก

ในการตรวจสอบ

8. การอยู่ในสังคมที่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย

การมีเพื่อนหรืออยู่ในกลุ่มคนที่ใช้จ่ายเงินฟุ่ มเฟื อย ทำให้ย าก ในการออม เพ ราะจะมีเหตุ ให้ใช้เงิน

ตามความ อย าก หรือกิเ ล ส หรือตามกลุ่มเพื่อนฝูง เพื่อการเข้าสังคม

9. กลั วเงินไม่พอใช้ จึงไม่คิดเรื่องออมเงิน

รายได้อาจจะน้อย กลั วจะไม่พอใช้ แต่ไม่เคยคิดวิเคราะห์ถึงรายจ่ายที่แท้จริง ซึ่งบางทีก็ไม่ได้มากอย่าง

ที่คิด เช่น คิดว่าต้องใช้เงินวันละ 200 บาท แต่ในความเป็นจริง รายจ่ายไม่ได้มากขนาดนั้น หากรู้ราย

จ่ายที่แท้จริงก็จะเหลือเงินออม

10. ควบคุมตัวเองไม่ได้ในเรื่องการเงิน

บางคนนั้นเมื่อมีเงิน ก็จะข าดสติในการควบคุมตัวเองและใช้เงินหมดในเวลาไม่นาน เงินเดือนออกได้ไม่กี่วัน

ก็ใช้เงิน เกือบหมดแล้ว โดยเฉพาะ คนที่ชอบเที่ยว สังสรรค์

11. ใช้เงินไม่เป็น

การใช้เงิน การบริหารเงิน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องศึกษาไม่น้อยไปกว่าการหาเงินไม่เช่นนั้น เงินที่หามาได้

ก็จะไม่มีเหลือเลย

12. สร้างหนี้ตลอดเวลา

บางคนเปลี่ยนของใช้บ่อยมาก ตามเพื่อน ตามสังคม เน้นการผ่อน จึงทำให้ไม่มีเงินเหลือเก็บ ดังนั้น ต้องวาง

แผนในเรื่องการ ซื้อทรัพย์สินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูง ซื้อแล้วต้องใช้ให้คุ้ม อย่า ซื้อบ่อยเพราะจะทำให้

เงินหมดไปเรื่อยๆ ไม่มีเก็บ ไม่มีเงินออม

13. การใช้จ่ายเงินกับสิ่งที่ทำให้ข าดสติในการควบคุมตัวเอง

อย่างสิ่งของ มึ น เ ม า หรืออาจจะเป็นคู่ครอง กิ๊ ก นำเงินไปบำเรอคนรัก

อย่างข าดสติ บางคนให้จนหมดตัวแล้วก็โดนทิ้ง

14. เริ่มออมเงินช้าเกินไป

ไม่พอใช้ใน ย าม เกษี ยณ บางคน ใช้เงินเก่ง กว่าจะเริ่มคิดได้ ก็อายุมากแล้ว ซึ่งอาจมีเหตุผลบางอย่าง ที่

ทำให้เริ่มเห็นความสำคัญของการออมเงิน เช่นการ เจ็ บป่ วยอุบั ติเหตุ จึงเริ่มคิดเรื่องการออมเงินอย่างจริงจัง

15. มีหนี้สิน มีภาระต้องดูแลค่อนข้างมาก

บางคนต้องรับผิ ดชอบทั้งครอบครัว ต้องเลี้ยงดูหลายคน การออมเงิน จึงเป็นเรื่อง ย าก การแก้ไขปัญหานี้

ต้อง พย าย าม สอนให้แต่ละคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัว

ได้เรียนรู้วิธีหาเงินบริหารเงิน อย่าทำหน้าที่ให้เงินใช้เพียงอย่างเดียว

16. ข าดความรู้ เรื่องการออมเงิน

และไม่เคยคิดที่จะศึกษา เพ ราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆ แล้ว เรื่องการออมเงิน เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้อง

ศึกษาในทันทีที่มีรายได้เข้ามา การออมเงินอย่างถูกวิธี เป็นวิธี ที่ช่วย ให้มีเงินเพิ่มมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น

 

ขอบคุณ : m e o k a y n a