5 วิธีใช้เงินที่หามาให้ตัวเองรวยขึ้นกว่าเดิมได้..มีน้อยมีมากถ้าใช้เป็น ก็มีเหลือเก็บ.

ทำไมนะ เราก็ทำงานทุกวัน ทำเท่าไรก็รู้สึกว่ามีเงินใช้ ไม่ค่อยจะพอเลย

ไหนจะต้องจ่ายค่าที่พัก ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าของใช้

ในบ้านอีก แต่ถึงอย่างไรซะชีวิตการเงินของคุณ จะไม่แ ย่ เพราะถ้าคุณไม่ละเลย

โอกาสในชีวิต ในการหมั่นหาความรู้ มาปรับใช้เข้ากับชีวิต

จริงอยู่นะ ว่าเราอาจไม่ได้เกิ ดมาบนกองเงินกองทอง เหมือใครบางคน โอกาสในชีวิตเลยอาจไม่เท่าคน

ที่เกิ ดมาเพียบพร้อม แต่ว่าคุณสามารถเลือกไขว่คว้า

โอกาสเข้ามาหาตัวเองได้ ด้วยการศึกษาความรู้ใหม่ ๆ

ที่ตนเองสนใจมาปรับใช้ในการงาน

ความรู้เรื่องการเงินที่จะทำให้รู้จักใช้เงินเป็น มีความฉลาด

ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา เชื่อว่าคุณคงเคยได้ยินข่ าวคนทำงาน ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพมามากมาย

แต่มาสร้างข้อผิ ด พล าด ด้านการเงิน และจากนั้นไม่นานชีวิต ก็ต้องลำบ าก

มีหนี้สิน เหตุการณ์เหล่านี้จะเจอบ่อยขึ้น ตอนเกิ ดวิก ฤ ตเศรษฐกิจ

เพราะคนที่สุขภาพการเงินไม่แข็งแร ง เขาจะได้รับผลกระทบหนัก

กว่าใครเขา เราจึงควรหาความรู้เรื่องการเงินไว้เพื่อเป็นเกร าะป้องกัน

ฉะนั้น เพื่อเป็นแนวทางของตนเอง มุมมองเหล่านี้เป็นวิธีใช้เงินในด้านต่างๆ ที่มีหลัก การทำต ามดังนี้

1. ด้านกำลังทรัพย์ วางแผนออมเงิน มีเงินออมไว้สำรองอยู่เสมอ

2. ด้านรูปแบบการใช้ ใช้เงินเก็บไปกับลงทุ นมากกว่าการบริโภค

อย่างการนำเงินเก็บไปซื้ อกองทุ นรวม

ดีกว่านำเงิน ไปซื้อมื อถือเครื่องใหม่

เพราะต้องดูความจำเป็นเป็นหลักก่อนเสมอนะ

3. ด้านแนวการใช้ต่างๆ ใช้เงินสร้างทรัพย์สิน ดีกว่าเอาเงินไปสร้างหนี้

เพราะทรัพย์สินทำให้เกิ ด ผลตอบแทน

แต่หนี้สินนั้น มีแต่ทำให้เงินในกระเป๋าน้อยลง แล้วชีวิตจะลำบ ากเอานะ

4. ในด้านค่า เสี ยโอกาส จริงอยู่ว่าการเป็นมนุุษย์เงินเดือน มีเงินเข้ากระเป๋าสม่ำเสมอ

แต่ก็เหมือนกับการเอา เวลาส่วนหนึ่งในชีวิตไปแลกกับเงิน และเราเองก็ทำไม่ได้ตลอด

พออายุเยอะ ก็ต้องเลิ กเพราะทุกวันมีเวลาจำกั ดแค่ 24 ชม.

แล้วสิ่งที่ต้องทำ มีมากเหลือเกิน งานบางอย่าง จึงควรกระจายออกหาคนอื่นมาทำให้

เช่นเปิดร้านข ายของก็จ้างคนมาช่วย ลงทุ นผ่านกองทุ นรวมก็จ้างให้ผู้จัดการกองทุ นดูแลงี้

5. ด้านระดับการใช้ จงใช้ให้น้อยกว่าที่หามา เพราะจะทำให้ออมได้เยอะขึ้น ยังทำให้รู้สึกดีต่อสภาพการเงินที่เป็นอยู่

ถ้าคุณปรับใช้กับชีวิตคุณได้นะ คุณจะรู้ว่าการใช้เงินไม่ได้หมายความว่า

ต้องสู ญเงินเสมอไปแต่สามารถปรับวิธีใช้เงิน ที่ทำให้คุณร วยขึ้นได้

ขอบคุณ : t a m n a n n a