15 เรื่อง ที่คุณต้องรู้และลงมือทำก่อนแ ก่ เพราะมันจะทำให้คุณมีเงินเก็บ สบายตอนแ ก่ตัวไป

มีเรื่องราวแนวคิด เป้าหมาย อิสรภาพทาง การเงินตอนที่อายุไม่เกิน 45 ปี และมีทรัพย์สินที่

สร้างรายได้เพียงพอ ที่จะใช้ไปตลอดชีวิตด้วย 15 ข้อคิดทางการเงิน

1. จงรู้จักออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

เคล็ดลั บอยู่ที่ควบคุม ความอย ากของตัวเอง โดยทยอยซื้อของชิ้นใหญ่ อย่าซื้อทีเดียวติดกัน ให้เว้น

ช่วงห่างกัน เป็นเดือนๆ เพราะความอย ากของคนเรา ไม่มีที่สิ้นสุด และที่สำคัญควรซื้อของ ที่มีโอกาส

ได้ใช้จริงของที่ไม่คิดจะใช้ก็ อย่ าไปซื้อ

ผมตั้งเป้าอัตรา การออม 30-70 % ของรายได้ทั้งปี ตามรายได้ที่มากขึ้น

2. จงใช้บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือ ลดค่าใช้จ่าย

ควรใช้บัตรเครดิต ซื้อของ ที่ต้องการซื้ออยู่แล้วอย่าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่าย ด้วยบัตรเครดิตเพราะได้ส่วนลด

คะแนนสะสมและเงินคืนกลับมาดีกว่าการใช้เงินสดผมใช้บัตรเครดิต

หลายใบโดยชำระเต็มจำนวนและเลือกใช้บัตรที่ให้ส่วนลด สำหรับร้านค้านั้นๆ มากที่สุด

3. จงคิดมาตรการลดค่าใช้จ่ายที่ทำได้ง่ายและเห็นผลจริง

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว โดยมาตรการแรก ทำเรื่องรีไฟแ น นซ์

บ้านเพื่อลดดอกเบี้ ยมาตรการสอง เอารถ ไปติดแ ก๊ ส เพื่อลดค่าน้ำมันมาตรการสาม

เปลี่ยนเคเบิล เป็นแบบไม่มีค่ารายเดือนพบว่าช่วยประหยัดไปปีละแสนบาท

4. จงหัดออมเงินแบบอื่น นอกจากฝากเงินธนาคาร

การออมเงินทางเลือกได้แ ก่ พันธบัตร รัฐบ าล หุ้นกุ้กองทุน รวม ต ร าส ารหนี้และประกันชีวิตเป็นต้น อย าก

แนะนำ ให้ลองเพ ราะผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ถึงเป้าหมาย ได้เร็วขึ้น

ผมออมเงินไว้หลากหลายรูปแบบ ประมาณ 40 % ของสินทรัพย์สุทธิ

5. จงหัดลงทุนเพื่อให้มีรายได้เสริม

อนาคตอาจจะกลายเป็น รายได้หลักอีกทาง เช่น ลงทุนในหุ้ น กองทุนรวม ต ร าส ารทุนทอง คอนโด

และขายของ อ อ นไ ลน์ ก่อนลงทุนต้องศึกษา ให้รู้จริงและดูว่ารับความเสี่ ยงได้แค่ไหน ผมเคยลองมาหลาย

อย่างปัจจุบันเน้นลงทุนกองทุนรวม กับคอนโดเป็นหลักลงทุนประมาณ 40 % ของสินทรัพย์สุทธิ

6. จงหาทางลดหย่อน ภ า ษี ให้ได้มากที่สุด

การลดภ า ษีช่วยเพิ่มเงินออม โดยตรงรายการลดหย่อน ที่ไม่ควรพลาดได้แ ก่ประกันชีวิต

กองทุนรวม L T F / R M F ดอกเบี้ยบ้านเ ค รดิ ต ภ า ษีหุ้นปันผลผมจ่าย

ภ า ษี จริงน้อยกว่า ครึ่งของภ า ษีที่คำนวณ

7. จงเริ่มบันทึกการเติบโต ของรายได้และทรัพย์สินทุกปี

การบันทึกช่วยให้เรา เห็นจุดบกพร่อง ที่ควรปรับปรุงและใช้กำหนด แนวทางไปสู่เป้าหมายตัวชี้วัดที่

สำคัญได้แ ก่ การเติบโตของรายได้การเติบโต ของทรัพย์สิน

อัตราการออมและผลตอบแทน จากการลงทุนเพื่อเป็น แนวทางบรรลุ อิสรภาพทางการเงิน

8. จงเริ่มเก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้แล้วล้านต่อไปจะง่ายขึ้น

ผมคิดว่าคำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้วิธีการบริหารเงิน ที่ถูกต้องจน มีล้านบาทแรกได้ การหาล้าน

ต่อไป ก็ไม่ใช่เรื่องย ากประกอบกับเรามีทุนล้านแรก เอาไปต่อ ยอด ความมั่งคั่ง ได้อีกด้วย

9. จงเลือกทำงานที่ตัวเองชอบ และถนัดในธุรกิจที่มีอนาคต

การหาจุดยืนที่เหมาะสม ช่วยทำให้เงินเดือนและตำแหน่งเติบโต ได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญควรเลือก

ทำงานกับเจ้านายฉลาดและส่งเสริมให้เราก้าวหน้า

10. จงเก็บเงินโบนัสไว้ให้ดี

เพราะเป็นเงินก้อนที่เอาไปลงทุนได้ผมให้ร างวัลตัวเอง ในแต่ละปีไม่เกิน 30 % ของเงินโบนัส ที่เหลือ

เก็บเอาไปลงทุนทำอย่างนี้ได้เพ ราะผมมีความสุข ในการเก็บเงินมากกว่าใช้เงิน

11. จงเลือกทรัพย์สินที่มิใช่การลงทุนให้ดี

ได้เเ ก่ บ้านและรถยนต์ที่เราใช้อยู่ เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ และถือว่าเป็นต้นทุนจม

จนกว่าขายออกไป ผมเลือกบ้านในทำเลดี ราคาคุ้มค่า และไปทำงานสะดวก

โดยไปเยี่ยมชมโครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ก่อนตัดสินใจซื้อ เลือกรถรุ่นที่เป็นที่นิยมของตลาดราคาคุ้มค่า

และไม่เสี ยบ่อย เพราะเราจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นเงินอยู่ในนี้ประมาณ 20 % ของสินทรัพย์สุทธิ

12. จงเลือกนำเงินไปลงทุนเฉพาะเงินเย็น

การลงทุนต้องใช้เวลาและมีโอกาสข าดทุน หากข าดทุนจริง เราจะได้ไม่เดื อ ดร้ อนผมกำหนดเงินสดขั้นต่ำ

ที่เอาไว้ ใช้จ่ายอย่ างน้อย 12 เดือน ส่วนที่เหลือ ก็เอาไปลงทุนได้

13. จงศึกษาหาความรู้เรื่องการเงินอย่ างสม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ เข้าอบรม สัมมนา เว็บไซต์เว็บบอร์ด แฟนเพจ ยูทูบ แ อ พ พ ลิเ คชั่ น และเพื่อนๆ

ช่องทางเข้าถึงความรู้ มีมากมาย ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้น

14. จงเรียนรู้จากการลงทุนผิดพลาดในอดีต

ทุกคนที่เคยลงทุนต้องเคยข าดทุน เป็นเรื่องธรรมดา ผมเองเคยข าดทุน จากวอเรนต์เกือบแสนเคยติดหุ้น

วงในมาเกือบสิบปีเพิ่งจะขายได้ผมไม่เลิ กลงทุนในหุ้น แต่จะเลิ กเล่นหุ้นในแบบที่เคยเจ็บตัว

15. จงมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ

เพ ร าะความมุ่งมั่นจะเป็นแร งผลั กดัน ลึกลับที่จะพาเราไปถึงฝันผมทำข้อต่างๆ ที่กล่าวมา เป็นประจำจน

เป็นนิสั ย ซึ่งจะพาเราไปถึงฝันสักวันหนึ่ง การมีอิสรภาพ

ทางการเงินคืออย ากจะทำอะไรก็ได้ที่เราอย าก

ทำอย่ างแท้จริงโดยที่ยังมีรายได้เข้ามาอย่ างสม่ำเสมอ แม้ไม่ต้องทำงาน

 

ขอบคุณ : m e o k a y n a