เกร็ดความรู้

เตือน 12 อย่าง หากโ ค วิ ด รอบนี้อยู่ยๅวกว่าครั้งที่ผ่านมา,และ 10 เรื่องที่ควรทำให้เป็นนิสั ยในยุคโ ค วิ ด-1 9

1. หากพอมี จงเก็บทุนไว้ให้มาก หากจะลงทุ นให้ดูผลตอบแทนระยะสั้น ไม่ต้องคิดหวังระยะย าวหรอก

2. คิดว่าตื่นขึ้นมาคือ วันแรกของช่วงสุดท้าย ที่จะมีชีวิตอยู่จงใช้ชีวิต ให้มีความสุขกับครอบครัว คนรัก จะดับตอนไหน ไม่มีใครรู้

3. การศึกษาต่อไป มหาลัย ความสำคัญจะน้อยลงเรื่อยๆ คนเรียนน้อยลงปริญญาอาจไม่ช่วยเรื่อง ทำมาหากินได้

เรียนเก่งแต่ใช้ชีวิตไม่เก่ง มีถมเถไป ตอนนี้ความรู้นอกห้องเรียนสำคัญมากแล้ว

4. ข้าร าชการ คุณนั้นยังพอมีความมั่นคงจากรั ฐ แต่หากรั ฐล้ มเ ห ล ว คนกลุ่มแรกๆ คือพวกคุณที่จะดับก่อน

เพราะถ้าคุณไม่เพิ่มทักษะ ในการทำมาหากินเลย

ไม่มีรั ฐ ใครจะเลี้ยงคุณได้ โดยเฉพาะคนที่เกษี ยณอายุ

5. ขา ยของที่ไม่จำ เป็นสำหรับชีวิตไปบ้าง อะไรที่พอมีกำไร แนะนำให้ขา ย ตอนที่คนเขายังมีกำลังซื้ อ แล้วไม่ต้องริซื้อมาอีกนะ

6. อย่ าไปโ ล ภพวกทองหุ้ น นั่นคือ กับดั กที่จะทำให้ชีวิตจม เมื่อมีเงินคิดสองอย่ าง ลงทุ นที่เกิ ด ด อ ก ผลมากกว่า 7%

หรือ เก็บในรูปแบบประกั นสะสมทรั พย์ เพราะถ้าเป็นอะไรไป มีหลักที่มั่นคงคอยช่วย

7. หากไม่มีทุ น ให้ประหยัด งดรายจ่ายที่ไม่เกิ ดประโยชน์ งดท่องเที่ยวหาอะไรทำที่เกิ ดรา ยได้เพิ่มหรือทดแทน สิ่งที่เสี ยไป

8. ขวนขวายหาความรู้ให้มาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถนัดไหม รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ ดีกว่าหายใจทิ้ งไปเฉยๆ

9. รั ฐวิส าหกิจ ยังมีความสุขได้ แต่หลายรั ฐวิส าหกิจก็กำลัง ต ๅ ย

และต ๅ ยไปแล้ว เพียงแต่ยังไม่ฝั งพวกคุณโด น d i s r u p t โดยไม่รู้ตัว อันที่มั่นใจว่าไม่ล้ มแน่

อันนั้นแหละ ที่จะล้ มก่อนเพื่อน ต่อไปหมดยุค m o n o p o l y แล้วล่ะ

10. เจ้าของกิจการ เน้นที่ต้นทุน อะไรเสี่ ยงอย่ าทำต้นทุนสำคัญที่สุด มันคือความอยู่รอดของกิจการ

เรียนรู้เรื่องการเงิน และบัญชีเพิ่ม ใครว่างช่างหัวมัน เพราะเวลาพั ง เขาไม่ได้มาช่วยเราหรอก

11. เอกชน ส่วนนึง ต า ยแน่ แต่จะมีส่วนรอดหากพากันปรับตัวทันใครทำงานเอกชนวันนี้ ต้องปรับตัวเอง

รักงานที่ทำให้มาก และหาอะไรทำเพิ่มให้เยอะ มิเช่นนั้นจะแ ย่แน่

12. อย่ าชะล่าใจ เพียงแค่มันยังไม่ถึงคิวของคุณ แต่หากคุณไม่เตรียมรับมือ

ต่อให้พระเ จ้ าก็ช่วยคุณไม่ได้ และขอให้โชคดี ครับทุกคน อย่ าลืมว่า เงินไม่ใช่ทุกสิ่ง แต่หากไม่มีเงิน ทุกสิ่งก็จบเช่นกัน

10 เรื่องที่ควรทำให้เป็นนิสั ยในยุคโ ค วิ ด-1 9

1. ล้ างมือด้วยสบู่ทุกครั้งนาน 20 วินาที ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร

2. ล้ างมือทุกชั่ วโมง เมื่ออยู่ในบ้านหรือที่ทำงาน

3. ไม่ใช้มือสัมผั สใบหน้า ดวงตา จมูก

4. สวมหน้าก ากทุกครั้ง เมื่อออกนอกบ้าน

5. พกแ อ ล ก อฮ อ ล์เจลสำหรับล้างมือ ไว้ใช้เมื่ออยู่นอกบ้าน

6. อาบน้ำ สระผมทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน

7. ใช้ทิชชูปิดป ากเวลาไ อ-จ าม หรือจามใส่ข้อพับต้นแขนด้านใน แล้วล้างมือทันที

8. ปิดฝาชั กโ ค ร กทุกครั้งก่อนกดล้าง เพื่อป้องกันไม่ให้ไ ว รั สฟุ้ งกระจาย และล้างมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องน้ำ

9. เวลาพูดคุยให้อยู่ห่างกัน

10. หลี กเลี่ ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด

ไม่มีใครรู้ว่าวิ ก ฤ ต การณ์นี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด แต่สิ่งที่พวกเราทำได้ คือ ร่วมมือร่วมใจกันทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

ดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้ดีอยู่เสมอ เพื่อในวันที่สถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้ว

เราจะได้มีทั้งพลั งกายและพลั งใจที่เต็มเปี่ยมในการดำเนินชีวิตต่อไป

 

ขอบคุณ : R a m e t – T a n a w a n g s r i