เกร็ดความรู้

3 ขั้นตอนการดำเนินชีวิต มีเงินเก็บไว้ใช้สบายใจก่อนวัยเกษียณ

สร้างความมั่นคงในชีวิต นับว่าเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็ จในหน้าที่การงาน ความเป็นอยู่ที่ดี

ความมั่นคงทางการเงิน เหล่านี้ล้วนแล้ว ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนฝันแต่หลายคนก็พย าย าม ที่จะไปสู่ความสำเร็จที่ตนเองได้วางไว้

ฉะนั้น เรามี 3 ข้อแ ก้จน เพื่อความสุข และความร วยมาฝ ากกัน ไปดูกันเลย

1. หารายได้เสริม

คุณมีงานอดิเรกที่ชื่นชอบทำไหม และถ้าคุณมี ควรนำสิ่งที่คุณถนัดมาทำ มาสร้างงานให้เป็นรายได้เสริม

คุณควรถามตัวเองได้แล้วว่าชื่นชอบอะไร

แล้วสิ่งนั้นนี่แหละมันจะสามารถที่จะนำไปต่ อ ยอดให้เกิด รายได้ในอนาคตได้

2. รู้จักเก็บออม ในรายได้ที่ได้มา

การที่คุณประหยัดรายจ่ายประจำวัน สิ่งต่อมาคือการออมที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยั ดและเหลือเก็บนั้น ออกผลมากขึ้น

การออมมีวิธีการอย่ างไรที่จะทำให้เงินออมนั้นออกผล เช่น หัก 10-20 % จากร ายได้ต่อเดือน ต่อไปนำเงินออมบางส่วน

ไปต่อยอดให้เกิ ดผล โดยการนำเงินออม ไปซื้ อกองทุ นรวม หรือการนำเงินออมไปลงทุ นต่อในหุ้ น

ทั้งนี้ทั้งนั้นรายได้จากกองทุ นรวมจะมากหรือน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับเงินทุ นที่ลงทุ นลงไป

3. รู้จักประหยัดมากขึ้น

ให้เริ่มจากการที่คุณประหยัด รู้จักคุณค่าของเงินไม่ว่าจะน้อยหรือมาก การประห ยัดนั้นมันไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ าง

คนอดอย าก อย่างคนไม่มีกิน แต่หมายถึงการใช้จ่ายกับ สิ่งที่จำเป็นสิ่งใด ที่ยังร อได้ หรือไม่เลือกซื้ อสินค้ าที่มีราค าถูกกว่า

ทดแทน สังเกตุดูว่าสินค้ าที่เหมือนกัน คุณภาพเหมือนกัน แต่เหตุใดราค าถึงต่างกัน

นอกจากในเรื่องของสินค้ าอุปโภค และบริโภคแล้ว การประหยัดในส่วนอื่นๆ ก็สามารถที่จะทำได้ เช่น ค่าไฟ ค่าโทรศั พท์ ค่าเดินทาง

3 ข้อที่กล่าวมา คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจ ของคุณเองก่อน เริ่มต้นจากการมีวินัย การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ถึงจะนำไปสู่ความรํ่ารวย

ทางการเงินได้ แล้วคุณความสุข ที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักด้วยไง