เกร็ดความรู้

7 แนวคิด เรื่องการใช้เงินสอนลูกให้ประสบความสำเร็จแบบคนจีน โตมาเขาจะได้มีชีวิตที่ดี

สมัยก่อนชาวจีนหอบเสื่ อผืนหมอนใบ อ พ ย พ ข้ามน้ำข้ามทะเลหนีความย ากจนข้ นแค้ น ไม่ว่าจะไปตั้งหลักปักฐานที่ไหนก็สามารถ

สร้างเนื้ อสร้างตัว ทำธุรกิจ จนรวยล้นฟ้า นั่นเป็นเพราะคนจีนปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้ลูกหลานตั้งแต่เล็ก

เด็กที่ก้าวเดินตามหลักคำสอนของผู้ใหญ่จะมีการดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยความอุ ต ส าหะและเหนื่ อย ย ากตั้งแต่แรกและมีความมั่งคั่ง

ผาสุขในบั้นปลาย เป็นโจทย์ที่ต้องขบคิดว่าคนจีนสอนลูกอย่างไร

1. ขยันตั้งใจศึกษาหาความรู้

เอาง่ายๆ เลยนะเมื่อคิดอย ากจะ “ร่ำรวย ” ก็ต้องสร้างร ายได้โ ตให้เร็ว จากความเป็นมืออาชีพ แนวคิดนี้นี่แหละคนจี นจึงมักที่จะขยัน

ในการเรียนอย่ างมาก เพื่อให้เป็นมืออาชี พได้ไว ในสิ่งที่ตนกำลังทำ

2. การจ่ายแต่ละครั้ง ต้องเน้นคุณค่า

ว่ามัน “คุ้ม“ กับเงินที่จะเสี ยไปหรือไม่ และวิธีการนี้เป็นการแต ะเบร กทุกครั้งเมื่อจะมีการใช้เงิน

และสุดท้ายแล้ว แนวคิดเหล่านี้นี่แหละจะเป็นวินัยติดตัวเราไป

3. พูดคุยเรื่องการใช้เงินกับครอบครัวอยู่เสมอ

เพราะเขาจะยึดแนวทางที่ว่ายิ่งรู้ว่า สถานการณ์การเงินบ้านตัวเองเป็นไงบ้าง มันจะยิ่งไวในการหาทางจัดการเรื่องนั้น

ทีนี้ก็เลยจะเรียกคุยกันบ่อย ๆ ว่าปัจจุบันมีการใช้จ่ายเกินตัวหรือไม่อย่างไร

ใช้จ่ายมากแค่ไหนกัน เพื่อเตรียมความพร้อมต่างๆ กับปัญหาที่จะมาถึง

4. ออมเงินเป็น

เรื่องไวในการเก็บ พวกเขายังคงไม่ลืม เพราะมันจะเสริมความร วยคนจี นส่วนมากนั้น พวกเขาจะออมเงินประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์

จากเงินเดือนของตัวเองที่ได้มา แล้วบางครั้ง มันอาจจะถึงครึ่งหนึ่ง

ของเงินเดือนทั้งหมดเลยก็มี เพราะพวกเขาเป็นคนประหยัดด้วยแหละ

5. เน้นจ่ายด้วยเงินส ด

ในที่นี้คือเงินที่อยู่ในบัญชีนั่นแหละ โดยส่วนมากคนจี น พวกเขาจะใช้เงินพวกนี้ในการจับจ่ายก็คือ มีแค่ไหนจ่ายเท่านั้น

ผ่านทางเ ดบิ ตก าร์ดอีว อ ลเล็ ต และไม่นิยมใช้

เงินในอนาคตจากบั ตรเค รดิ ตที่มีมาจ่ายก่อน เพราะมันจะติดเป็นนิสั ย

6. ละเอียดรอบคอบในการคำนวณ

หากเราคิดจะมีหนี้ทั้งที ที่มันจำเป็นต้องก่อขึ้นมานั้น เช่น ซื้ อบ้านหรือลงทุ นในกิจการส่วนตัว

ทังนี้คนจี นเขาจะคิดเลข ให้ละเอียดรอบคอบ คำนวณสัดส่วน

ร ายได้ทั้งครอบครัว ต่อหนี้ที่กำลังจะเกิ ด เพราะเขาจะทำอะไรทั้งที เขาเสี ยดายเงิน

ที่จะต้องสู ญไปไง แล้วรางวั ลของความละเอียดนี่แหละมันจะทำให้ก่อนกู ้เงินเนี่ยเขามักจะได้อัตราด อ กเบี้ ยที่มันคุ้ม

7. สอนลูกให้เข้าใจการใช้เงิน ตั้งแต่เด็ ก

ให้เจอโลกเข้าใจตั้งแต่ยังเล็ก เพราะคนจี นจะสอนลูกหลานให้รู้คุณค่าของเงินอยู่เสมอ เช่น ที่เห็นได้ตอนตรุษจี น อย่างการแจก

“อั่งเปา” ไงรู้มั้ยว่าการแจกอั่งเปาเป็นการให้เด็ กนำเงินไปหัดวางแผน การใช้ การออม ของเขา

คนจี นเขาเชื่ อว่าวิธีการสอนที่ดีมันเป็นการให้เขา ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง

เพื่อเตรียมพร้อมกับกิจการครอบครัวตัวเอง ปลูกฝัง สู่อนาคตและที่สำคัญ

ไม่ใช่ช าติกำเนิด แต่เป็นการปลูกฝังค่านิยม วิธีคิดต่างหากล่ะ

เพราะอย่างนั้นเราจึงต้องนำคุณสมบัติเหล่านี้ ไปเริ่มพัฒนา และไม่ว่าลูกหลานจะเชื้ อสาย ทุกคนก็ทำได้

..ลองนำคำสอนของชาวจีนมาประยุกต์ปฏิบัติตาม “ขยัน อดทน ซื่อสั ตย์ ประหยัด ไม่ท้อถอย เร็วกว่ารวยก่อน”

น่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจการค้าและหน้าที่การงานอื่นๆ เกิ ดประโยชน์ไม่มากก็น้อย..

 

ขอบคุณ : s t a nd– s m i l i n g