10 แนวคิด ให้วัยชราของเราเก่าแ ก่ไปด้วยความสุข ชีวิตสดใส ไม่ลำบๅกพออยู่พอกิน

1. อย่าลืมเอาจิตไปพักผ่อนบ้าง

หลายคนเมื่อเกษี ยณแล้วมักใช้เวลาหาแต่ความสุข ทาง “กาย”พากายไปเที่ยวไป พักผ่อนไปสูดอากาศไป กินอาหารดี ๆ

แต่กลับละเลย ไม่คิดที่จะเอาจิตไป พักผ่อน ทั้งที่กายกับจิตนั้นสัมพันธ์และ มีอิทธิพลต่อกัน

2. อักโ กธะหรือความไม่โ ก ร ธ

เป็นอีกหลักข้อหนึ่งในทศพิธราชธรรม เพราะเมื่อโ ก ร ธแล้วมักจะเสี ยหายหากคุมอารมณ์ไม่อยู่ ในเรื่องไ ร้ส าระ เมื่อไหร่ ก็ตามที่มีเรื่อง

มากระทบใจแค่ลองพลิ กอารมณ์มองให้เห็นเป็นเรื่องสนุกๆ เท่านี้ ทุกอย่างก็จบ

3. อวิโรธนะคือ การดำรง อยู่ในความถูกต้องเสมอ

เป็นหลักทศพิธราชธรรมที่ต้องรักษา ให้มั่นหากอย่างปฏิบัติ ตามในหลวงรัชกาลที่ 9โดยยึดหลักธรรมะ ที่ต้องมีทั้ง 2 อย่าง

คือทั้งความดี และความถูกต้องเพราะบางอย่างดีแต่ไม่ถูกต้อง บางอย่างถูกต้องแต่ไม่ดี การกระทำของเราต้องตรวจสอบ

อยู่ตลอดเวลา เป็นธรรมหรือ เปล่านั่น คือดี และถูกต้องหรือเปล่า

4. ฝึกการให้โดยไม่หวังผล ตอบแทนด้วยหลัก “ทาน”

ของทศพิธราชธรรมเกษี ยณแล้วอย่าเอาแต่อยู่บ้านเฉย ๆ แต่ให้พย าย ามหาเรื่องช่วยคนโน้นคนนี้เท่าที่ร่างกายของเรา

จะทำได้ รักษาร่างกายให้แข็งแร ง เพื่อทำประโยชน์ให้แ ก่ผู้อื่น

5. ร่าเริงรื่นเริงคึกคักครึ กครื้ น

คาถาที่ว่านี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่งเสมอ เพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลา มองเห็นทุกอย่าง เป็นเรื่องสนุก

จึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เมื่อตัวเราร่าเริงยิ้มแย้ม แจ่มใสบรรย ากาศรอบตัวคนรอบข้างที่ อยู่กับเรา ก็รื่นเริงไปด้วย

6. รักษากายและจิต

ผู้สูงอายุต้องรักษากายให้ดี เพราะเงินทอง ไม่มีประโยชน์เอาแค่พอเพียงต่อชีวิตความเป็นอยู่ ที่เหลือเป็นส่วนเกิน ที่เราไม่ได้ใช้เรื่องจิต

ก็สำคัญเช่นกันต้องโปร่งใสอย่าไป ขุ่นมั วโดยที่ไ ร้ ประโยชน์คำนึงไว้ว่าเวลาอยู่ในโลกนี้สั้นแล้วดังนั้น อย่าเสี ยเวลา

เป็นทุ กข์แต่ให้ มีความสุขในทุกเวลาที่ผ่านไป

7. ใช้ชีวิตโดยรักษา ความเป็นธรรมดาเอาไว้

อย่ายึดติด ย ศ ถาบรรดาศั กดิ์ แต่ให้ทำชีวิต อยู่อย่างธรรมดา เรียบๆ ง่ายๆ เพราะจะยิ่งใหญ่ มาจากไหน

เกษี ยณแล้ว ทุกอย่างสูงสุดคืนสู่สามัญไม่ต้องเป็นวีไอพีหรอก เพราะจะเป็นวีไอผิอยู่แล้ว

8. ใช้ชีวิตอย่างมี “สติ”

ไม่ว่าจะเป็นการมีสติ ในการกินแทนที่ จะกินตามใจปากสนองความอย ากของตัวเองแล้วต้องให้หมอจ่ายย าลดไ ขมั น

ลดน้ำตาลทำไม เราไม่ลองหันมาลดที่ “ปาก” ของตัวเองด้วยการใช้สติ

ในการพิจารณา อย่างมีเหตุ มีผลทุกครั้ง ในการกิน

9. น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการดำเนินชีวิต โดยมี“เหตุผล” เป็นเครื่องนำทางเหตุผลเป็นผลผลิต ของปัญญา ดังนั้นจึงต้องรักษาศีล เสี ยก่อน

และมีสติสมาธิผลสุดท้าย จะทำให้เกิ ด การพิจารณา โดยใช้ปัญญา

เป็นที่ตั้งเมื่อดำเนิน ทุกอย่างด้วย เหตุด้วยผล ก็จะเกิ ด ความพอเพียง

10. ยึดถือคำว่า “ประโยชน์สุข” เป็นเป้าหมายของชีวิต

อะไรไม่มีประโยชน์ อย่าทำอย่าคิดทำให้ทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์ ผลสุดท้ายสิ่ง ที่เราจะได้รับคือความสุข

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h