เกร็ดความรู้

ด้วยการคิดแบบคนจีน ทำไมคนจีนถึงรวยนาน ตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

หากกล่าวถึงคนจีนถือเป็นช าติที่มีชื่อเสียงมาอย่างช้านานเรื่องของวิธีคิด และมีความขยัน อดทน

ทำให้ชาวจีนมักประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจการค้า เราจะเห็นได้ชัดว่ามหาเศรษฐีในประเทศของเราส่วนใหญ่

จะเป็นลูกหลานชาวจีน ทำให้เกิ ดแร งบันด าลใจว่าหากเราอย ากจะประสบความสำเร็จเราควรเรียนรู้วิธีคิดแบบชาวจีน

ว่าแล้วเรามาเรียนรู้วิธีคิดแบบคนจีนกันดีกว่า

1. คนจีนรักษาสัจจะเยี่ ยงชีวิต

คนจีนเป็นชนช าติที่ยึดถือเรื่องของสัจจะอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำรงชีพ หรือการทำงาน

จะต้องมีสัจจะ รักษาคำพูด มีความจริงใจ ซื่อตรง ทำให้ใครๆ ก็อย ากคบค้าสมาคมทำธุรกิจด้วย

และแน่นอนว่าส่งผลให้พวกเขาประสบความสำเร็จในธุรกิจจนร่ำรวย

2. ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ

คนจีนมีคติที่ว่า “จะทำธุรกิจต้องทำเป็นคนแรก อย่าไปแข่งกับคนที่เขาทำอยู่แล้ว”

เราจึงเห็นอยู่เสมอว่าคนจีนจะเป็นผู้บุกเบิ กในหลายๆ ธุรกิจ ซึ่งแน่นอนว่าการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่โดยไม่มีคู่แข่งขันนั้น

ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าการต้องไปแข่งขันกับธุรกิจที่มีเจ้าตลาดอยู่แล้ว

และนั่นทำให้ชาวจีนกลายเป็นเจ้าตลาดในหลากหลายธุรกิจ

3. ขยัน ประหยัด อดทน เหมือนมดงาน

อีกข้อสำคัญที่สุดที่ทำให้ชาวจีนประสบความสำเร็จคือ ความมานะอดทน หนักเอาเบาสู้

ไม่เกี่ยงงาน ไม่เกี ยจ คร้ าน และพร้อมจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆ เพราะพวกเขาเชื่อว่าไม่มีใครให้เงินแ ก่คนขิ้เกี ยจ

นอกจากนั้นพวกเขามักจะสอนลูกหลานอยู่เสมอว่า ให้ใช้ชีวิตแบบสมถะ ประหยัด อดออม อย่าทำตัวฟุ้งเฟ้อไม่รู้จักคุณค่าของเงิน

คนที่จะเป็นเศรษฐีได้นั้น ย่อมทำตัวให้ต่ำกว่าฐานะที่เป็นอยู่ พึงระลึกไว้เสมอว่าเงินนั้นถ้าใช้โดยไม่รู้จักหาไม่รู้จักเก็บออม

ย่อมมีแต่จะหมดไป ความคิดแบบนี้จึงทำให้พวกเขามีเงินก้อนเร็วในการเริ่มทำธุรกิจ

และยังเป็นนิสั ยติดตัวไปตลอดถึงแม้จะร่ำรวย ม หาศ าลแล้วก็ตาม

4. ค้าขายเท่านั้นจึงจะร่ำรวย

คนจีนส่วนใหญ่มีรากฐานอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัว พวกเขาจะไม่ทำงานในบริษัทยั กษ์ใหญ่

เพื่อที่จะได้แต่งตัวภูมิฐานใส่สูทไปทำงาน แต่กลับต้องไปโดนหัวหน้าเรียกใช้งานเยี่ ยง ท าส พวกเขายอมที่จะแต่งตัวธรรมดาๆ

แต่ได้เป็นเจ้าของกิจการรถเข็ นเล็ กๆ ดีกว่าที่จะเป็นลูกจ้างในบริษัทใหญ่โต ซึ่งระยะเวลาที่สั่งสมประสบการณ์ทางการค้า

และธุรกิจมาช้านาน จึงทำให้พวกเขามักมีสายป่านทางการเงินที่มั่นคง ส่งผลให้ธุรกิจของพวกเขาร่ำรวยและเติบโต

5. มีคอนเน็ คชั่ นที่แข็งแ ก ร่ ง

คอนเน็ คชั่ น คำนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเชื่ อมต่อโยงใยคนทำธุรกิจ

เพื่อให้ความช่วยเหลือเกื้ อกูลกันจนกลายเป็นสายป่านที่แข็งแร งในธุรกิจ เราจะเห็นได้ว่าคนจีนนั้นจะมีความผูกพัน

และรักใคร่กลมเกลี ยวกันมาก ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือพวกเขารวมตัวกันจนเป็นปึกแผ่น

แต่สำหรับหลายๆ คนที่อย ากเริ่มธุรกิจแล้วรู้สึกว่าคำว่า คอนเน็ คชั่ นทางธุรกิจฟังดูเหมือนย ากและกังวลใจ

อย่างเพิ่งคิดแบบนั้นเพราะจริงๆ แล้วคอนเน็ คชั่ นเหล่านี้ อาจอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด

และนี่ก็คือวิธีคิดแบบชาวจีนที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิต หากใครกำลังมองหาแรงบันดาลใจ

และหนทางของความสำเร็จในชีวิตก็ลองนำไปปรับใช้ดู แต่สิ่งที่สำคัญคือถ้าเรานั่งคิดอย่างเดียวคงไม่มีทางสำเร็จ

เพราะความสำเร็จนั้นเกิดจากการลงมือทำ คุณควรเริ่มให้เร็วและเริ่มลงมือสร้างมันตั้งแต่วันนี้ ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น

 

ขอบคุณ : y e n g o b u z z