เมื่อเขาให้ยืมมาแล้ว รีบคืนเถอะ บางทีคนที่ให้ยืม เขาก็ลำบๅกเหมือนกัน ใจเขาใจเรายอมสุขใจเสมอ

ยืมเงินเขาแล้วคืนบ้างนะ เพราะว่าบางที คนที่ให้ยืมเขาก็ลำบ าก

หากคุณเคยให้เพื่อน หรือใครสักคนยืมเงิน เชื่อว่าคงจะเข้าใจลึกซึ้ง

ถึงความหมายของประโยคที่ว่า ถ้าไม่อย ากเสี ยเพื่อน อย่าให้เพื่อนยืมเงิน

ตอนมายืมเรานั้นสุดเศร้ า เล่าความลำบ ากของตัวเอง

เเต่เมื่อถึงกำหนดไม่ยอมคืน บางคนต้องไปทวงด้วยตัวเอง แต่ก็ยังไม่ได้คืน

ต้องเสี ยเพื่อน เพราะเงินไม่เท่าไหร่ มาหลายคนแล้ว แม้เราจะทำอะไรเขาไม่ได้

“คุณ ดังตฤณ หรือ ศรันย์ ไมตรีเวช”

นักคิดนักเขียน แนวธรรมะ ล่าสุดเขียนในหัวข้อ ยืมเงินแล้วไม่คืน จะได้รับผลอย่างไร โดยสรุปได้ว่า

ผล ก ร ร ม ของการยืมเงินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

เพราะจะแ ป รไป ตามเจตนาของผู้ยืม บางคนยืมแล้วเจตนาจะคืน

แต่มีเหตุให้ไม่สามารถคืนได้ ผล ก ร ร ม ย่อมแ ต ก ต่างจาก

ผู้ที่ยืมและมีเจตนาว่าจะไม่คืน หรือบอกผลัดไปเรื่อยๆ ทำให้ผู้ให้ยืมร้ อ นใจ เป็น ก ร ร ม ทางใจ

อยู่ที่จะเลือก ต่อเ ว รหรือหยุดเ ว ร แม้ในทางโลกจะเหมือนเราเสี ยเงินให้เขาฟรีๆ

แต่ทางธรรมคือ เรายกหนี้ ก ร ร มให้เขาไปแ บ กแทน

ให้ลองย้อนตั้งคำถามกับตนดูว่า สมควรจะโ ก ร ธ นี้อยู่หรือไม่?

บางคนยืมด้วยการตั้งใจคืน เสร็จแล้วคืนไม่ได้ ชนิดสุดวิสัย

อย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจโกง ไม่ได้ผิ ดศีลข้อ 2 แต่ผลที่เกิ ดขึ้นทันทีในช าติปัจจุบัน

คือ ความ ท ร ม านใจ การข าดความนับถือตัวเอง และการไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของคนอื่น

ส่วนผลในช าติถัดไปก็พอสมน้ำสมเนื้ อ เช่นที่ให้เงินใครยืมแล้วไม่ได้คืน

เพราะเหตุสุดวิสัยของลูกหนี้ เป็นต้น บางคนยืมด้วยความตั้งใจเรื่อยๆ มาเรียงๆ

ไม่ฟั น ธ ง ไม่แน่ใจว่าจะคืนเมื่อไร คิดเผื่อไว้แค่แผ่วๆ ว่า เดี๋ยวมีมากๆ ค่อยให้

แบบนี้เหมือนก้ำกึ่ง เพราะทำไปๆ มีสิทธิ์พลิ กจาก เดี๋ยวจะคืน

เป็น ไม่คืนดีกว่า เอาได้ง่ายๆ ถึงจุดหนึ่งคนพวกนี้

จะลืมความสัมพันธ์เก่าๆ หมด พอเห็นตัวเลขในบัญชีที่คืนได้

แต่เกิ ดความเสี ยดาย ความตระหนี่เข้าครอบงำจิตใจ

รู้สึกขึ้นมาว่าอยู่ในบัญชีเรา แปลว่าเงินเรา เรื่องอะไรจะให้มันหายไปอยู่ในมือคนอื่น

ความสำคัญมั่นหมายว่า ของกรู ทั้งๆ ที่ไม่ใช่นั่นแหละ

คือมุขเด็ ด ที่กิเ ล ส ส บ ง การ ให้ก่อบ าปกันดื้ อๆ ผลทันทีคือมีจิตอ่อนแอ คิดน้อยๆ

อยู่บนเส้นทางของคนเ ห ล วไ ห ล ข้างหน้าจึงสมควรกับชะต า

ที่ดูเ ห ล วไ ห ลไ ร้เหตุผล วันหนึ่งเหมือนมีทรัพย์ที่ยั่งยืน อีกวันกลับ ม ล าย หายไป ราวกับความฝัน เป็นต้น

 

ขอบคุณที่มา : t h o u s a n d r e a s o n