สุขภาพ

18 ข้อเรื่องจริง ของคนถนัดซ้าย ที่มีข้อดีมากกว่า คนที่ถนัดขวา อยู่ค่อนข้างมาก

คนเราเกิ ดมาถนัดไม่เหมือนกัน อย่างคนถนัดมือซ้าย ทั้งที่คนส่วนใหญ่ถนัดมือขวา แต่ไม่ใช่ความผิ ดปกติแต่อย่างใด

แต่เป็นความถนัดตามธรรมช าติ และว่ากันว่าคนที่ถนัดมือซ้ายนั้น

เขาก็มีความพิเศษที่น่าสนใจไม่แ พ้คนถนัดมือขวาเลยนะ จะมีข้อดีข้อเสี ยอย่างไร

และเหล่านี้ เป็นความจริง เกี่ยวกับคนถนัดซ้าย อีก 18 ข้อ

1. วันเฉลิมฉลอง สำหรับคนที่ถนัดซ้าย คือวันที่ 13 ส.ค.

2. คนถนัดซ้าย มีพรสวรรค์ในด้านภ าษา

3. ถนัดซ้าย มักจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีกว่าคนถนัดขวา

4. เพื่อนร่วมมหาลัย ที่ถนัดซ้าย ส่วนมากพวกเขาประสบความสำเร็จและรวยกว่า เมื่อพวกเขาจบการศึกษาไปแล้ว

5. ในหลายๆ ประเท ศ ผู้นำของเขา ถนัดซ้ายซะส่วนใหญ่

6. สิ่งที่หลายคนไม่รู้ สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ ไม่ถนัดซ้าย

7. มักมีอ ารมณ์ไม่คงที่ มีแนวโน้มที่จะเหวี่ ย งวีนบ่อย กว่าคนถนัดขวาเชียวนะ

8. ถนัดซ้าย จะแพ้แอ ล ก อ ฮ อ ล์ได้ง่ายกว่า ผู้ที่ถนัดขวา

9. เพราะคนถนัดซ้าย พวกเขาเก่ งวิชาคณิ ตศ าสตร์ สถาปัตยกร ร ม

รวมทั้งมีสัญชาตญาน ที่ดีในการรับรู้เชิ งพื้นที่ดีด้วย

10. ประชากร 10 % บนโลกถนัดซ้าย นั่นคือทุกๆ 10 คน จะได้เจอคนถนัดซ้าย 1 คน

11. เพราะคนที่ถนัดซ้าย ใช้ส ม อ งซีกขวาทำงาน ซึ่งเป็นส ม อ ง ที่ควบคุมความ

สามารถด้านความทรงจำ การคำนวน รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

12. คนถนัดซ้าย ส่วนมากแล้วพวกเขาจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่ นได้ช้า

13. คล่องแคล่วและเก่งในเรื่องกีฬา และที่จริงมีงานวิ จั ย ว่าคนที่ถนัดซ้าย จะใช้ร่ า งกา ยด้านขวาได้ดี

ฉะนั้นร่างกายทั้งสองซี กจึงสมดุลกันพวกเขาจึงมีพรสวรรค์ในการเล่นกีฬาไงล่ะ

14. หนึ่งในนักบินอวกาศ จะเป็นคนถนัดซ้ายซะส่วนใหญ่ เป็นนักดนตรี เป็นตัวของตัวเอง มีความน่าสนใจเสมอ

15. ผู้หญิงที่ให้กำเนิ ดบุตรหลัง อายุสี่สิบ ส่วนมากจะได้ลูกที่ถนัดซ้าย

16. คนถนัดซ้าย จะเป็นโ ร ค นอนไม่หลับกันซะส่วนใหญ่

17. คนถนัดซ้ายจะแตกต่างเสมอในปัจจุบัน พวกเขาถูกมองว่า เป็นพวกมีไอเดียที่ดี

18. ถ้าถนัดซ้ายจะมองเห็น ใต้น้ำได้ดีกว่า เหล่าคนที่ถนัดขวาเพราะปกติส ม อ งซี กซ้ายและซี กขวาจะแบ่ งแยกหน้าที่

การทำงาน ออกจากกันอยู่แล้ว ซึ่งหากคนที่ถนัดซ้าย มีแนวโน้ม

ที่จะใช้งานสม อ งได้ดีทั้ง 2 ซี ก นั่นแปลว่าเขาทำอะไรได้ดีกว่าคนถนัดขวา

 

ขอบคุณ : natural health care for you