ธรรมะ

ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นด้วย 3 ทาน ที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิต การเสียสละแก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

ทาน คืออะไร ? ให้ทานอย่างไรดี ทาน คือ การให้ การเสี ยสละของตนแก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

3 ทาน ที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตทันตาเห็น เรื่องดีๆ ซึ่งเกี่ยวกับวิชาศักดิ์สิทธิ์ ที่ชี้ทางคนที่กำลัง ทุ ก ข์ มาก ๆ

ขัดสน และมีปัญ หา เรื่องการเงิน การงาน และครอบครัว ถ้าอย ากให้ทุกอย่ างดีขึ้นลองทำดังนี้ หมั่นทำทาน 3 ทานนี้

ให้ครบทุกวัน คือ วัตถุทาน ธรรมทาน อภั ย ทาน

1. วัตถุทาน

นั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก เอาที่ไม่ เ ดื อ ด ร้ อ น จะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ จะให้อาหารสั ตว์ที่บ้าน

จะหยอดตู้บริจาคเพียงหนึ่งสลึง จะใส่บาตร จะทำสังฆทาน นั่นคือเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งนั้น

2. ธรรมทาน

นั้นหมาย ความถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆ การทำงานประจำวันที่เราทำแบบทำงานเหมือนทำบุญ ทำงานด้วยความเต็มใจและเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น

หรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ บทส ว ด ม น ต์ หนังสือที่มีความรู้ก็นับว่าเป็นธรรมทานทั้งสิ้นหรือ ส ว ด ม น ต์ ทุกวัน

เพราะการ ส ว ด ม น ต์ ทุกครั้งนั้น นอกจากสร้างกุศลให้ตนเองแล้ว ทุกครั้งที่ ส ว ด จะมีพรหม

เ ท พ เ ท ว า ด ว ง จิ ต วิ ญ ญ า ณ ที่อยู่ตรงนั้นมาร่วมฟังธรรม

ฟังคำสรรเสริญ ที่บูชา พ ร ะ พุ ท ธ เจ้า ด้วย

3. อภั ย ทาน

นั้นจะทำง่ายหรือจะว่าย ากที่สุดก็ได้เหมือนกันเพราะถ้าเราโ ก ร ธ ปั ก ใจหรือ อ า ฆ า ต แ ค้ น ใคร มักจะให้อภัยย าก

ครูบาอาจารย์ท่านสอนวิธีให้เราให้อภัยคนได้แบบง่ายต้องใช้พรหมวิหาร 4 เข้าช่วยคือ

เริ่มจากเมตตา มากรุณา มามุติทาและถ้าไม่ไหวก็อุเบกขา คือ ปล่อยวาง เ สี ย คิดว่าใครทำอะไรไว้คนนั้นต้องรับ ก ร ร ม นั้นเอง

ให้เริ่มจากคนที่ใกล้ตัวก่อน พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง เพื่อน และขย ายออกไปจะสำเร็จได้ง่ายซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น

ทั้ง วัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทาน สามารถทำได้ทุกวันทุกที่ได้ง่ายๆ และทุกท่านที่ทำสม่ำเสมอ มากพอ

นานพอ จะพบกับ “ปาฏิหาริย์” ที่ท่านจะรู้ด้วยตัวเองทันที ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตลอดทุกๆ วัน

จุดมุ่งหมายแห่งทาน

ส่วนตน ขจั ด ความตระหนี่อันเป็นมลทินในจิตใจ ที่คอยขั ด ขวางไม่ให้คุณธรรมอื่น ๆ เจริญ

ส่วนสังคม บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่สังคม ทำให้ผู้อื่นได้รับความสุข แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. ทานที่ให้เพื่อทำคุณแก่ผู้รับ เช่น การให้ทานเพื่อให้ตนเป็นที่รักที่ชอบใจของประชาชนเป็นต้น

2. ทานเพื่ออนุเ ค ร าะห์ ไม่ใส่ใจว่าจะเป็นบุญคุณหรือไม่ ทำไปเพื่ออนุเ ค ร าะห์ด้วยความเต็มใจ

3. ทานเพื่อบูชาคุณ การให้เพื่อบูชาคุณความดีของผู้อื่นให้ด้วยใจบริสุทธิ์

 

ขอขอบคุณ : s a n o o k, l c b p