ข้อคิด

ถังไม้ 3 ใบ ข้อคิดดีๆ ที่อยๅกให้ อ่ๅน เส้นทางชีวิตที่เราเลือกเอง

ช่างไม้คนนึง ตั ด ไม้มาทำถัง ก็เลยแบ่งไม้เป็น 3 ส่วนเพื่อทำ ถังไม้ 3 ใบ เพื่อเอาไปใช้

ใบที่ 1 เอาไว้บ่มไ ว น์ เรียกว่าถังไ ว น์นั่นเอง

ใครๆต่างนิยม ชมชอบ เพราะด้วยกลิ่นไ ว น์ ที่หอมหวล

ใบที่ 2เขาเอาไว้ใส่น้ำ ก็คือถังน้ำ

ใช้บรรจุน้ำ ทั้งไว้ดื่มและไว้อาบด้วยกัน

ใบที่ 3เขาเอาไว้ในส้ว ม เพื่อเก็บ อุ จ า ร ะ

เมื่อมีใครพบ ใครเห็น พวกเขาต่างก็พากันเมินหน้าหนี

ถังไม้ 3 ใบที่เหมือนกัน สำคัญอยู่ที่ว่าถังไม้นั้นบรรจุอะไร ในนั้น สิ่งที่บรรจุต่างกัน ชะต าชีวิตเราจึงต่างกัน

ชีวิตเหมือนถังไม้ทัศนะคติเป็นเช่นไร ชีวิตก็เป็นเช่นนั้น มุมมองเป็นเราเช่นไร การดำรงชีพก็เป็นอย่างนั้น ต้องเจอทุกชีวิต

ความเหนื่ อย คือการต้องทำงานการเปลี่ยนแปลง คือชะต าชีวิตอดทน จะได้ประสบการณ์

การอภั ยจึงเป็นปัญญาความสงบ ต้องบำเพ็ญถึงจะได้รับ ต้องทำจึงมีไว้ค ร อ บ ครอง ถ้าคุณรู้สึกว่ามันลำบ ากมาก ให้บอกกับตัวเองว่า

ทางที่เดินง่ายคือทางเดินลงเขา จงยืนหยัดมั่นไว้เพราะทางที่คุณกำลังเดินนั้น คือทางขึ้นสู่ที่สูง

นี่เป็นชีวิตแห่งความสำเร็จ ต้องมีผู้ อุปถั มภ์มีผู้รู้คอยชี้แนะนำทาง

มีมิตรสหายที่เข้าใจ มี ศั ต รู ที่คอย บั่ น ทอนเราเสมอ

มีคนที่บ้านคอยส่งเสริมให้กำลังใจ และการดำรงชีวิตไม่ง่ายเมื่อยังมีลมห ายใจ จงรู้ถนอมรักษาไว้

อย ากรู้ ออกไปเรียน

อย ากได้ ออกไปหา

อย ากดูดี ออกไปทำ

อย ากมีสุข ออกไปจากทุ กข์

อยู่กับที่ ไม่ได้อะไร

..หลายคนรู้อยู่นะ ว่าตัวเองต้องการอะไร แต่ไม่เริ่มทำ..

 

ขอบคุณ : นุสนธิ์บุคส์