เกร็ดความรู้

7 นิสัยความมีวินัยของคนรู้จักใช้เงินเป็น ที่มีอนาคตเป็น “คนรวย”

การที่คนหนึ่งคน จะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องย าก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทำกันได้ง่ายๆ เหมือนกัน ความมั่งคั่ง ความร่ำรวย

ในทรัพย์สิน เงินทอง เป็นสิ่งที่หลายๆ คนนั้นเฝ้าฝันหามันมาตลอด

แต่ทว่ากลับยังไม่เคยได้สัมผัสกับชีวิตแบบนั้นเลย เป็นเพราะเหตุใดกัน

เพราะยังขยันไม่มากพอ หรือเพราะข าดความตั้งใจวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องคนจะรวย

และคนจะจนกับ นิสัยการใช้เงิน กันบ้างดีกว่าครับ

1. คนจะรวยซื้ อ ความรู้ คนจะจนซื้ อ ความสบาย

ใช่แล้วครับ คนจะรวยมักแสวงหาความรู้ให้ตัวเองก่อนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการร่ำเรียน

หาวิชาความรู้ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น ไปจนถึงวัยทำงานแล้วก็ยังหาโอกาส

เข้า ค ร อ ส อบรมต่างๆ เช่น การลงทุ น, การเก็ ง กำไร, การฝึกภาษา,

การพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถ หรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

ซึ่งจะแตกต่างกับคนจะจน ที่มั่ วแต่ใช้เงินเพื่อหาความสุขความสะดวกสบายมาปนเปรอตัวเอง

ถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะมีเงินเยอะเท่าไหร่ก็ตาม แต่มันก็มีวันหมดได้ ถ้าคุณไม่รู้จัก

นำเงินเหล่านั้นไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์

2. คนจะรวยชอบแบ่ ง ปั น คนจะจนหวงแต่ผลประโยชน์และภาพลักษณ์ของตัวเอง

สำคัญมากๆ เลยครับข้อนี้ คนจะรวยนั้นจะคิดอยู่เสมอว่า การมีน้ำใจหยิบยื่น

ความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ ให้กับผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำ มันไม่ทำให้จนลงครับ

เพราะยิ่งให้ก็ยิ่ง จะมีแต่ได้น้ำใจนั้นกลับคืนมา ตรงข้ามกับคนจะจนที่มีแต่

ความอย ากได้อย ากมี อะไรที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองนั้นรีบคว้าไว้ เห็นแก่ตัว

ไม่ยอมช่วยเหลือ หรือมีน้ำใจกับผู้อื่นบ้าง จึงไม่แปลกที่ในย ามเดือดร้อน

มักจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวและล้ ม ละ ล าย

3. คนจะรวยเลือกกินแต่ของที่มีประโยชน์ คนจะจนกินไม่เลือกขอแค่อร่อย

คนจะรวยถึงแม้จะชอบทำงานหนักแต่ก็ไม่เคยละเลยที่จะดูแลสุขภ าพของตนเอง

โดยการเลือกกินแต่สิ่งที่มีประโยชน์ให้ ส าร อาห าร ที่จำเป็นต่อ ร่ างก าย

และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะได้ไม่ต้องเจ็ บ ป่ ว ย เพื่อที่จะได้มีกำลังกาย

สร้างสรรค์งานที่ดีต่อไป ส่วนคนจะจนนั้นกินไม่เลือกและชอบกินของแพง

โดยไม่สนใจว่าจะมีประโยชน์หรือเปล่า อีกทั้งยังขิ้เกี ยจออกกำลังกาย

ไม่ดูแล สุ ข ภ าพ ตนเองจึงทำให้เจ็ บ ป่ ว ยได้ง่าย

4. คนจะรวยใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวหาประสบการณ์

คนจะจนใช้เงินไปกับการเที่ยวเส พ อ บ า ย มุ ข คนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมักจะออกเดินทางแสวงหาสิ่งใหม่ๆ

เพลิดเพลินไปกับความงดงาม ของธรรมช าติ เพื่อสร้างแร งบันด าลใจใหม่ๆ ให้กับตนเองเสมอ แต่คนจะจนคิดได้แต่ว่าวันนี้

จะไปนั่งดื่มที่ไหน ปล่อยใจปล่อยกายหลงระเริงเพลินเพลินไปกับสิ่งมอมเม า ต่างๆ ทำให้เสี ยทรัพย์โดยไม่เกิดประโยชน์

5. คนจะรวยชอบเก็บออม คนจะจนมีแต่ใช้กับใช้แต่ไม่เก็บ

แค่วิธีคิดที่ต่างกันก็สามารถ ทำนายอนาคตของบุคคลเหล่านั้นได้แล้วครับ คนจะรวยถึงวันนี้จะยังไม่มีเงินและมีรายได้น้อยอยู่

แต่พวกเขาก็พย าย ามเก็บจากสิบเป็นร้อย จากร้อยเป็นพัน จากพันเป็นหมื่นไปเรื่อยๆ ด้วยนิสัยที่ชอบเก็บออมนี่แหละครับ

จะทำให้พวกเขาเป็นคนที่มีเหตุผลในการใช้เงินมากขึ้น คนจะจนมักไม่คิดถึงอนาคต

ไม่เตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ ยง ที่จะเกิดขึ้น ถึงแม้วันนี้จะมีเงินมาก แต่ถ้ามีแต่ใช้กับใช้

พอนานวันเข้านอกจากจะไม่มีเงินเก็บแล้วอาจจะลำบ ากไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยก็ได้ครับ

6. คนจะรวยชอบประหยัด คนจะจนชอบฟุ่ มเฟื อย

อีกหนึ่งความแตกต่างครับ คนจะจนซื้ อ เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ ใช้เงินอย่างไม่มีสติ

ทำให้บางครั้งนั้นเงินที่หามาได้ก็ชักหน้าไม่ถึงหลัง ส่วนคนจะรวยจะชอบประหยัดในที่นี้

ไม่ได้หมายความว่าให้งกหรือขี้เหนียวนะครับ แต่ก็ควรรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนไม่จำเป็น

มีเหตุผลในการใช้เงิน มีความมัธยัสถ์ อดออมนั่นเองครับ

7. คนจะรวยชอบใช้เงินซื้ อ ของสะสมที่เพิ่มมูลค่า คนจะจนชอบสะสมของที่เสื่ อ ม มูลค่า

ถึงแม้ว่าคนจะรวย จะยังไม่รวยในตอนนี้ แต่เขากลับมีพฤติกรร มที่ว่าชอบเก็บออมเงิน

ให้ได้สักก้อนแล้วนำเงินนั้นไปลงทุ น ต่อหรือไปหาซื้ อ อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ไว้

เพื่อเก็ ง กำไร หรือเพิ่มมูลค่าให้กับเงินที่มีมากขึ้น ต่างกับคนจะจนที่จะสะสม

ของใช้เห็นอะไร ล ด ราคาก็ซื้ อ มาไว้ โดยเฉพาะของใช้ฟุ่มเฟือยและใช้เงินไปกับ

อ บ า ย มุ ข และการ พ นั น ต่างๆ

 

ขอขอบคุณ : m o n e y h u b