บๅป 11 ประการ ที่นำพาให้ชีวิตของเราตпต่ำ ก้าวข้ามได้ ไม่ยๅกเกินตั้งใจ

บ าป เป็นกรร มที่ทำให้ชีวิตเราตกต่ำ คืออุปสรรคที่ขวางทุกความสำเร็จ หยุดทุกบ าปได้ ชีวิตดีขึ้น

บ าป นั้นประกอบด้วยเจตนา และไม่เจตนา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างไร แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ต้องไม่ ดี

การเกิดบ าปเป็นไปได้ 3 ทางด้วยกัน คือ ทางวาจา ทางกาย และทางใจ

ในทางธรรมมีการกล่าวถึง บ าป 11 อย่าง ที่เราอาจเผลอทำ นั้นมีอยู่ว่า..

บ าปที่ 1 การชอบ โ ก ห ก ไม่รักษาคำพูดของตน

บ าปที่ 2 การไม่คบบัณฑิต แต่คบคนพ าล

บ าปที่ 3 เป็นผู้ที่ ไม่กตัญญูรู้คุณต่อบุพการี

บ าปที่ 4ยกย่องให้เกียรติคนเล วให้มีอำ น าจ เหนือตน

บ าปที่ 5 การไม่รู้จักปล่อยวางใน ก า ม า ร ม ณ์ และไม่ยินดีใน พ ร ห ม จ รรย์

บ าปที่ 6 การไม่ยินดี ในคู่ครองของตน

บ าปที่ 7 การเป็นผู้เกียจคร้าน ไม่ขยันทำมาหากิน

บ าปที่ 8 ความแข็งกระด้าง ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน

บ าปที่ 9 การ มั ว เ ม า ใน อ บ า ย มุ ข

บ าปที่ 10 ความตระหนี่ถี่เหนียวและเห็น แ ก่ ตัว

บ าปที่ 11 การไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบัน ไม่รู้จักอยู่กับความเป็นจริงของชีวิต

หนทางแห่งความเสื่ อ ม 11 ประการนี้ พระพุทธองค์ท่านย้ำเสมอว่า เป็นทางเสื่ อ ม สุดที่มนุษย์ควรเลี่ ย ง ที่สุด

เพราะในบางครั้งเราอาจเผลอ กระทำไป แต่ก็จะปิดทางเจริญทั้งปวงนั้นอยู่ดีนั่นแหละ

มันดึงชีวิตต ก ต่ำอย่างที่สุด ปิดทุกทางบุญ

หากละทั้ง 11 ประการนี้ได้ จะเกิดบุญใหญ่ เปิดทางบุญขึ้น เปิดทางเจริญให้แ ก่ชีวิตของตน

คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่า

ต่อไปและเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของ ใดมา ก็จะต้องพย าย ามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพย าย ามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะ

และในช าติ ทำให้หมู่คณะและช าติประชาชน ทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้..

 

ขอขอบคุณ ธ.ธรรมรักษ์