สุขภาพ

10 ข้อคิด เปลี่ยนชีวิตใหม่ ก่อน 45 ปี ชีวิตจะสุดแสนแฮปปี้

แนวคิดจากประสบการณ์ตรง ผมได้วางเป้าหมายส่วนตัวเอาไว้ ว่าต้องการมีอิสรภาพทาง การเงินเมื่ออายุไม่เกิน 45 ปี

1. เก็บเงินล้ าน บาทแรกให้ได้ แล้วล้านต่อไปจะง่าย

คำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้วิธี การบริหารเงินที่ถูกต้องจน มีล้านบาทแรกได้แล้วล้านต่อไป ไม่ใช่เรื่องย าก

2. จงเก็บ เงินโบนั สไว้ให้ดี

มันเป็นเงินก้อนที่เอาไปลงทุ นได้ ผมให้ร างวั ลตัวเองในแต่ละปีไม่เกิน 30 % ของเงินโบนั ส

แล้วในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ น

3. จงเลือกทำงาน ที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสมกับตัวเอง มันช่วยทำให้เงินเดือนและตำแหน่ง เติบโตได้เร็ว

ที่สำคัญควรเลือกทำงาน กับเจ้านายฉล าดๆ จะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

4. ล ดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย และเห็นผ ลจริง

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว สิ่งแรกทำเรื่อง รี ไ ฟแน นซ์บ้าน เพื่อลด ด อ กเบี้ ย

มาตรการสองเปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเดือน มันช่วยประหยัดไปปี ละแสนบาทเลยล่ะ

5. ออมเงินแบบอื่น นอกจากฝาก เงินธน าค าร

การออมเงินทางเลือก ได้แ ก่ พันธบั ตรรั ฐบาล หุ้ นกู้ กองทุ นรวม และประกั นชีวิต เป็นต้น

อย ากแนะนำให้ลอง เพราะผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นจะทำใ ห้ถึงเป้าหมายได้ไว

6. ออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุม ความอย ากของตนเอง โดยทยอ ยซื้อของชิ้นใหญ่ อย่ าซื้อทีเดียวติดๆ

กั น เพราะความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุด

เราควรซื้อของที่มีโอกาสได้ใช้จริง ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่าไปซื้อมัน จำไว้!

7. ใช้บัตรเค รดิ ตเป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่าย ให้กับเรา

อย่ าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบัต รเค รดิ ต

เพราะได้ส่วนลด คะแน นสะสม ได้เงินคืนกลับมา

ดีกว่าการใช้เงินสด ผมใช้บั ตรเ ค รดิตหลายใบ

โดยชำ ร ะเต็มจำนวน และเลือกใ ช้บั ตรที่ให้ส่วนลด มากที่สุด

8. เริ่มบันทึกการเติบโต ของทรัพย์สิน และร ายได้ทุกๆ ปี

กำหนดแน วทางไปสู่เป้าหมาย ได้แก่ การเติบโตของร ายได้ การเติบโตของทรัพย์สิน

และผลตอบแทนจากการล งทุ น เพื่อให้บรรลุ อิสรภา พทางการเงิน

9. ศึกษาหาความรู้ การเงิน ให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนั งสือ หรือเข้าอบรม เว็ บ บ อร์ด

แฟน เ พ จ ยูทูบ และเพื่อนๆ ช่องทางเข้าถึง

ความรู้มีมากม าย ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

10. หัดลงทุ นเพื่อให้ มีร ายได้เสริมอยู่เสมอ

เช่น ลงทุ นในหุ้ น กองทุ นรวม ต ร าส าร ทุนทอ ง คอนโด

และขา ยของออ นไ ลน์ ก่อนลงทุ นต้องศึกษาให้รู้ก่อน

และจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหน ผมเคยลองมาหลายอย่างปัจจุบัน

เน้นลงทุ นกองทุ นรวม กับคอนโดเป็นหลัก

 

ขอบคุณ : t a m n a n n a