ข้อคิด

(เขียนไว้ดีมาก) คนที่กล้าให้คุณยืมเงิน ไม่ใช่ว่าเพราะ “เขาโ ง่” จงรู้จักคำว่า..ยืมได้ต้องคืนให้เป็น

“คนที่กล้า ให้คุณยืมเงิน” ไม่ใช่เพราะ “โ ง่” ลองอ่ าน แล้วจะรู้ถึงความจริง

ที่เขามีให้คุณ คนที่กล้าให้คุณยืมเงิน คือผู้อุปถั มภ์ ของคุณ

(คนประเภทนี้มีน้อยมากแล้ว) ในสังคมทุกวันนี้หากคุณมีวาสนา

ได้พบเจอ ต้องสำนึกคุณไปชั่ วชีวิต ตอนที่คุณลำบ ากเรื่องคนแล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยพ ยุ ง

คุณไว้ ไม่ใช่ว่าเพราะ “เขามีเงินมาก”

แต่เพราะน้ำใจของเขาที่อย ากฉุดคุณให้ขึ้นจาก หุ บ เ ห ว ของความลำบ าก

ที่ให้คุณยืมนั้นมันไม่ใช่เงินแต่มันคือความเชื่อใจ ความไว้ใจและกำลังใจ

เพราะเชื่อในศักยภาพของคุณเพื่อให้คุณพ้นจากความลำบ ากในตอนนั้น

หวังว่าคุณทั้งหลายที่เป็นคนยืมเงินอย่ าได้เหยี ย บ ย่ำ คำว่า “น้ำใจ”

ที่ใครเขาให้มา เพราะคำว่า เสี ย สั จ จ ะคือการล้ มละลาย ที่สาหัสที่สุด ในชีวิตคนเรา

ต้องระวังไว้ให้ดี มิตรสหายที่จริงใจคือทรัพย์สมบัติที่ประเสริฐที่สุด

ในชีวิตในขณะเดียวกัน ขอให้คุณพึงระลึกไว้เสมอว่า..

คนที่ชอบจ่ายเงินก่อนไม่ใช่เพราะ เขาอวดว่ามีเงินมาก

แต่เป็นเพราะเขาเห็นว่ามิตรภาพสำคัญกว่าราคาอาห าร ในมื้อนั้น

คนที่ยอมยกผลประโยชน์ให้คุณมากหน่อยตอนร่วมหุ้ นไม่ใช่ เพราะ “เขาโ ง่”

แต่..เป็นเพราะเขารู้จักแบ่งปั น คนที่ยอมทำงานมากกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะ “เขาโ ง่”

แต่..เป็นเพราะเขาอย ากรับผิดชอบในหน้าที่

และ เขารักองค์กร คนที่ยอมขอโทษ ก่อนเวลาทะเลาะกัน ไม่ใช่เพราะเขาผิด

แต่..เป็นเพราะเขายังแคร์ความรู้สึกของคุณอยู่

คนที่ยอมช่วยเหลือคุณไม่ว่าเรื่องใด ไม่ใช่เพราะเขาเป็นหนี้คุณ

แต่..เป็นเพราะเขาเห็นคุณเป็น “เพื่อนแท้”

คนอื่นช่วยเหลือคุณนั่นเป็นเรื่องของน้ำใจ

ที่ไม่ช่วยเหลือคุณ นั่นก็เป็นเรื่องของเขา

คนเป็นจำนวนมากแสดงท่าทางโ ก ร ธแค้ นที่คนอื่นไม่ยอมให้ยืมเงิน

ทั้งที่คุณไม่มีสิ ท ธิ์ที่จะโ ก ร ธแค้ น เขาเลยคนบางคนกลับทำตัวฉลาดยืมแล้วไม่ยอมคืน

คนประเภทนี้ สักวันหนึ่งจะหมดค่า ในสายตาของผู้คนหากการได้พบการได้รู้จักกันคือวาสนา

การจะคบหากันให้ย าวนานต้องอาศัยสัจจะและความจริงใจ

“ยืมได้ต้องคืนให้เป็น เพราะทุกคนก็มีความจำเป็นไม่วันใดก็วันหนึ่ง ใจเขาใจเรา ย่อมอยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตร และความสุข”

 

ขอบคุณ : k u m k o o m