5 สิ่งที่ควรคิดให้ดีก่อนที่จะทำอะไร ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ เรื่องการปรับตัวสำคัญมากๆ

เรื่องราวมากมายในโลกยุคปัจจุบัน ที่ไม่เคยคิดเคยคาดฝันมาก่อน ไม่ทันได้ตั้งตัวเตรียมรับมือ อย่ างโ ร คที่กำลังเจอนี้ ส่งผลกระทบมากมาย และถ้าใครที่วางแผนชีวิตไม่ดีนั้น

ลำบ ากไปกว่าเดิมเป็นแน่ และเราไม่ควรทำอะไรบ้างเกี่ยวกับด้านการเงินของเรา ณ ตอนนี้ เพื่อไม่ให้เรานั้นลำบ ากไปมากกว่าที่กำลังเป็นอยู่

ไม่ขย าย ธุรกิจเพิ่มหากไม่จำเป็น

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ เชื่อว่าคงรู้สถานการณ์ตอนนี้ดี บางคนซบเซา บางรายไปได้ดี เจ้าไหนที่คิดว่าอย ากขย ายสาข าเพิ่ม

เราอย ากให้คุณดูตลาดดีๆ ศึกษาความเสี่ ยง เตรียมแผนสำรอง รับมือสิ่งต่างๆให้ดี หากตั้งใจจะขย าย

เพิ่มจริงๆ เทีย บต้นทุ นระหว่างการเปิดสาข าเพิ่ม กับนำเงินไปพัฒนาปรับปรุง บริการที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ขึ้นมาอันไหนเหมาะ หรือคุ้มกับช่วงนี้มากกว่า

อย่าคิดไปค้ำประกั น ให้ใคร

ถ้าเขาไม่ทำตามสัญญา เรานี่แหละจะต้องชดใช้แทนเขา ไม่ว่าจะชดใช้ เต็มจำนวนหรือบางส่วน ที่อ้างในสัญญา ทางที่ดีเลยนะ

ควรปฏิเสธตั้งแต่เริ่มต้นจะดีกว่า จะได้ไม่ต้องมารับผิ ดชอบชีวิตเขา เราจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัว

เพื่อรับมือกับเศรษฐกิจที่กำลังเกิ ดขึ้นตอนนี้ เพื่อช่วยไม่ไห้ เกิดผลกระท บ ต่อการดำรงชีวิต

ด้วยแนวทางการปรับการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วอนาคตจะไม่ยุ่งย าก

ไม่นำเงินเก็บ มาใช้

และใครที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตไม่ควรเอาออ กมาใช้ทั้งนั้น เก็บไว้ก่อนนะ จำเป็นจริงๆ ก็อาจจะดึงมาเพียงเล็กน้อย จากนั้นก็คืนให้ได้ไวที่สุด

พอถึงวันที่เราจำเป็นต้องใช้มัน จะได้ไม่เดือ ดร้ อ น มากเกินไป เพราะตอนนี้อะไร

ก็เกิดขึ้นได้ ส่วนใครที่ยังไม่มีเงินส่วนนี้ เก็บตอนนี้เลยนะ

ไม่ลงทุ นอะไรที่มัน ทำกำไ รสูง

ที่ยังมีความรู้ไม่มาก เช่น จากข่าวที่ถูกพูดถึงช่วงที่ผ่านมานั่นคือ เเ ชร์แม่มณี เพราะทุกคนต่างหวังร ว ยได้ดอกเบี้ยมากมาย ซึ่งมากกว่า

ฝากกับธนาคาร หากมีความรู้ไม่มาก และข าดการวิเคราะห์เหตุและผลด้วย นี่แหละมันคือความเสี่ ยง

ที่มากกว่าเรื่องเงิน คือเสี ยรู้ในทำนองเดียวกัน หากเป็นการลงทุ นที่เชื่ อถือได้ ว่าปลอ ดภั ยอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาให้ถ่องแท้

อย่าเพิ่งวางเงินกับการลงทุ นแบบเทหมด หน้าตัก จนกว่าจะศึกษาจนเข้าใจจริงๆ แล้วเท่านั้น

ไม่สร้างหนี้ ไม่เพิ่มภาระตัวเอง

พย าย ามลดหนี้ที่มีอยู่ และอย่าสร้างเพิ่มด้วย การหลีกเลี่ ยง การผ่อนชำระ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บัตรเ ค รดิ ตโดยไม่จำเป็น

หรือจากการกู้ ธนาคาร เพื่อมาลงทุ นทำอะไรก็แล้ว

เพราะจะทำให้คุณ เป็นหนี้และยังต้องเสี ย ด อ กเบี้ ยเพิ่มขึ้นอีกต่างหาก

และที่สำคัญไม่แ พ้เรื่องการเงิน ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแร ง ออกกำลังกาย ทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ใส่ใจเรื่องสุขอนามัย มีวินัยในการล้ างมือ สวมหน้าก ากอนามัยเวลาออกจากบ้าน

 

ขอบคุณ : e – y h a n g w a