ยามเช้าฝึก 9 อย่างนี้ แล้วคุณจะรู้สึกดีไปทั้งวันและเข้าใจตัวเองมากขึ้นเยอะ

เมื่อเราตื่นเช้ามากๆ และทำสิ่งที่เรารักมันเป็นความสุขที่สุดของชีวิตแล้ว

ยิ่งไปกว่านั้นถ้าได้ลองฝึกทำ 9 ข้อนี้ตอนเช้าๆ คุณจะมีความสุขมากขึ้นจริงๆ

1. ฝึกการเสี ยสละ

ฝึกยอมเสี ยเปรียบบ้าง เพราะการที่คนๆ หนึ่งยอมเสี ยเปรียบมันเป็นเรื่องจำเป็นใครที่บ้ าความถูกต้อง

บ้ าเหตุผล ไม่ยอมอะไรเลย คนๆ นั้นไม่ช้าหรอก ก็จะเป็นบ้ าส ติแต ก กลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่ าง แต่กลับหาความสุขไม่ได้

2. ฝึกให้ตัวเอง พ้ นจากการเป็นท าสเงิน

อย่าเป็นท าสของเงิน เราควรหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมี รถยนต์ใช้อะไร อยู่ก็หัดพอใจกับมัน นาฬิกาใช้อะไร ก็หัดพอใจ

เสื้อผ้าใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจ คนเราจะเลิ กเป็นท าสของเงินได้ ควรเริ่มจากการรู้จักพอใจก่อน

ต่อไปถ้าเรารู้จักพอแล้ว ก็ไม่ต้องหาเงินมาก ชีวิตก็ไม่เหนื่อยมาก

3. ฝึกเป็นคนสบายๆ ไม่ยึดติด

เราก็อย่ าไปบ้ ากับความสมบูรณ์แบบอะไรมากมาย ไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกอย่างหรอก

ความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงมีแต่คนโ ง่ ที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีจริงเท่านั้น

4. ฝึกเป็นคนไม่สะสม

เพราะการสะส มมันคือภาระ มันไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้ว ไม่เป็นภาระ

ยกเว้นความดีนอกนั้น คือภาระทั้งหมด ไม่มากก็น้อยนั่นแหละ

5. ฝึกเข้าใจในการนิ น ท า

คนเราทุกคนเกิดมา ต้องถูกนินทาแน่นอน ฉะนั้นเมื่อถูกนินทา จงจำไว้ว่าเรามาถูกทางแล้ว นั่นคือเรายังมีตัวตนอยู่

ส่วนคนที่ชอบเต้นแร้ งเต้นกากับคำนินทา พวกเขาเหล่านั้นคือคนไม่รู้เท่าทันโลก

6. ฝึกตนให้เป็นคนนิ่งๆ เอาไว้

พูดแต่สิ่งที่ดีๆ ถ้าอะไรที่มันไม่ดีเป็นไปได้ก็อย่าพูด เพราะการพูด วิจารณ์คนอื่นในทางเสี ย ห าย

มันมีแต่ทำให้จิตใจ ของเราเองต่ำลง และขุ่ นมั วไปเรื่อยๆ

7. ฝึกเข้าใจธรรมช าติที่เป็นอยู่

เพราะว่าอะไรๆ มันก็ผ่ านไปเสมอ มีความสุข ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขก็ผ่านไป มีความทุ กข์ ก็ให้รู้ว่าสักพักความทุกข์ก็ผ่านไป

เวลามีสถานการณ์แ ย่ๆ ก็ให้รู้ทันว่า เรื่องราวพวกนี้ มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปอยู่แล้ว สักวันมันก็ต้องดีขึ้น

8. ฝึกมองตัวเอง ให้เล็ก

เราควรเป็นคนธรรมดา อย่ าเป็นคนสำคัญ ไม่ต้องอย ากเด่น และเวลามีอะไรเกิดขึ้น อย่าไปให้ความสำคัญ กับตัวเองเกินไป

9. ฝึกอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุข

ถ้าเรากำลังรู้สึกหมดหวัง แปลว่าเรากำลังอยู่กับอดีตที่มันไม่น่าจำ ถ้าเรากำลังรู้สึกกังวลใจ แปลว่า เรากำลังอยู่กับอนาคต

ถ้าเรากำลังรู้สึกดีมีความสุขดี แปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบัน

จงทำทีละอย่างโฟกัสทีละงาน ต่อแต่นี้ไปความทุ ก ข์จะเข้าไม่ถึงใจเรา

 

ขอบคุณ : s a n – s a b a i