20 สิ่งที่อยากให้เตือนสติตนเองเอาไว้ ฝากไปถึงลูกชายลูกสาวทุกคน..

ในชีวิตคนเราต้องผ่านความย ากลำบ ากเป็นเรื่องธรรมดา ความเข้มแข็งในจิตใจของแต่ละคนจะทำให้เราผ่านเรื่องเหล่านั้นไปได้ การรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคน

1. เมื่อไหร่ที่ เจอปัญหาซับซ้อน

จงให้บอกตัวเองว่านี่คือบทเรียน ที่จะสร้างปัญญาได้ดี

2. เมื่อไหร่ที่ เจอคำตำหนิ

จงบอกตัวเองว่านี่คือการชี้ ขุมทรั พย์มห าสมบัติ ที่เราจะได้พบ

3. เมื่อไหร่ที่ เจอคนเ ล ว

จงบอกตัวเองว่านี่คือตัวอย่างชีวิต ที่ไม่พึงประส งค์

4. เมื่อไหร่ ที่เจอคนที่ใช่แต่ เขามีคู่แล้ว

จงบอกตัวเองว่านี่คือ ประจักษ์พย านว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจเสมอไป

5. เมื่อไหร่ที่ เจอคำนินทา

จงบอกตัวเองว่านี่คือการสะท้อนว่า เราเป็นคนที่มีความหมายอยู่นะ

6. เมื่อไหร่ที่ เจอความผิดหวังซ้ำ

จงบอกกับตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้ มกันให้เราอยู่

7. เมื่อไหร่ที่ เจอความป่ ว ยไ ข้

จงบอกตัวเองว่านี่คือ การเตื อนให้เห็นคุณค่าของสุ ข ภ า พที่ดี

8. เมื่อไหร่ที่ เจออุ บั ติ เ ห ตุ

จงบอกตัวเองนี่คือ คำเตือ นว่าจงอย่าประม าทซ้ำ

9. เมื่อไหร่ที่ เจอศั ต รูกลั่นแกล้ง

จงบอกตัวเองว่านี่คือบททดสอบ ที่ว่า ม ารไม่มี บารมีไม่เกิด

10. เมื่อไหร่ที่ เจอความพลัดพร าก

จงบอกตัวเองว่านี่คือ บทเรียน ของการรู้จักยืนหยัดด้วยตนเอง

11. เมื่อไหร่ที่เจอแฟนทิ้ง

จงบอกตัวเองว่านี่คือ ความเป็นอนิจจัง ที่ทุกๆ ชีวิต นั้นมีโอกาสพานเสมอ

12. เมื่อไหร่ที่ เจอภาวะหลุ ดจากอำน าจ

จงบอกตัวเองว่านี่คือความอนัตตาของชีวิต และสรรพสิ่งทุกอย่าง

13. เมื่อไหร่ที่ เจอความทุ กข์หนัก

จงบอกตัวเองว่านี่คือ แบบฝึกหั ดที่จะช่วยให้ เกิดทักษะในการใช้ชีวิต

14. เมื่อไหร่ที่ เจอนายจอมละเมียด

บอกตัวเองว่านี่คือการฝึกตัวเอง ให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ

15. เมื่อไหร่ที่ เจอคนกลิ้งกะล่อน

จงบอกตัวเองว่านี่คืออุทาห รณ์ของชีวิต ที่ไม่ควรทำตาม

16. เมื่อไหร่ที่ เจองานหนัก

จงบอกตัวเองว่านี่คือโอกาส ในการเตรียมพร้อม สู่ความเป็น มืออาชีพในอนาคตของลูก

17. เมื่อไหร่ที่ เจอวิ ก ฤ ต

จงบอกตัวเองว่านี่คือบทพิสูจน์สัจธรรม เพราะในวิ ก ฤ ต ย่อมมีโอกาสเสมอ

18. เมื่อไหร่ที่ เจอความจน

จงบอกตัวเองว่านี่คือ วิธีที่ธรรมชาติที่ เปิดโอกาสให้เราได้สู้ชีวิตต่อไป

19. เมื่อไหร่ที่ เจอลูกหัวดื้ อ

จงบอกกับตัวเองว่านี่คือโอกาสทอง ในการพิสูจน์ ความเป็นพ่อแม่อย่างแท้จริง

20. เมื่อไหร่ที่ เจอความต ๅ ย

จงบอกตัวเองว่า นี่แหละคือ ฉากสุดท้าย ที่ชีวิตมีความสมบูรณ์มากขึ้น

 

ขอบคุณ : b i t c o r e t e c h