ข้อคิด

ทุกคนมีช่วงเวลาของตัวเอง มันจะมาในช่วงที่เหมาะสมเสมอ อย่าเปรียบเทียบความสำเร็จของใคร

เราทุกคนต่างเกิ ดมาบนเส้นทางชีวิตของ “ตัวเอง” เวลาของแต่ละคนไม่ได้มาพร้อมกัน

ดังนั้น อ ย่ าเอาตัวเองไปเปรี ย บเทียบกับใคร

บางคนประสบความสำเร็จ มีธุร กิ จเป็น

ของตัวเองตั้งแต่อายุ 20 แต่บางคนเพิ่งเรียนจบตอนอายุ 22

บางคนเรียนจบก่อนเพื่อน แต่ต้องรออีก 3 ปี ถึงมีงานทำ

บางคนมีครบทุกอย่ า ง บ้าน ร ถ ที่ดิน แต่กลับประส บ

อุ บั ติเ ห ตุ จบชีวิตตั้งแต่อายุ 29 ปี แม้แต่คนดังๆ ระดับโลก

ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จ ช่วงวัยเดียวกัน!!

“ประธานาธิบดีโอ บ าม่า” วางมือจากการเมืองในอายุ 55 ปี

ขณะที่ “โ ดนั ลด์ ท รั มป์” เป็นประธ า น าธิบดีในวัย 70 ปี

หรือแม้แต่ “แจ็ คหม่ า” ที่เคยถูกปฏิเ ส ธเข้าทำงานใน

เ คเอ ฟ ซี แต่ไม่กี่สิบปีต่อมา เขาก็ซื้อเ คเ อ ฟซีทั้งหมดในจี นเป็นของตัวเอง..

ลองสังเกตดูสิ..!! คนรอบตัวเรา หลายคนก็ประสบความสำเ ร็ จก่อนเรา

บางคนยังไม่มี อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน หรือบางคนก็ประสบความ สำเ ร็ จหลังเราเ สี ยอีก

“เพราะทุกคนกำลังวิ่ งอยู่ในลู่วิ่ งของตัวเอง”

ไม่ได้แข่ งในลู่วิ่งเดียวกัน เส้ ย ชัยก็คนละที่กัน

ดังนั้น..เราไม่ควรที่จะไปตั ดสิ น หรือดู ถู กใคร และก็ไม่ควรเอาตัวเองไปเทีย บกับใครด้วย

แค่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังวิ่งอยู่ในเส้นทางของเรา

และทำมันให้ดีที่สุดก็พอแล้ว ถอยห่างจาก

คนที่ดู ถู กเรา เพราะคนเหล่านั้นไม่เข้าใจคุณ ค่ า ของคุณ

อ ย่ า ยึดเอาความคิดตัวเองเป็น หลัก เพราะจะเป็นการทำล า ยมิ ต ร ภ าพดีๆ

อ ย่ าไปกัง ว ลกับความผิ ด พ ล าดเล็กๆ น้อยๆ

ของคนอื่น เพราะเราก็มีเหมือนกัน!!

จงคิดเสมอว่า.. ทุกวันเป็นวันสุดท้ า ย แล้วเราจะทำทุกอย่ า งในชีวิตอย่างเต็มที่

ทุกคนมีช่วงเวลาที่ประสบความสำ เ ร็ จแตกต่างกัน และ จุดหมายของความสำเร็จก็ต่างกัน

จงอ ย่ าเปรียบเทียบ “ความล้ มเ ห ล วของเรา” กับ “ความสำ เร็ จของใคร” ความสำเร็จ

ของทุกคน จะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมเสมอ..

ไม่มีคนที่ประสบความสำเร็จคนไหน ที่ไม่เคยล้ มเ ห ล วมาก่อน

วันนี้คุณอาจจะล้ มเ ห ล วเป็นสิบครั้ง ร้อยครั้ง แต่ถ้ายังไม่ยอมแ พ้ เชื่อมั่น

และพย าย ามให้มากกว่าเดิม สักวันนึงความสำเร็จก็จะเป็นของคุณแน่นอน

ขอบคุณที่มา : B i t c o r e t e c h