เกร็ดความรู้

7 ลักษณะคนเก่ง (จริง) ในที่ทำงาน สมัครงานที่ไหนก็ได้ไปต่อ..หลายคนอาจไม่รู้

1. มีทัศนคติในเชิงบวก

คนที่มองโลกในแง่ดีจะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่ างดี ส่วนใหญ่เวลาทำงานคนกลุ่มนี้จะทำได้ดีกว่าคนที่มีทัศน

คติในเชิ งลบเพราะเนื่องจากมีใจเปิดกว้าง ไม่ค่อยมีปัญหากับใคร และยินดีช่วยเหลือ

เพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เปิดใจยอมรับในสิ่ง ที่ไม่ถูกต้องและยินดี แก้ไขให้ถูก

2. มีความมุ่งมั่น มานะ อดทน

เพราะคนที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน แล้วแสดงออกให้เห็นถึงความพย าย าม

ที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จคนประเภทนี้

เมื่อได้รับมอบหมายงานแล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้าน ายผิ ดหวังเลย

3. ปรับตัวได้ดี เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้

คนที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้ รู้วิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

โดยไม่กังวัลต่อหน้า ที่ที่อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่า ผู้ที่อยู่แต่แวดล้อมเดิมๆ

4. การที่มีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบคือเรื่องที่สำคัญมากแก่องค์กร เพราะถ้าได้รับมอบหมายงาน มาแล้วก็ทำให้สำเร็จ ดังนั้นถ้าได้รับมอบหมาย

คุณควรรับผิดชอบตัวเองโดยทำงานได้แบบไม่ต้องให้หัวหน้ามาดูแล หรือคอยตามทวงงาน

5. ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึงคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา ที่สามารถนำพา องค์กรให้เติบโต ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้ไม่ย าก

แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษ ที่องค์ก รเขาต้องการหรอก

6. ต้องทำ มากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้ จะมีความรอบคอบ ทำงานหรือนำเสนอผลงานได้ มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย ไม่จำเป็นต้องให้สั่งหลายรอบ

เช่น หัวหน้าให้ไปดูว่า มีลู กแมวที่เพิ่งคล อ ดมากี่ตัว ถ้าไม่มีคุณสมบัตินี้ ก็จะนับแค่จำนวนแล้วมา แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้

จะนับจำนวน แล้วบอกลักษณะของลู กแมวแต่ละตัวได้ด้วยนะ

7. การทำงานเป็นทีม สำคัญมาก

แม้คนที่เรียนเก่งมีความสามารถ แต่ถ้าไม่มีทักษะในการทำงานเป็นทีมนั้น ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ คนแบบนี้อาจสร้างความ

ถดถ อ ยให้แก่องค์กรได้ฉะนั้น การที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างที่คิดนั้น บางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดี

เพื่อผลงานที่ดี แม้ในบางครั้ง การทำงานคนเดียว จะทำให้เกิดผลงานออกมาในรูปแบบที่คิดไว้

แต่ว่า การทำงานเป็นทีมก็ยังมีความสำคัญเสมอ เพราะความสำเร็จขององค์กร มันอยู่กับทุกคนในองค์กรเสมอ

สำคัญเลย ไม่ว่าคุณจะไปสมั ครงานที่ไหน เมื่อคุณมีคุณสมบัติมากพอ คุณจะเป็นฝ่ายเลือกองค์กรเองได้

หากคุณมีคุณสมบัติครบทั้ง 7 ข้อนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหน จากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ คุณจะกลายเป็นฝ่ายที่สามารถเลือกองค์กรได้อย่างแน่นอนครับ

ขอบคุณ : job b kk