ข้อคิด

(ข้อคิดสอนใจ) เทียน 4 เล่ม ที่กำลังจะดับลง “จงมีศรัทธาในความหวังและเชื่อมั่นในทางบวก”

มีเทียนอยู่ 4 เล่ม และกำลังจะดับลง

บรรย ากาศในห้องนั้น เงียบจนได้ยินเสี ยงเทียนทั้ง 4 คุยกัน

เทียนเล่มที่ 1 ได้เอ่ยว่า

โลกเราเอาแต่แก่งแ ย่ ง ชิงดี ชิงเด่น กันไปมาผู้คนคิดแต่จะเบี ยดเบียนกัน

ไม่มีใครคิดจะปกป้องฉันเลย

ในฐานะที่ฉันเป็นเทียนแห่งสันติภาพ ก็คงต้องจากไปแล้ว

และแล้วเทียนเล่มที่ 1 ได้ ดับลง

เทียนเล่มที่ 2 ก็ได้เอ่ยว่า

ฉันคือเทียนแห่งความเชื่ อ คงหมดประโยชน์ที่จะส่องสว่างต่อไปแล้วสินะ

คนไม่มีความเชื่ อใจกันแม้แต่น้อย จากนั้นสายลมได้พัดเทียน เล่มที่ 2 ดับลงไป

เทียนเล่มที่ 3 ได้เอ่ยว่า

และฉันคือเทียนแห่งความรัก ในทุกๆ วันนี้ ผู้คนกลับเอารักออกไป

จากใจไม่มีความรักอันบริสุทธิ์ให้แก่กัน มีเพียงความเห็นแ ก่ตัว

ไม่มีใครเข้าใจความสำคัญของฉัน ฉันก็คงไม่มีกำลังพอที่จะส่องสว่างต่อไป และแล้วเทียนเล่มที่ 3 ก็ดับลง

แต่ยังไม่ทันที่เทียนเล่มที่ 4 จะได้เอ่ยเลย ก็มีเด็ กน้อยเปิดประตูเข้ามาในห้อง

ได้เห็นเทียนทั้ง 3 เล่มดับลง เด็ กน้อยก็ร้องให้

เทียนเล่มที่ 4 ก็ได้เอ่ยขึ้นว่า

“อย่าได้เสี ยใจไปเลย เพราะฉันเป็นเทียนแห่งความหวังและฉันยังส่องสว่างอยู่

หยิบฉันขึ้นมา แล้วจุดที่เทียนทั้ง 3 เล่มสิ”

เมื่อเด็ กน้อยนำเทียนแห่งความหวัง จุดไปที่เทียนทั้ง 3 เล่มนั้น

เทียนแห่งสันติภาพ เทียนแห่งความเชื่ อ และเทียนแห่งความรัก ก็ได้สว่างขึ้นอีกครั้ง

นั่นเป็นเพราะความหวัง ที่ทำให้ชีวิตยังมีความหมาย

เพราะความหวังทำให้คนที่ป่ ว ยไม่สบาย ยังสู้เพื่อมีชีวิตต่อไปได้

เพราะความหวัง ทำให้คนที่กำลังเผชิญกับปัญหา มีกำลังใจยืนหยัด มั่นคงอยู่ได้

ฉะนั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครสักคนเล่าความหวังให้ฟังขอให้รู้ว่านั่น

อาจจะเป็นเสมือนเทียนเล่มสุดท้าย

และมันอาจเป็นความหวังที่มากไป กว่าเพื่อตัวของเค้าเองหน้าที่เรา

ไม่ว่าเราจะช่วยได้หรือไม่นั้น อย่าไปดับความหวัง

หรือความฝันคนอื่นเขา จงช่วยกันรักษาความหวังของทุกๆ ไว้

เพราะนั่น มันอาจเป็นความหวังสุดท้ายของเขาก็เป็นได้จงเป็นความหวัง

และกำลังใจให้แ ก่คนที่เรารักและบุคคลรอบข้าง

จงอย่าได้ทำล ายความหวังของใครต่อใคร เพราะมันอาจเป็นสิ่งเดียวที่เขามีอยู่

ชีวิตของคนเราก็ไม่ต่างจากแสงเทียน ย่อมมีช่วงที่รุ่งโรจน์เหมือนกับแสงเทียนที่ส่องประกายสว่างจ้า

แต่เมื่อใดที่ชีวิตต้องตกอั บก็เหมือนกับแสงเทียนที่เริ่มหมดแร ง

พร้อมกับน้ำตาเทียนที่เริ่มพรั่งพรู สังข ารเปรียบเหมือนกับก้านเทียนที่

ย่อมมีวันหลอมละลายไปตามแสงเทียนที่ส่องนำทาง

ย ามใดที่แสงเทียนยังมีแร งก็ส่งผลให้การกระทำที่เกิ ดขึ้น

มีผลลัพธ์ตามมา ไม่ว่าจะเป็น ก ร ร มดี ก ร ร มชั่ ว

ย่อมจะติดตัวตนจนกระทั่งกลายเป็นควันจางๆ ที่กลืนหายไปกับหม อก ควั นตาม

ธรรมช าติ ไ ร้ซึ่งตัวตนที่แท้จริง ไ ร้ซึ่งอั ต ต า

ไ ร้ซึ่งสังข ารวิ ญ ญ า ณ และไ ร้ซึ่งอารมณ์ห่วงหาอาวรณ์

สิ่งที่ยังคงเหลือไว้ คือ สิ่งที่เคยทำ และยังมีใครบางคนที่ยังจดจำมัน..

อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไป จงท้าทายตัวเอง จงทำในสิ่งที่อย ากทำ ทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์

ทำแล้วสังคมไม่เดื อ ด ร้ อ น “จงมีศรั ท ธ าในความหวังและเชื่ อมั่นในทางบวก”

ขอบคุณ : k h a o n a r o o