สุขภาพ

10 มารยาทอันที่ ที่เราควรมี มันคือวิถีของคนอยู่เป็น คนรอบข้างรักและให้เกียรติเช่นกัน

มารย าททางสังคม ในยุคนี้มันคือสิ่งที่เราทุกคนควรมี คนอยู่เป็นเขาชอบใช้

1. สิ่งที่ไม่ควรพูดต่อหน้าคนอื่นนั้น ก็ไม่ควรพูดลั บหลั งคนอื่นเขาเหมือนกันและสิ่งไหนที่เร า

ไม่ชอบให้คนอื่นทำ เราเองก็อย่ าทำ แบบนั้นกับคนอื่นด้วย

2. ใช้คำว่า ขอบคุณนะ แทนคำว่า ขอบคุณ ฟังดูมันอาจจะต่างกันแค่นิดหน่อย แต่คนฟังเขารู้สึกดี

3. เมื่อทำผิ ดก็อย่ าพ ย าย ามแก้ตัว ผิ ดก็คือผิ ดยอมรับไป คนอื่นเขาก็ให้อภั ยได้ง่าย ถ้าไม่รับผิ ดแถมม าพ าลใส่ แบบนี้มันน่าหมั่ นใ ส้ คนอื่นเขามองว่ามันไม่เหมาะสม

4. ถ้าได้รับข้อความแ ช ท อย่าอ่ านแต่ไม่ตอบแม้ไม่อย ากคุยด้วย แต่หากเปิดอ่ านแล้วควรจะส่งสติกเกอร์ ไปก็ยังดี ดีกว่าการไม่ตอ บอะไรเลย

5. เมื่อไหร่ที่ไปพักแรมกับคนอื่นเขา หากมีใครสักคนในห้องนอนหลับเราเองก็ต้องรู้จักหยุดพูดคุยกันเสี ยงดัง

6. อย่ าฝากความลั บ ไว้ที่สายลม เพราะลมจะพั ดไปทั่วผืนป่า มันจะพัดพาไปเรื่อยๆ

7. อย่ า ทำตัวสนิทกับใครเร็วไป คุยถูกคอก็ไม่ได้แปลว่าเขาคือมิตรแท้ เพราะบางคนยังไม่ออกลาย

8. แม้ใครยินดีให้ยืมโท รศั พท์ ถ้าใช้แล้ว ก็ควรรีบส่งคืนเขาไปนะ

ถ้าเขาให้เปิ ดรูปในโ ท รศั พท์ ดูเสร็จก็ส่งคืนอย่ าเสี ยมารย าทเลื่อนดูรูปอื่นๆ ต่อ

9. โ มโ หเมื่อไหร่ก็อย่ าพ่ นคำพูดที่ไม่ดีใส่คนอื่นเขาล่ะ เพราะเมื่อส งค ร ามสงบเมื่อไหร่ แ ผ ลที่เกิดขึ้นนนั้น มันไม่มีทางลบไปจากใจเขาได้เลยนะ

10. การให้เกี ยรติพนักงานบริก ารที่คุณไปใช้บริการนั้น มันคือสิ่งที่คุณควรทำอย่างมากเพราะคุณเองก็อย ากได้รับการบริการที่ดี