สุขภาพ

(ข้อคิดคนมีคู่) “เป็นคู่แท้ ไม่ต้องดีที่สุด เพียงเข้าใจกันก็พอ” ฝากไว้ให้คิด!

เราทุกคนมีวาสนา แต่ถึงจะมีวาสนา ขอแค่บ้านที่แสนสงบสุข ไม่หวังอัครสถานหลังโตหรอก

หากแต่แข็งแร ง อบอุ่น ด้วยความรักกลมเกลียวกันก็พอ

ไม่หวังบ้านสวยงามเลิ ศ หรู หากแต่งามหมดจรด ด้วยจิตใจของครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกัน

ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวนสวรรค์

หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านอันมิตร

ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ไม่หวังว่าต้องดีที่สุด แต่ดีสมกันก็พอ

ไม่หวังว่าสวย หล่อมากมาย หากแต่เดินไปด้วยกัน แล้วส่งเสริมกันและกัน

ไม่หวังเป็นช้างเท้าหน้า -หลัง หากแต่เดินเคียงข้างไปในทุกๆ วันดี ร้ าย

ด้วยรอยยิ้มอันสดใส ขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักร ายได้

ไม่หวังงานที่มีหน้าตาอวดใครต่อใครๆ หากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข

เพื่อนดี นายดี ลูกน้องดี ไม่หวังร ายได้มากมายหรอก แค่พออยู่ได้ก็พอ

หากแต่สมความสามารถ ติดตัวเลี้ยงดูครอบครัวได้ ที่ดีมากกว่านั้นคือไม่มีหนี้สิน

จากสินทรัพย์เสื่ อมราคาเพื่อรักษ าหน้าตาในสังคม ขอเพียงบั้นปลายแห่งชีวิต สุขภาพดีเป็นพอ

ไม่หวังปั้นปลายประสบความสำเร็จ จนเป็นตำนาน หากแต่มีสุขภาพที่ดีตามวัยไม่มี โ ร ค ภั ย

ท ร ม า น ตัวเองและคนรอบข้าง ไม่หวังลูกหลานคลานหมอบรอรับมรดก

เอาหน้า หากแต่ลูกหลานรักรู้คุณ น้อมรับมรดก แห่งวาสนา

ต่อไปเป็นมรดกล้ำค่า เพียงแค่ลูกเป็นคนดีของสังคม

ไม่หวังให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกเรื่องหรอก หากแต่มีปัญญาเลี้ยงดูตัวเองได้ก็พอ

ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัยนำใคร หากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน

รู้กาลเทศะ มีมารย าทจนใครๆ เมตตาเอ็นดู สำคัญยิ่งคือ

มีปัญญาแยกแยะชั่ ว ดี อย่ าให้ใครด่ ามาถึงบุพการี

ว่า ไม่สั่งสอน และถ้ายังเหลือวาสนาไม่หวังงาน ศ พ แห่งเกียรติยศหรอกหนา

พระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะเข็มทิศทางไปสู่วาสนา ไม่หวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษ คุณพระบทสรุปแห่งมี

หรือ ไม่มีวาสนานั้นไซร้ เราทุกคนล้วนเลือกเองได้อย่ างแท้จริง อยู่ที่เรา ฝากไว้ให้คิด!

ขอบคุณ : คิดเป็น